Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Monitoring TSE v roce 2013

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2013/000862-G      
Vyřizuje:   MVDr. Martin Beňka      
Telefon:   +420 227 010 128      
           
V Praze dne:   04. 01.2013      
 
všechny KVS SVS, MěVS SVS,
všechny SVÚ, KC Brno, IC Liberec,
VÚ Hlučín, VFU Brno, KVL

Věc: Monitoring TSE v roce 2013

V souladu s přílohou III, kapitolou A, částí I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise č. 358/2011, kterým se mění rozhodnutí č. 719/2009, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE a v souladu se schválenou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2013 se s účinností od 1. ledna 2013 stanovuje monitoring TSE v tomto rozsahu:

1. SKOT (včetně farmově chovaných bizonů, zubrů a buvolů)

a) na jatkách (normální porážka a přeřazená zvířata) se vyšetřují:

v případě normální porážky všechna zvířata starší 72 měsíců narozená v členských státech EU* a všechna zvířata starší 30 měsíců narozená ve třetích zemích nebo v Bulharsku, Rumunsku, Švýcarsku, Norsku a Islandu, a

v případě přeřazených zvířat všechna zvířata starší 48 měsíců narozená v členských státech EU* a všechna zvířata starší 24 měsíců narozená ve třetích zemích nebo v Bulharsku, Rumunsku, Švýcarsku, Norsku a Islandu;

b) v případě zvířat poražených mimo jatka se vyšetřují všechna zvířata starší 48 měsíců narozená v členských státech EU* a všechna zvířata starší 24 měsíců narozená ve třetích zemích nebo v Bulharsku, Rumunsku, Švýcarsku, Norsku a Islandu;

c) v případě uhynulých a utracených zvířat se vyšetřují všechna zvířata starší 48 měsíců narozená v členských státech EU* a všechna zvířata starší 24 měsíců narozená ve třetích zemích nebo v Bulharsku, Rumunsku, Švýcarsku, Norsku a Islandu (kód EpA510);

* Příloha rozhodnutí 2009/719/ES: Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Finsko, Švédsko, Spojené království a Normanské ostrovy a Ostrov Man.

d) v případě podezřelých zvířat se vyšetřují všechna zvířata bez rozdílu věku nebo původu (kód EpA500);

e) v případě eradikace nákazy BSE se vyšetřují všechna zvířata starší 48 měsíců.

2. OVCE a KOZY

a) na jatkách (normální porážka a přeřazená zvířata) nebo při domácích porážkách se nevyšetřují žádné ovce a kozy;

b) vyšetřují se uhynulé a utracené ovce starší 18 měsíců nebo mající více než 2 trvalé řezáky prořezané v dásni, které nebyly usmrceny v rámci eradikace nákazy TSE (scrapie) do počtu 1 500 ks za rok (kód EpC322);

Krajské veterinární správy Státní veterinární správy, v působnosti kterých se nacházejí zpracovatelské (asanační) podniky, ve kterých se provádí odběr vzorků na TSE od uhynulých zvířat, zabezpečí v roce 2013 odběr vzorků od všech uhynulých ovcí starších 18 měsíců. Podmínkou je, že mozková tkáň od uhynulých zvířat je vhodná k vyšetření (bez autolýzy). Z jednoho hospodářství může být v průběhu celého kalendářního roku 2013 odebráno a vyšetřeno maximálně 5 kusů uhynulých ovcí starších 18 měsíců. Jakmile bude v průběhu roku 2013 vyšetřeno požadovaných 1 500 uhynulých ovcí starších 18 měsíců, Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy dopisem monitoring TSE u ovcí zastaví.

c) vyšetřují se uhynulé a utracené kozy starší 18 měsíců nebo mající více než 2 trvalé řezáky prořezané v dásni, které nebyly usmrceny v rámci eradikace nákazy TSE (scrapie) do počtu 100 ks za rok (kód EpD312);

d) vyšetřují se všechna podezřelá zvířata (kód EpC320 nebo EpD310);

e) vyšetřují se náhodně vybraná zvířata ze zvířat určených k likvidaci v souvislosti s eradikací nákazy TSE (scrapie) starších 18 měsíců. Náhodný výběr počtu těchto zvířat se řídí dle bodu č. 5, části II, kapitoly A přílohy III nařízení (ES) č. 999/2001.

Tímto dopisem se k 1. lednu 2013 ruší dopis SVS č. j. SVS/41/2012 – ÚVS ze dne 3. 1. 2012 a dopis č. j. SVS / 1199 / 2012 – ÚVS ze dne 15. 2. 2012.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

116174086_0_Monitoring_TSE_v_roce_2013.pdf