Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinárních opatření – virová hemoragická septikémie – Č. j. SVS/2014/028339-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2014/028339-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL, s. r. o., se sídlem v Litomyšli, Sokolovská 121, IČO 48168190, (dále jen „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy virové hemoragické septikémie v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, v k. ú. 685747 Nedošín,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato:

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

 1. Ohniskem nebezpečné nákazy virové hemoragické septikémie se vyhlašuje hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, v k. ú. 685747 Nedošín, GPS 49°53’3.249″N, 16°17’11.596″E, provozované chovatelem.

 2. Zakazují se veškeré přesuny vnímavých druhů ryb, jiker a mlíčí z nebo do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, s výjimkou:

  a) přemístění uhynulých ryb k neškodnému odstranění v asanačním podniku,

  b) na místě usmrcených ryb, kategorie tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění, určených k prodeji konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení.

 3. Až do doby provedení opatření dle bodu 7. výroku tohoto rozhodnutí se zakazují veškeré přesuny nevnímavých druhů ryb, jiker a mlíčí z nebo do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, s výjimkou:

  a) přemístění uhynulých ryb k neškodnému odstranění v asanačním podniku,

  b) přemístění ryb k prodeji konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení,

  c) přemístění ryb do hospodářství sádek reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli za účelem jejich budoucího prodeje konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení.

 4. Nařizuje se nejpozději do 15. 6. 2014 buď utratit ryby druhů vnímavých virové hemoragické septikémii a zajistit jejich přesun k neškodnému odstranění do asanačního podniku, nebo je, v případě kategorií tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění, na místě usmrtit a prodat konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení, s výjimkou:

  a) generačních ryb PdD66 umístěných ve žlabu č. 1,

  b) remontních ryb PdD66 umístěných ve žlabu č. 4,

  c) čtvrtročka pstruha obecného forma potoční umístěného ve žlabovně.

  O případné depopulaci těchto generačních a remontních ryb PdD66 bude správním orgánem rozhodnuto podle výsledku vyšetření nařízeného v bodě 5. výroku tohoto rozhodnutí. Utracení ryb musí být provedeno prostřednictvím Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz při Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj nebo Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz při Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj.

  V případě přemístění usmrcených ryb ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení musí být přemísťované ryby doprovázeny „Veterinárním osvědčením k přepravě živočišných produktů“, vystaveným správním orgánem. O přemístění musí být předem ve lhůtě 72 hodin informován správní orgán a místně příslušná krajská veterinární správa.

 5. Generační a remontní ryby PdD66 dle výjimky uvedené v bodě 4. výroku tohoto rozhodnutí se nařizuje podrobit následujícímu programu monitorování a laboratorního dozoru nad virovou hemoragickou septikémií:

  a) Generační ryby PdD66 umístěné ve žlabu č. 1 se nařizuje v termínu nejpozději do 31. 10. 2014 virologicky vyšetřit z úředně odebraného směsného vzorku ovariální tekutiny, tvořeného ze 3 směsných vzorků, kdy jeden směsný vzorek bude tvořen 10 dílčími vzorky.

  b) Remontní ryby PdD66 umístěné ve žlabu č. 4 se nařizuje v termínu nejpozději do 30. 4. 2014 virologicky vyšetřit z úředně odebraného vzorku 30 kusů ryb.

  Virologické vyšetření se chovateli nařizuje provést v Národní referenční laboratoři pro virové choroby ryb ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně.

 6. Pro manipulaci s rybami ve žlabech č. 1 a 4 se chovateli nařizuje používat vyhrazené vybavení, používané pro každý žlab odděleně. Současně se chovateli nařizuje provést označení tohoto vybavení, zajišťujícího nemožnost jeho záměny a provádění jeho průběžné dezinfekce.

 7. Nařizuje se průběžné provádění účinné dezinfekce. Po splnění bodu 4. výroku tohoto rozhodnutí se chovateli nařizuje provést v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, důkladnou mechanickou očistu a závěrečnou dezinfekci všech částí hospodářství, které jsou využívány k chovu ryb, dezinfekčním prostředkem, způsobem a v koncentracích zajišťující virocidní efekt na původce nákazy.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 3. 4. 2014 výsledky virologického vyšetření na virovou hemoragickou septikémii ze směsného vzorku ovariální tekutiny odebraného dne 17. 3. 2014 v hospodářství reg. č. CZ 53047650, provozovaném v Litomyšli, Nedošín, chovatelem. Úředně odebrané vzorky ovariální tekutiny byly odebrány dne 17. 3. 2014 v souladu s metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014, zveřejněné v prosinci 2013 v částce 3 Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky, vzhledem k výtěru generačních ryb pstruha duhového (EpU210). Odebraná ovariální tekutina ze pstruha duhového (PdAm) byla vyšetřena při virologickém vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava s pozitivními výsledky na virovou hemoragickou septikémii metodami izolace viru na tkáňových kulturách a molekulárně biologickým vyšetřením metodou RT-PCR (viz zkušební protokol č. 113896/14 ze dne 3. 4. 2014). Na základě tohoto výsledku vyšetření bylo v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošíně vysloveno podezření z nakažení nebezpečnou nákazou virovou hemoragickou septikémii.

Téhož dne zajistil správní orgán odeslání vzorků homogenátu z pozitivně vyšetřeného vzorku ze Státního veterinárního ústavu Jihlava do Národní referenční laboratoře pro virové choroby ryb ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně k provedení konfirmačního vyšetření.

Dne 4. 4. 2014 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, provedeno šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu lososovitých ryb sestává z části uzavřených líhní a uzavřené žlabovny, založených na systém žlabů napájených z vlastních pramenů a z části venkovních betonových odchovných nádrží (žlabů) v počtu 13 označených čísly 1 – 13 a 5 označených č. I – V. Venkovní žlaby jsou každý samostatně napájeny vodou z řeky Loučná, každý je vybaven samostatným odtokem zpět do řeky Loučná. Voda se v jednotlivých žlabech nemísí. Ve žlabovně bylo v době prováděné kontroly 40 000 ks sivena amerického (1/4 roček) a 4 000 ks pstruha duhového (1/2 ročka linie PdD66 – KENLOPS). Venkovní žlaby označené č. 1 – 3 slouží pro generační ryby, v době prováděné kontroly bylo ve žlabu č. 1 150 ks generačních ryb pstruha duhového (PdD66) a 250 ks generačních ryb sivena amerického; ve žlabu č. 2 bylo 84 ks generačních ryb pstruha duhového (PdAm); ve žlabu č. 3 bylo 100 ks generačních ryb pstruha duhového (PdAm). Žlaby č. 4, 5, 6 a 7 slouží pro výkrm pstruha duhového v různých fázích výkrmu, v době prováděné kontroly v nich bylo umístěno asi 15 000 ks. Žlab č. 8 byl v době prováděné kontroly vyprázdněný. Žlaby č. 9, 10, 11 a 12 byly osazeny tržním pstruhem duhovým v počtu asi 12 000 ks. Žlab č. 13 byl osazen tržním sivenem americkým v počtu 2 500 ks. Žlaby č. I a II byly osazeny pstruhem duhovým (1/2 PdD66) v počtu 15 000 ks, žlab č. III hybridem sivena alsaského v počtu 700 ks ve stáří 2 roky. Žlab č. IV byl osazen 30 ks hlavatky ve stáří 3 – 4 roky. Žlab č. V byl prázdný. V líhních a ve žlabovně byly různé kategorie pstruha duhového (PdAm) v kategoriích oplozených jiker až rozkrmeného plůdku. Nad hospodářstvím je proti toku řeky Loučná situováno hospodářství reg. č. CZ 53054603 Staré sádky, provozované rovněž chovatelem. V tomto hospodářství nejsou chovány ryby vnímavé virové hemoragické septikémii.

Dále bylo zjištěno, že z hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, jsou přesouvány ryby k dalšímu chovu pouze do hospodářství sádek reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli do prodejny živých ryb k prodeji konečnému spotřebiteli.

Během provedeného šetření byl posouzen klinický stav ryb a během tohoto šetření bylo konstatováno, že v žádné z kategorií chovaných ryb vnímavých virové hemoragické septikémii v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošíně nebyly pozorovány klinické příznaky virové hemoragické septikémie. Z provozní evidence vedené chovatelem v hospodářství vyplynulo, že v době uplynulého měsíce nebyl v hospodářství zaznamenán zvýšený úhyn ryb.

Dále bylo zjištěno, že generační ryby pstruha duhového linie PdD66 – KENLOPS jsou považovány za státní genetickou rezervu, na kterou jsou chovateli poskytovány podpory na udržování genetického materiálu. Dále bylo zjištěno, že ve žlabovně je v 6 kruhových nádržích o průměru asi 1,5 m chováno asi 6 tis. ks pstruha potočního ve stáří čtvrtročka, který je zapojen do pilotního projektu operačního programu rybářství.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. c) správního řádu správní orgán nařídil v souladu s § 61 odst. 1 správního řádu chovateli až do vydání konečného rozhodnutí ve věci předběžná opatření rozhodnutím č. j. SVS/2014/026499-E. V tomto rozhodnutí bylo chovateli nařízeno (1) nepřemísťovat ryby, jikry a mlíčí z nebo do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, s výjimkou (a) přemístění uhynulých ryb k neškodnému odstranění v asanačním podniku, (b) přemístění nevnímavých druhů ryb k prodeji konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení, (c) přemístění nevnímavých druhů ryb do hospodářství sádek reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli za účelem jejich budoucího prodeje konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení a (d) přemístění na místě usmrceného pstruha duhového, kategorie tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění, k prodeji koneč-nému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení. Dále bylo chovateli nařízeno (2) zajistit v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, zákaz vstupu nepovolaných osob. Cílem těchto opatření bylo zamezit případnému šíření nebezpečné nákazy z hospodářství.

Dne 8. 4. 2014 správní orgán obdržel od Národní referenční laboratoře pro virové choroby ryb ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně výsledky konfirmačního vyšetření na virovou hemoragickou septikémii. Ve 3 vzorcích ovariální tekutiny a jednom vzorku supernatantu buněčné kultury RTG, odeslaných ze Státního veterinárního ústavu Jihlava, byla metodami RT PCR a nested PCR prokázána přítomnost viru virové hemoragické septikémie (viz protokol o zkoušce č. 1884/06 ze dne 8. 4. 2014). Tímto výsledkem vyšetření byl v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, prokázán výskyt nebezpečné nákazy virové hemoragické septikémie.

Na základě tohoto výsledku vyšetření správní orgán provedl dne 10. 4. 2014 v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, kontrolu, během níž byl proveden detailní soupis stavu ryb v hospodářství, který byl zapsán ze stavu ke dni 31. 3. 2014 v části „Kontrolovaná zvířata“ protokolu o kontrole.

Během provedeného šetření byl posouzen klinický stav ryb a během tohoto šetření bylo konstatováno, že v žádné z kategorií chovaných ryb, vnímavých virové hemoragické septikémii, v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, nebyly pozorovány klinické příznaky virové hemoragické septikémie.

Ke generačním rybám PdD66 chovatel uvedl, že se jedná o genetický zdroj, na který je Českou republikou poskytována podpora na chov kmenového hejna, jak vyplývá z předloženého sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace Rybářského sdružení České republiky ze dne 28. 11. 2013. K chovanému 1/4 ročku pstruha obecného forma potoční chovatel uvedl, že tyto ryby jsou smluvně vázány projektem z operačního programu Rybářství, prioritní osy 3, opatření 3.4, jak vyplývá z rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 26. 2. 2013. Tento druh ryb je chován ve žlabovně hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, v počtech asi do 5 – 6 tis. ks rozplavaného plůdku. K tomuto chovatel dále sdělil, že tento projekt by měl být ukončen nejpozději v září 2014 s tím, že všechny dochované ryby budou na konci projektu v rámci projektu usmrceny a podrobeny různým laboratorním vyšetřením a zkoumáním. Tyto ryby jsou umístěny ve žlabovně, která má vlastní zdroj vody a kde je mimo nich umístěn siven am. 1/4 a Pd1/4.

V hospodářství byl doposud prováděn monitoring virové hemoragické septikémie EpU210 dlouhodobě s negativními výsledky. V roce 2013 bylo toto vyšetření provedeno s negativními výsledky z kategorie Pd1 dne 3. 4. 2013 (viz zkušební protokol č. 18953/13 ze dne 10. 5. 2013) a dne 19. 11. 2013 z ovariální tekutiny (viz zkušební protokol č. 65349/13 ze dne 19. 12. 2013). Obojí vyšetření bylo provedeno ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Kontrolou plnění metodiky kontroly zdraví a vakcinace zvířat na rok 2013 a 2014 nebylo zjištěno jeho porušení.

Do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, byl v době od 1. 1. 2013 přisunut pouze tržní siven americký dne 18. 3. 2014 v počtu asi 2 820 ks (cca 1 100 kg). Tento byl přisunut z Polska z hospodářství reg. č. PL000025269, provozovaném v Landeku 39 P. U. H. Fish-land, Wojciechem Szramkem. Zásilku doprovázelo oznámení pro vnitřní obchod č. INTRA.PL. 2014.0002328. Tyto ryby byly naskladněny do žlabu č. 13.

Do hospodářství reg. č. CZ 53054603, staré sádky v Litomyšli, které jsou na toku Loučné asi 2 km nad hospodářstvím v Nedošíně, byl dne 11. 10. 2013 uskutečněn dovoz 18 ks generačních ryb Pd o hmotnosti asi 2 kg ze Slovenska od Milana Mazáně, Rybárstvo Krpeľany, Krpeľany 340. Tyto ryby byly následně dne 7. 11. 2013 usmrceny a předány do asanačního podniku k neškodné likvidaci z důvodu nadlimitního výskytu malachitové a leukomalachitové zeleně. Hospodářství reg. č. CZ 53054603, staré sádky v Litomyšli, je jinak využíváno pouze příležitostně k sádkování nevnímavých druhů ryb.

Hospodářství sádek „Holotina“ reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli je napájeno z řeky Loučná, výtok je do rybníku Košíř, ze kterého dále voda vtéká do řeky Loučná, asi 0,5 km pod hospo-dářstvím v Nedošíně. Z tohoto hospodářství je přenos viru do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, nepravděpodobný, vzhledem k oddělenému vybavení obou hospodářství, mechanický přenos viru však nelze vyloučit. Toto hospodářství je využíváno prioritně k sádkování nevnímavých druhů ryb. V rámci hospodářství je umístěna prodejna živých ryb, kam jsou přesunovány vnímavé i nevnímavé druhy lososovitých ryb za účelem jejich prodeje konečnému spotřebiteli, a to z hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín. Do této prodejny jsou dále příležitostně nakupovány tržní lososovité ryby k prodeji, jednotlivé dodávky jsou rozprodány většinou během 1 měsíce.

Z hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, jsou v naprosté většině přesouvány ryby buď přímo konečnému spotřebiteli, nebo do prodejny živých ryb v hospodářství sádek „Holotina“ reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli k prodeji konečnému spotřebiteli. Velmi malá část produkce je přesunuta k zarybnění rybářských revírů.

Dále bylo zjištěno, že tok řeky Loučné od výtoku z čistírny v Litomyšli, který je umístěn asi 100 m pod vtokem vody do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošíně byl dotčen v lednu 2014 otravou amoniakem s úhynem všech druhů ryb. Zasažen byl tok o délce asi 10 km, až po Cerekvici nad Loučnou.

Téhož dne při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. d) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona z důvodu vymezení ohniska nákazy.

Opatření uvedené v bodu 2. výroku tohoto rozhodnutí je správním orgánem nařízeno v sou-ladu s § 54 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona a § 28 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, vzhledem k zamezení šíření nebezpečné nákazy. Požadavek přemístění uhynulých ryb k neškodnému odstranění v asanačním podniku vyplývá z § 40 odst. 1 veterinárního zákona. Zmírňující ustanovení, uvedené v bodu 2. písm. b) výroku tohoto rozhodnutí, je v souladu s § 28 odst. 2 písm. c) bodu 2. vyhlášky č. 290/2008 Sb.; cílem tohoto opatření je chránit ekonomický zájem chovatele.

O opatření uvedeném v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 54 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona vzhledem ke skutečnosti, že i prostřednictvím druhů ryb nevnímavých virové hemoragické septikémii je možné virus původce mechanicky přenést do jiných hospodářství. O zmírňující ustanovení správní orgán rozhodl s cílem chránit ekonomický zájem chovatele vzhledem ke skutečnosti, že tento typ zmírňující výjimky je uveden v § 28 odst. 2 písm. c) bodu 2. vyhlášky č. 290/2008 Sb. i pro vnímavé druhy ryb.

O opatření uvedeném v bodě 4. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona a § 24 odst. 2 vyhlášky č. 290/2008 Sb. kvůli zamezení šíření nebezpečné nákazy. O možnosti přesunu na místě usmrcených ryb kategorie tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění k prodeji konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení správní orgán rozhodl v souladu s § 28 odst. 2 písm. c) bodu 2 vyhlášky č. 290/2008 Sb. S ohledem na nutnost zajištění zvláštního režimu ve zpraco-vatelském zařízení je chovateli stanovena lhůta k informování příslušné krajské veterinární správy. Současně správní orgán rozhodl o výjimce z depopulace vnímavých ryb žijících v hospodářství, a to v případě linie pstruha duhového PdD66, která je považována Ministerstvem zemědělství ČR za genetický zdroj a v případě pstruha obecného forma potoční, který je vázán projektem z operačního programu Rybářství. V obou případech správní orgán přihlédl k výjimečnosti těchto kategorií ryb a ke skutečnosti, že jednotlivé kategorie v hospodářství jsou provozně odděleny, mají svůj vlastní přítok a odtok vody a nepřišly do kontaktu s pozitivně vyšetřenými rybami pstruha duhového. V případě pstruha obecného forma potoční správní orgán zohlednil skutečnost, že tyto ryby budou na konci projektu, nejpozději v září 2014, tj. v době trvání mimořádných veterinárních opatření, v rámci projektu usmrceny. Správní orgán ponechává chovateli volbu způsobu ukončení života ryb buď jejich usmrcením na místě a prodeji konečnému spotřebiteli, nebo přesunu ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení, nebo utracením a neškodným odstraněním ryb, v souladu s jeho podnikatelskými zájmy s tím, že pro obě varianty jsou stanoveny veterinární požadavky v souladu s právními předpisy. Termín provedení opatření uvedeného v bodě 4. výroku tohoto rozhodnutí je kompromisem mezi potřebou zužitkovat co největší část ryb kategorie tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění a rizikem, které tyto ryby představují pro další šíření nákazy. Požadavek na neškodné odstranění utracených ryb v asanačním podniku vyplývá z § 40 veterinárního zákona vzhledem k nutnosti zajištění bezpečné likvidace původce virové hemoragické septikémie.

O vyšetření generačních a remontních ryb PdD66, nařízeném v bodě 5. výroku tohoto rozhodnutí, správní orgán rozhodl v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona s ohledem na potřebu spolehlivě zjistit nákazový status tohoto druhu ryb s cílem alespoň jednu z těchto kategorií zachránit vzhledem k mimořádnosti jejich genofondu. O případné depopulaci těchto ryb si správní orgán vyhrazuje právo rozhodnout v závislosti na výsledku tohoto vyšetření. Velikost ode-bíraného vzorku z těchto kategorií ryb byla správním orgánem stanovena po konzultaci s Národní referenční laboratoří pro virové choroby ryb ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně.

O opatření uvedeném v bodě 6. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 54 odst. 1 písm. j) a l) veterinárního zákona s ohledem na minimalizaci rizik mechanického přenosu viru na kategorie a druhy ryb, u kterých je zájem chovatele i státu na jejich zachování.

O opatření uvedeném v bodě 7. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. h) veterinárního zákona, zejména vzhledem k nutnosti zajistit spolehlivou likvidaci původce nebezpečné nákazy v prostředí chovaných ryb. Volbu příslušného druhu, způsobu a koncentrace dezinfekčního prostředku ponechává správní orgán na chovateli s tím, že musí být zajištěn virocidní efekt tohoto prostředku na původce nákazy a současně nesmí být provedenou dezinfekcí ovlivněno povodí řeky pod hospodářstvím chovatele.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochran-ných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne ústního vyhlášení rozhodnutí k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatře-ní nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Litomyšli dne 10. dubna 2014

otisk úředního razítka

   
MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Obdrží:

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL, s. r. o., datová schránka: fp2ykfi

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Město Litomyšl, datová schránka: x4cbvs8,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Svitavy, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

193835700_0_SVS_2014_028339_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich (2).pdf