Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Monitoring Schmallenberg viru v roce 2013

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2013/001238-G      
Vyřizuje:   MVDr. Martin Beňka      
Telefon:   + 420 227 010 128      
           
V Praze dne:   07. 01. 2013      
 
Všechny KVS, MěVS Praha,
Všechny SVÚ, KC Brno, IC Liberec,
VÚ Hlučín, VFU Brno, KVL

Věc: Monitoring Schmallenberg viru v roce 2013

V roce 2012 Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy (dále jen „SVS“) nařídila dopisem č. j. SVS/839/2012 – ÚVS ze dne 31. 1. 2012 pasivní monitoring Schmallenberg viru na území České republiky. Monitoring se týkal skotu, ovcí a koz. Výsledkem pasivního monitoringu v roce 2012 na území České republiky bylo 9 podezření na nákazu Schmallenberg virem.

U skotu byla vyslovena 3 podezření na základě poklesu užitkovosti a horečnatého onemocnění. U všech 3 podezření bylo nakažení Schmallenberg virem vyloučeno. U ovcí bylo vysloveno celkem 6 podezření na základě mrtvě nebo málo životaschopných narozených jehňat, u kterých byly pozorovány různé malformace. U čtyř podezření bylo nakažení Schmallenberg virem potvrzeno. Všechny 4 pozitivní případy byly potvrzené v prosinci 2012 (jeden v Karlovarském kraji, jeden v Kraji Vysočina a dva v Jihočeském kraji).

Na základě výsledků pasivního monitoringu v roce 2012 SVS rozhodla o pokračování pasivního monitoringu Schmallenberg viru i v roce 2013 a to ve stejném rozsahu jako v roce 2012 a rovněž o realizaci aktivního monitoringu u plemenných býků v inseminačních stanicích.

1. PASIVNÍ MONITORING

Monitoring u skotu

Monitoring je zaměřen především na sledování zdravotního stavu dojnic. Chovatelé skotu ve spolupráci se soukromými veterinárními lékaři by měli sledovat příznaky jako je horečka a snížení dojivosti až o 50 %. Tyto příznaky odezní během 3 – 5 dní a užitkovost se vrátí k původní úrovni. V případě, že uvedené příznaky jsou v chovu zaznamenány, chovatelé nebo soukromí veterinární lékaři neprodleně informují příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy (dále jen „KVS“), která provede epizootologické šetření a odběr vzorku (krve). Vzorek krve pak s řádně vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření KVS zašle na Státní veterinární ústav (dále jen „SVÚ“), který provede virologické vyšetření.

KVS veškeré informace (protokol o kontrolním zjištění, objednávku laboratorního vyšetření, protokol o výsledku vyšetření z SVÚ a případnou fotodokumentaci) vloží do Modulu evidence nákaz v IS SVS.

Kód pro nahlášení výsledku laboratorního vyšetření do Modulu kontroly zdraví IS SVS je EpA001.

KVS nepřijímá žádná mimořádná veterinární opatření.

Monitoring u ovcí a koz:

Monitoring je zaměřen především na blížící se období bahnění. Příznakem výskytu Schmallenberg viru v populaci ovcí je rození malformovaných jehňat a kůzlat, tedy mláďat s vývojovými vadami.

V případě, že při rození jehňat a kůzlat bude zaznamenán výskyt vývojových vad u novorozených jehňat, tak chovatelé nebo soukromí veterinární lékaři neprodleně informují příslušnou KVS, která zajistí fotodokumentaci malformovaného plodu a ten pak spolu s řádně vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření zašle do SVÚ, který provede virologické vyšetření.

KVS veškeré informace (protokol o kontrolním zjištění, objednávku laboratorního vyšetření, protokol o výsledku vyšetření z SVÚ a fotodokumentaci) vloží do Modulu evidence nákaz v IS SVS.

Kód pro nahlášení výsledku laboratorního vyšetření do Modulu kontroly zdraví IS SVS je EpC001 pro ovce a EpD001 pro kozy.

KVS nepřijímá žádná mimořádná veterinární opatření.

2. AKTIVNÍ MONITORING

SVS krom výše popsaného pasivního monitoringu Schmallenberg viru rozhodla pro rok 2013 o plošném aktivním monitoringu všech plemenných býků v inseminačních stanicích v celé České republice. KVS zajistí odběr krve od všech plemenných býků, kteří jsou umístnění v inseminačních stanicích. Odebranou krev KVS zašlou spolu s řádně vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření na sérologické vyšetření do SVÚ. V případě sérologicky pozitivního výsledku SVÚ provedou konfirmační virologické vyšetření. Vyšetření všech plemenných býků v inseminačních stanicích musí být provedeno do 15. 2. 2013.

KVS zajistí kontinuální vyšetření všech plemenných býků, kteří budou do inseminačních stanic umístnění v průběhu celého roku 2013.

KVS zajistí nahlášení výsledků laboratorního vyšetření do Modulu kontroly zdraví IS SVS pod kódem EpA002 pro sérologické vyšetření a pod kódem EpA003 pro konfirmační virologické vyšetření.

KVS nepřijímá žádná mimořádná veterinární opatření.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

116920897_0_Monitoring_Schmallenberg_viru_v_roce_2013.pdf