Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Monitoring TSE v roce 2011 – úprava věkové hranice vyšetřovaného skotu

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/3362/2011      
Vyřizuje:   Beňka Martin MVDr.      
Telefon:   + 420 227 010 128      
V Praze dne:   23. 6. 2011      
 
Všechny KVS, MěVS Praha,
Všechny SVÚ, KC Brno, IC Liberec,
VÚ Hlučín, VFU Brno, KVL

Věc: Monitoring TSE v roce 2011 – úprava věkové hranice vyšetřovaného skotu

V souladu s přílohou III, kapitolou A, částí I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise č. 358/2011, kterým se mění rozhodnutí č. 719/2009, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE a v souladu se schválenou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2011 se s účinností od 1. července 2011 stanovuje monitoring TSE v tomto rozsahu:

1. SKOT (včetně farmově chovaných bizonů, zubrů a buvolů)

a) na jatkách (normální porážka a přeřazená zvířata) se vyšetřují:

  • v případě normální porážky všechna zvířata starší 72 měsíců narozená v členských státech EU* a všechna zvířata starší 30 měsíců narozená ve třetích zemích nebo v Bulharsku, Rumunsku, Švýcarsku, Norsku a Islandu (kód EpA520), a

  • v případě přeřazených zvířat všechna zvířata starší 48 měsíců narozená v členských státech EU* a všechna zvířata starší 24 měsíců narozená ve třetích zemích nebo v Bulharsku, Rumunsku, Švýcarsku, Norsku a Islandu (EpA530);

b) v případě zvířat poražených mimo jatka se vyšetřují všechna zvířata starší 48 měsíců narozená v členských státech EU* a všechna zvířata starší 24 měsíců narozená ve třetích zemích nebo v Bulharsku, Rumunsku, Švýcarsku, Norsku a Islandu (EpA530);

c) v případě uhynulých a utracených zvířat se vyšetřují všechna zvířata starší 48 měsíců narozená v členských státech EU* a všechna zvířata starší 24 měsíců narozená ve třetích zemích nebo v Bulharsku, Rumunsku, Švýcarsku, Norsku a Islandu (kód EpA510);

* Příloha rozhodnutí 2009/719/ES: Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Finsko, Švédsko, Spojené království a Normanské ostrovy a Ostrov Man.

d) v případě podezřelých zvířat se vyšetřují všechna zvířata bez rozdílu věku nebo původu (kód EpA500);

e) v případě eradikace nákazy BSE se vyšetřují všechna zvířata starší 48 měsíců.

2. OVCE a KOZY

a) na jatkách (normální porážka a přeřazená zvířata) nebo při domácích porážkách se nevyšetřují žádné ovce a kozy;

b) vyšetřují se uhynulé a utracené ovce starší 18 měsíců nebo mající více než 2 trvalé řezáky prořezané v dásni, které nebyly usmrceny v rámci eradikace nákazy TSE (scrapie) do počtu 1 500 ks za rok (kód EpC322);

c) vyšetřují se uhynulé a utracené kozy starší 18 měsíců nebo mající více než 2 trvalé řezáky prořezané v dásni, které nebyly usmrceny v rámci eradikace nákazy TSE (scrapie) do počtu 100 ks za rok (kód EpD312);

d) vyšetřují se všechna podezřelá zvířata (kód EpC320 nebo EpD310);

e) vyšetřují se náhodně vybraná zvířata ze zvířat určených k likvidaci v souvislosti s eradikací nákazy TSE (scrapie) starších 18 měsíců. Náhodný výběr počtu těchto zvířat se řídí dle bodu č. 5, části II, kapitoly A přílohy III nařízení (ES) č. 999/2001.

Tímto dopisem se k 1. červenci 2011 ruší dopis SVS ČR č. j. 2010/5263/SVS ze dne 14. 12. 2010.

V návaznosti na výše uvedené změny budou k datu 1. 7. 2011 provedeny i úpravy informačního systému SVS ČR – „modul jatečnictví“ tak, že automatické upozornění k provedení odběru vzorku na BSE bude zohledňovat posunutí zmíněné věkové hranice.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan M a l e n a , Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková