Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinárních opatření – salmonelóza drůbeže – Č. j. SVS/2014/017524-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2014/017524-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností MACH DRŮBEŽ, a. s., se sídlem v Litomyšli, Partyzánská 322, IČO 25981714, (dále jen „chovatel“),

ve věci nálezu původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže – terénního kmene S. enteritidis ve vzorcích z hospodářství reg. č. CZ 53041979 v k. ú. 612936 Brteč z prostředí hejn reg. č. CZ 53041979-00H0-04/2014 a reg. č. CZ 53041979-00H0-05/2014,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

  1. Místem s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (S. enteritidis) se vyhlašuje hospodářství chovu drůbeže reg. č. CZ 53041979 (hejna reg. č. CZ 53041979-00H0-04/2014 a reg. č. CZ 53041979-00H0-05/2014) v k. ú. 612936 Brteč, provozované chovatelem.

  2. Zakazují se veškeré přesuny drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže.

  3. Nařizuje se nejpozději do 15. 3. 2014 ukončit život hejn drůbeže reg. č. CZ 53041979-00H0-04/2014 a reg. č. CZ 53041979-00H0-05/2014 utracením a zajištěním jejího přesunu k neškodnému odstranění do asanačního podniku.

  4. Nařizuje se průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Po utracení a pře-sunu pozitivně vyšetřených hejn do asanačního podniku se nařizuje provést skropení podestýlky v halách č. 4 a 5 dezinfekčním roztokem na bázi aktivního chloru, následné zaplynování formaldehydem a uzavření hal a jejich zajištění proti vstupu všech osob.

  5. Nařizuje se v době 2 až 3 týdnů před přesunem hejn reg. č. CZ 53041979-00H0-01/2014, reg. č. CZ 53041979-00H0-02/2014, reg. č. CZ 53041979-00H0-03/2014, reg. č. CZ 53041979-00H0-06/2014 a reg. č. CZ 53041979-00H0-07/2014 z hospodářství odchovu do hospodářství chovu provést vyšetření trusu nebo stíracích manžet na přítomnost bakterií r. Salmonella z prostředí těchto hejn.

  6. Nařizuje se po odsunu veškeré drůbeže z hospodářství a po odstranění trusu provedení důkladné mechanické očisty a závěrečné dezinfekce, dezinsekce a deratizace všech hal v hospodářství reg. č. CZ 53041979. Účinnost provedené dezinfekce v halách č. 4 a 5 musí být ověřena bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci. Trus z hospodářství se nařizuje zkompostovat za předpokladu zajištění řádné fermentace.

  7. Nařizuje se poučení veškerého ošetřovatelského personálu o možnosti přenosu nákazy na člověka.

O d ů v o d n ě n í

Dne 3. 3. 2014 v odpoledních hodinách byly správnímu orgánu sděleny výsledky úředně odebraných vzorků trusu z hospodářství CZ 53041979, provozovaném v Brtči chovatelem, které byly ve Státním veterinárním ústavu Jihlava vyšetřeny kultivačním vyšetřením na salmonelózu jako pozitivní s izolací terénního kmene Salmonella enteritidis (viz zkušební protokoly č. 109751/14 ze dne 3. 3. 2014 a č. 109754/14 ze dne 3. 3. 2014). Odebrané vzorky byly odebrány v hospodářství chovatele dne 21. 2. 2014 jako úřední v rámci Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus) z hejn reg. č. CZ 53041979-00H0-04/2014 a reg. č. CZ 53041979-00H0-05/2014 (EpFr05).

Dne 5. 3. 2014 správní orgán ve výše uvedeném hospodářství provedl kontrolu, které se z pověření chovatele účastnili soukromý veterinární lékař MVDr. René Kulhánek, Jiří Pavliš, vedoucí rozmnožovacích chovů, a Marek Pomezný, vedoucí farmy. Při této kontrole bylo zjištěno, že je prováděn odchov rodičovského kompletu ROSS 308, celkem v 6 halách, umístěných nad sebou, kde je odchováváno 7 hejn stejného stáří (5 hejn kuřic a 2 hejna kohoutů). Pozitivně vyšetřená hejna byla do hospodářství naskladněna jako jednodenní kuřata dne 24. 1. 2014 z líhně reg. č. HU10BK02 z Maďarska (viz osvědčení pro vnitřní obchod č. INTRA.HU.20140001106). Současné stáří drůbeže je 6 týdnů. Drůbež byla vakcinována proti salmonelóze v odchovu ve dnech 7. 2. 2014 a 25. 2. 2014 (ExF202) vakcínou AviPro Salmonella Vac E. Prvních 5 dní života byla drůbež v celém hospodářství medikována enrofloxacinem a amoxycyklinem z důvodu klinických diagnóz omphalitis, nekróz kyčlí, enteritis a sepsí. Medikace probíhala ve dnech 25. 1. – 29. 1. 2014 veterinárními léčivými přípravky Enrogal v dávce 50 ml/100 l vody a Octacilline v dávce 30 g/100 ml vody. Z navezených kuřat byl současně se zahájením léčby odebrán vzorek k bakteriologickému vyšetření k potvrzení klinické diagnózy, při kterém byly izolovány Enterococcus faecalis a Escherichia coli (viz protokol o zkoušce č. 1067/14, vystavený dne 31. 1. 2014 Státním veterinárním ústavem Praha, pobočkou Hradec Králové). V době kontroly byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. V hejnu reg. č. CZ 53041979-00H0-04/2014 bylo chováno 11 617 ks kuřic a v hejnu reg. č. CZ 53041979-00H0- 05/2014 bylo chováno 11 826 ks kuřic. Za celou dobu života obou hejn uhynulo z hejna reg. č. CZ 53041979-00H0-04/2014 138 ks kuřic a z hejna reg. č. CZ 53041979-00H0-05/2014 92 ks kuřic. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus) nebylo zjištěno jeho porušení; předmětná hejna byla vyšetřena na bakterie r. Salmonella v rámci programu následovně: dne 24. 1. 2014 EpFr01 (odebrány 4 ks uhynulé při přepravě) a 24. 1. 2014 EpFr02, vše s negativními výsledky (viz protokoly o zkoušce č. 1049/14 a č. 1050/14, vystavené dne 31. 1. 2014 Státním veterinárním ústavem Praha, pobočkou Hradec Králové). Nákazová situace u ostatních hejn v hospodářství byla ověřena dne 21. 2. 2014 úředním odběrem vzorků (EpFr05), které byly vyšetřeny s negativními výsledky, tj. hejna reg. č. CZ 53041979-00H0-01/2014, reg. č. CZ 53041979-00H0-02/2014, reg. č. CZ 53041979-00H0- 03/2014, reg. č. CZ 53041979-00H0-06/2014 a reg. č. CZ 53041979-00H0-07/2014 (viz zkušební protokoly č. 109750/14, č. 109749/14, č. 109752/14, č. 109753/14 a č. 109748/14, vystavené dne 25. 2. 2014 Státním veterinárním ústavu Jihlava).

V době kontroly bylo v hospodářství chováno celkem 57 506 ks drůbeže, tj. 46 699 ks kuřic a 10 807 ks kohoutů. Hospodářství je protinákazově úplně zajištěno, při vstupu do hospodářství je zajištěno převlečení a přezutí osob a je umístěna dezinfekční rohož, další dezinfekční rohože jsou umístěny před vstupem do jednotlivých hal (poschodí). Dezinfekce před naskladněním byla provedena dne 11. 1. 2014 Miloslavem Kopalem (viz protokol o provedení práce ze dne 11. 1. 2014). Účinnost provedené dezinfekce byla ověřena dne 12. 1. 2014 bakteriologickým vyšetřením 7 × 8 ks stěrů (viz protokol o zkoušce č. j. 02-30/2014/20, vystavený dne 15. 1. 2014 Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně). Od doby naskladnění do hospodářství vjelo celkem 5 vozidel s krmením (21. 1. 2014 4B2 8799, 28. 1. 2014 4B2 8799, 7. 2. 2014 VAPAS, 19. 2. 2014 ZNI 0966, 25. 2. 2014 2B2 5945). Asanační box je umístěn v oplocení hospodářství, pro službu asanace je přístupný z vnější komunikace. Celkem byly kadávery odstraněny v 5 odvozech ve dnech 3. 2. 2014, 10. 2. 2014, 17. 2. 2014, 24. 2. 2014 a 3. 3. 2014 přesunem do asanačního podniku Agris Medlov, s. r. o., provozovny v Žichlínku. Do hospodářství od doby zastavení vstoupili: každý den vedoucí chovu Marek Pomezný, dále Ing. Richard Mach ve dnech 4. 3. 2014 a 5. 3. 2014, Jiří Pavliš ve dnech 25. 1. 2014 a 4. 3. 2014 a z veterinářů MVDr. Jiří Valdhans, MVDr. Zdena Klusáčková, MVDr. David Harapát a MVDr. Miroslav Stoklasa ve dnech 24. 1. 2014, 27. 1. 2014, 29. 1. 2014, 1. 2. 2014, 7. 2. 2014, 8. 2. 201415. 2. 2014 a 22. 2. 2014. V hospodářství pracují 3 zaměstnanci, kteří obsluhují všechna hejna, ode dne 4. 3. 2014 byl chovatelem vyčleněn jeden pracovník (Odehnal Josef), který ošetřuje pouze pozitivně vyšetřená hejna reg. č. CZ 53041979-00H0-04/2014 a reg. č. CZ 53041979-00H0-05/2014. Všichni zaměstnanci byli chovatelem seznámeni s nutností dodržování zvýšených zoohygienických opatření. Dále chovatel s účinností ode dne 4. 3. 2014 s ohledem na zabránění možnému křížení cest do jednotlivých hal zavedl opatření dopravy pracovníka k pozitivně vyšetřeným hejnům pouze prostřednictvím výtahu, zatímco dopravu pracovníků k ostatním hejnům pouze prostřednictvím schodiště. V rámci provedeného epizootologického šetření byly v době prováděné kontroly v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus) odebrány úřední vzorky krmiva k bakteriologickému vyšetření na bakterie r. Salmonella. Dodavatelem krmiva byla společnost De Heus, a. s., mísírna Slavkov; jednalo se o návoz krmiva ze dne 25. 2. 2014.

V hospodářství je odklízena podestýlka shozy, které vyúsťují v hale v přízemí, podestýlka se odklízí od vrchních hal směrem dolů, stejným způsobem je prováděna dezinfekce hal. Charakter stavby neumožňuje vyklidit a dezinfikovat jednotlivé haly samostatně. Z tohoto důvodu po odsunutí pozitivně vyšetřené drůbeže je možné provést odkliz podestýlky, mechanické čištění a následnou dezinfekci buď až po ukončení celého turnusu, tj. až v červnu 2014 nebo je možné drůbež chovanou v ostatních halách přemístit na jiné hospodářství a provést tyto úkony bezprostředně po jejím přemístění. Chovatel správnímu orgánu sdělil, že tento postup není schopen z provozních důvodů schopen zajistit.

Během provedené kontroly v hospodářství byl MVDr. Reném Kulhánkem odebrán z obou pozitivně vyšetřených hejn směsný vzorek trusu, který byl odebrán na základě zájmu chovatele. Vzorky byly odebrány za přítomnosti inspektorů správního orgánu v souladu s metodikou odběru vzorků dle Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), vzorky jsou dle sdělení chovatele určeny k bakteriologickému vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha.

Během provedené kontroly byla pořízena fotodokumentace fotoaparátem BlackBerry Curve v počtu 13 snímků, dokumentujících vjezd do hospodářství, vstup do hal (poschodí) č. 4 a 5, okolí zásobníků krmiv, množství prachu v halách č. 4 a 5, asanační box a prostor okolo stáje.

Fyzická kontrola v hospodářství a kontrola dokumentace (deník léčby, deník vstupu osob, deník vjezdu vozidel, denní záznam o produkci odchovu) byla ukončena dne 5. 3. 2014 v 10,05 hod., po té se všichni zúčastnění přesunuli do sídla společnosti v Litomyšli, kde kontrola pokračovala projednáním kontrolního zjištění s generálním ředitelem společnosti Ing. Richardem Machem, kde bylo zahájeno z moci úřední řízení ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření a kde byla nařízena mimořádná veterinární opatření.

Vzhledem k výše uvedenému zjištění správní orgán zahájil dne 5. 3. 2014 s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení z moci úřední ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a v souladu s § 49 odst. 1 písm. d) a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 veterinárního zákona z důvodu, že hrozí nebezpečí šíření nebezpečné nákazy, neboť byl zjištěn původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže v prostředí chovu drůbeže druhu vnímavého na tuto nebezpečnou nákazu.

O zákazu přesunů drůbeže uvedeném v bodě 2. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona kvůli zamezení šíření nebezpečné nákazy.

O opatření uvedeném v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona a Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus). Správní orgán rozhodl o ukončení života pozitivně vyšetřených hejn utracením a neškodným odstraněním v asanačním podniku, protože současné stáří a hmotnost pozitivně vyšetřené drůbeže vylučuje její možnost poražení na jatkách a následné jatečné zpracování. O termínu provedení opatření uvedeném v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí rozhodl správní orgán vzhledem ke skutečnosti, že v hospodářství je chováno dalších 5 hejn, jejichž nákazový stav by mohl být chovem pozitivně vyšetřených hejn ohrožen. Požadavek na případné neškodné odstranění utracené drůbeže v asanačním podniku vyplývá z § 40 veterinárního zákona vzhledem k nutnosti zajištění bezpečné likvidace původce salmonelózy.

Opatření uvedená v bodech 4. a 6. výroku tohoto rozhodnutí jsou správním orgánem nařízena v souladu s § 15 odst. 1 písm. h) veterinárního zákona. O skropení podestýlky v halách č. 4 a 5 dezinfekčním roztokem na bázi aktivního chloru, následném zaplynování formaldehydem a uzavření těchto hal a jejich zajištění proti vstupu všech osob rozhodl správní orgán vzhledem ke skutečnosti, že odklizení podestýlky z těchto hal a následnou dezinfekci není možné z techno-logických důvodů provést dříve, než po vyskladnění celého hospodářství a možnost předčasného vyskladnění celého hospodářství není z provozních důvodů možná, jak sdělil správnímu orgánu zástupce chovatele dne 5. 3. 2014. Po vyskladnění celého hospodářství je pak správním orgánem nařízeno závěrečné čištění a dezinfekce v celém hospodářství, a to s ohledem na skutečnost, že v celém hospodářství bude manipulováno s podestýlkou z hal č. 4 a 5, ve kterých žijí pozitivně vyšetřená hejna drůbeže. Cílem tohoto opatření je zajistit spolehlivou likvidaci původce nebezpečné nákazy v prostředí chované drůbeže před zástavem dalších hejn. S ohledem na relativně nízkou odolnost původce salmonelózy drůbeže vůči dezinfekčním prostředkům je možné k dezinfekci použít běžné dezinfekční prostředky v odpovídajících koncentracích. Požadavek na ověření účinnosti dezinfekce bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci vychází z Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus).

O opatření uvedeném v bodě 5. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona s ohledem na potřebu opětovného zjištění aktuální nákazové situace u chovaných hejn v závěru odchovu před jejich přesunem do jiných hospodářství, ve kterých budou následně produkovat násadová vejce. V případě pozitivního výsledku vyšetření je chovatel povinen postupovat v souladu s § 11 veterinárního zákona.

O opatření uvedeném v bodě 7. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl s ohledem na existenci zoonotického potenciálu původce salmonelózy drůbeže, tj. s ohledem na možný přenos nákazy na člověka. Cílem tohoto opatření je chránit zdraví všech osob, které budou s drůbeží a jejími živočišnými produkty jakkoli manipulovat.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán téhož dne do-ručil kontrolované osobě. Chovatel rovněž na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních v souladu s § 143 odst. 2 správního řádu; toto potvrzení je součástí protokolu o kontrole.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochran-ných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Litomyšli dne 5. března 2014

otisk úředního razítka

   
MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Obdrží:

MACH DRŮBEŽ, a. s., datová schránka: 7sqe2p4

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Město Vysoké Mýto, datová schránka: 47jbpbt,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Ústí nad Orlicí, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Pardubice, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Ústí nad Orlicí, datová schránka: 73qadir.

185853518_0_SVS_2014_017524_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf