Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Mor malých přežvýkavců v Bulharsku – aktuální nákazová informace č. 2/2018 k 19. 9. 2018

Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 120 56
T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2018/112406-G
Vyřizuje: MVDr. Petr Kučínský, CSc.
Telefon: +420 541 210 178

Dle rozdělovníku

V Praze dne 21.09.2018

Mor malých přežvýkavců v Bulharsku – aktuální nákazová informace č. 2/2018 k 19. 9. 2018

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám zaslat aktualizaci nákazové situace týkající se moru malých přežvýkavců (PPR)
v Bulharsku, který byl historicky poprvé diagnostikován na území Bulharska (a v Evropě) dne 23. 6. 2018.

Nákazovou situaci a lokalizaci všech 7 potvrzených ohnisek ilustrují mapy č. 1 a č. 2.

Mapa č. 1 – lokalizace prvních dvou ohnisek PPR (zdroj Bulharská veterinární autorita)

Mapa č. 2 – lokalizace dalších ohnisek PPR (zdroj Bulharská veterinární autorita)

Základní opatření přijatá v infikované oblasti:

– utracení a zahrabání všech vnímavých druhů zvířat v postižených obcích,

– stanovení ochranných pásem (poloměr 3 km) a pásem dozoru (poloměr 10 km) kolem
postižených obcí,

– virologické a serologické vyšetření vnímavých druhů zvířat ve všech obcích v pásmech,

– klinické vyšetřování prováděné ve všech hospodářstvích s malými přežvýkavci v obcích na
hranicích s Tureckem,

– opatření biologické bezpečnosti v postižených obcích,

– zákaz přesunů vnímavých druhů zvířat do a z pásem.

Rozhodnutím Komise (EU) 2018/954 byla přijata další ochranná opatření k prevenci šíření nákazy. Bylo
vytvořeno pásmo restrikce na hranici s Tureckem (pásmo restrikce – viz mapa č. 3). Toto pásmo zahrnuje celkem 7 obcí, 1854 hospodářství s malými přežvýkavci a 63 570 zvířat vnímavých druhů. Bylo zakázáno odesílání malých přežvýkavců, jejich spermatu, vajíček a embryí z postižených obcí do ostatních částí Bulharska, jiných států EU a třetích zemí.

Mapa č. 3 – pásmo restrikce vymezené v souladu s Rozhodnutím Komise (EU) 2018/954
(zdroj Bulharská veterinární autorita)

Pásmo dozoru bylo zvětšeno tak, aby zahrnovalo všechna hospodářství v obcích podél tureckých hranic. V této oblasti, která zahrnuje 10 obcí, bylo sérologicky vyšetřeno 16 311 zvířat a virologicky 16 920 zvířat (viz mapa č. 4).

Ve 20 km zóně kolem postižených obcí byla v období 30. 7. – 3. 8. 2018 provedena sérologická
vyšetření u 7026 vzorků. Pozitivní nebo dubiózní výsledek byl zjištěn u 102 vzorků. Lokalizaci chovů se
zvířaty s pozitivním výsledkem sérologického vyšetření znázorňuje mapa č. 5.

Mapa č. 4 – ohniska PPR se zvětšeným pásmem surveillance a 20 km pásmem
(zdroj Bulharská veterinární autorita)

Mapa č. 5

Bulharská veterinární autorita na základě pozitivních sérologických nálezů přijala další opatření:

– omezení přístupu do obcí se sérologicky pozitivními případy

– odběry dalších vzorků k virologickému a sérologickému vyšetření

– odběry vzorků od zvířat v obcích v oblasti 10 km kolem obcí se sérologicky pozitivními/dubiózními zvířaty

Tato laboratorní vyšetření v současné době probíhají. O vývoji nákazové situace Vás budeme dále informovat.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství – Ing. Petr Jílek, náměstek pro řízení Sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství
Ministerstvo zemědělství – Ing. Jiří Hojer, ředitel odboru živočišných komodit
Agrární komora České republiky – Ing. Zdeněk Jandejsek CSc., prezident
Svaz chovatelů ovcí a koz
Dorper Asociace CZ
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Český svaz chovatelů masného skotu
Český svaz chovatelů jerseyského skotu
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
KVL ČR
Soukromí veterinární lékaři, svl@svscr.cz
Všem KVS SVS/MěVS SVS v Praze


609020735_0_Aktualni_nakazova_informace_mor_malych_prezvykavcu