Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Monitoring katarální horečky ovcí pro rok 2011

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 983 / 2011   :  
Vyřizuje:   Beňka Martin MVDr.      
Telefon:   227 010 128      
V Praze dne:   15. 02. 2011      
 
Všechny KVS, MěVS v Praze,
Všechny SVÚ, KC Brno,
VÚ Hlučín, KVL Brno,
VFU Brno


Věc: Monitoring katarální horečky ovcí pro rok 2011

V roce 2011, po skončení období prostého tiplíků a dle vyhodnocení nákazové situace za období 2008-2010, bude na celém území České republiky prováděn monitoring katarální horečky ovcí (dále jen „KHO“) prostřednictvím virologického vyšetření vnímavých zvířat.

Ukončení období prostého vektorů a zahájení virologického monitoringu bude stanoveno dopisem Státní veterinární správy ČR (dále jen „SVS“). Předpokládané období pro uskutečnění virologického monitoringu KHO je období duben až říjen 2011.

V souladu s přílohou I bodem 1.1.2.2. nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunu některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke KHO, SVS stanovila rozpis odběru vzorků pro virologický monitoring následovně:

KVS
počet vzorků
měsíčně – skot
počet vzorků
měsíčně – ovce
počet vzorků
měsíčně
(skot + ovce)
počet vzorků za celé období monitoringu
(7 měsíců)
Hl. město Praha
1 (skot nebo ovce)
1
7
Středočeský
14
2
16
112
Jihočeský
19
3
22
154
Plzeňský
16
2
18
126
Karlovarský
3
1
4
28
Ústecký
3
2
5
35
Liberecký
4
2
6
42
Královéhradecký
9
2
11
77
Pardubický
10
2
12
84
Vysočina
19
2
21
147
Jihomoravský
6
1
7
49
Olomoucký
8
1
9
63
Zlínský
5
3
8
56
Moravskoslezský
7
2
9
63
SPOLU
123
25
149
1 043

Uvedený počet vzorků vychází z požadavku legislativy pro vymezení ochranného pásma jako „oblast s nižším rizikem“, o které chce SVS zažádat po uplynutí dvou let od posledního případu KHO (září 2009), tedy na podzim 2011. Pro „oblast s nižším rizikem“ je stanoven požadavek citlivosti monitoringu na detekci onemocnění při 2 % prevalenci se spolehlivostí 95 % v populaci vnímavých druhů, což na základě velikosti populace skotu a ovcí v ČR představuje 149 vzorků měsíčně pro celou ČR.

Počet vzorků pro jednotlivé krajské veterinární správy (dále jen „KVS“) zohledňuje velikost populace skotu a ovcí v jednotlivých krajích a výsledky entomologického monitoringu za období 2008 – 2010.

Odběr vzorků pro virologický monitoring dle výše uvedeného rozpisu zajistí KVS za dodržení těchto podmínek:

1. Na jednom hospodářství je povoleno odebrat max. 10 vzorků.
2. Hospodářství se nesmějí měsíčně opakovat.
3. Je možné využít vývozu, resp. obchodu se zvířaty za splnění podmínky č. 1 a 2.
4. Do monitoringu musí být zařazena vakcinovaná i nevakcinovaná zvířata.

Jako vzorek pro virologický monitoring se odebírá nesrážlivá krev do zkumavky s obsahem EDTA a po odběru musí být vzorek jemně promíchán (netřepat!). Vzorek musí provázet řádně vyplněna objednávka laboratorního vyšetření č. 12. Vyšetření provádí Státní veterinární ústav (dále jen „SVÚ“) Jihlava, Olomouc a Praha.

Zkumavky pro odběr vzorků jsou k dispozici na SVÚ Jihlava, Praha a Olomouc.

Úhrada za odběr vzorků je 150,- Kč za odběr krve u prvního zvířete a u dalších je hrazeno částkou 25,- Kč při odběru na jednom hospodářství. V případě plánovaného měsíčního odběru do 10 vzorků budou všechny vzorky odebrány na jednom hospodářství.

KVS zajistí vkládání virologického monitoringu do IS SVS pod kódem EpA652 (skot) a EpC652 (ovce).

S pozdravem

    Doc. MVDr. Milan M a l e n a , Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková