Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – MVO BT – dobrovolná vakcinace v roce 2011 a zrušení ochranného pásma

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 6215 / 2011      
Vyřizuje:   Beňka Martin MVDr.      
Telefon:   + 420 227 010 128      
V Praze dne:   28. 11. 2011      
 
všechny KVS, MěVS v Praze, KC Brno,
všechny SVÚ, ÚSKVBL Brno,
VÚ Hlučín, KVL Brno, VFU Brno

Věc: MVO BT – dobrovolná vakcinace v roce 2011 a zrušení ochranného pásma

Vážení kolegové,

v příloze tohoto dopisu Vám zasíláme mimořádná veterinární opatření (dále jen „MVO“) Státní veterinární správy ČR, která mění MVO č. j. SVS/2267/2011 ze dne 28. 4. 2011 k provedení dobrovolné vakcinace u ovcí a koz, přežvýkavců v ZOO a farmově chované zvěře proti viru katarální horečky ovcí. Dle nových MVO je do 31. 1. 2012 chovatelům umožněno dokončit přeočkování (revakcinaci) zvířat v souladu s příbalovým letákem výrobce vakcíny. Po tomto datu je očkování proti katarální horečce ovcí na celém území ČR zakázáno.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Na vědomí:

í: Ministerstvo zemědělství ČR – Ing. Karel Tureček – náměstek ministra

Přílohy:

1. MVO SVS ČR č. j. SVS/6210/2011 ze dne 28. 11. 2011


Č. j. SVS/6210/2011

Nařízení Státní veterinární správy

Státní veterinární správa jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) a § 17 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce, ve znění pozdějších předpisů, mění mimořádná veterinární opatření označená jako nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2267/2011 ze dne 28. 4. 2011

t a k t o :

A.

1. Článek I. zní: „Chovatelům skotu se povoluje přeočkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 za účelem obchodu za těchto podmínek:

 1. Přeočkována mohou být pouze zvířata, která ke dni vyhlášení těchto mimořádných opatření byla očkována a v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky musí být přeočkována, aby byla dosažena imunizace těchto zvířat.

 2. K přeočkování může být použita pouze registrovaná inaktivovaná vakcína, která je určena k vakcinaci proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 (dále jen „inaktivovaná vakcína“).

 3. Přeočkování provede soukromý veterinární lékař v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá.

 4. Soukromý veterinární lékař o provedeném přeočkování učiní záznam do evidence chovatele s uvedením počtu přeočkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data přeočkování a názvu očkovací látky.

 5. Soukromý veterinární lékař o přeočkování účinní záznam do průvodního listu skotu, kde uvede datum přeočkování a název očkovací látky ve formátu VacBT – datum přeočkování.

 6. Chovatel mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

 7. Chovatel v případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství informuje chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována inaktivovanou vakcínou a předá písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.“

2. Článek II. zní: „Chovatelům ovcí a koz se povoluje přeočkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 za účelem obchodu za těchto podmínek:

 1. Přeočkována mohou být pouze zvířata, která ke dni vyhlášení těchto mimořádných opatření byla očkována a v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky musí být přeočkována, aby byla dosažena imunizace těchto zvířat.

 2. K přeočkování může být použita pouze registrovaná inaktivovaná vakcína, která je určena k vakcinaci proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8.

 3. Přeočkování provede soukromý veterinární lékař v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá.

 4. Soukromý veterinární lékař o provedeném přeočkování učiní záznam do evidence chovatele s uvedením počtu přeočkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data přeočkování a názvu očkovací látky.

 5. Chovatel mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

 6. Chovatel v případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství informuje chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována inaktivovanou vakcínou a předá písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.“

3. Článek III. zní: „Provozovatelům zoologických zahrad chovajících přežvýkavce určené k obchodu a chovatelům volně žijících přežvýkavců ve farmovém chovu určených k obchodu se povoluje přeočkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 za těchto podmínek:

 1. Přeočkována mohou být pouze zvířata, která ke dni vyhlášení těchto mimořádných opatření byla očkována a v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky musí být přeočkována, aby byla dosažena imunizace těchto zvířat.

 2. K přeočkování může být použita pouze registrovaná inaktivovaná vakcína, která je určena k vakcinaci proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8.

 3. Přeočkování provede soukromý veterinární lékař v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá.

 4. Chovatel v případě přemístění očkovaných zvířat do jiné zoologické zahrady nebo na jiné hospodářství informuje chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována inaktivovanou vakcínou a předá písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.“

4. Článek IV. zní: „ Chovatelům skotu, ovcí a koz, kteří v souladu s přílohou III částí A bodem 5 nařízení (ES) č. 1266/2007 přemístí zvířata očkovaná proti viru katarální horečky ovcí na území České republiky z jiných členských států Evropské unie nebo dovezou zvířata očkovaná proti viru katarální horečky ovcí ze třetích zemí na území České republiky, se nařizuje:

 1. Zaznamenat údaje o očkovaných zvířatech do evidence chovatele s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, názvu očkovací látky, sérotypu, popřípadě datu očkování.
 2. V případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství, písemně informovat chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována inaktivovanou vakcínou, identifikačních čísel zvířat, názvu očkovací látky, sérotypu, popřípadě datu očkování.
 3. Zajistit neprodlené vedení evidence mláďat narozených od očkovaných matek po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informovat písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.“

5. Článek V. se zrušuje.

6. Článek VI. zní: „Chovatelům očkovaných zvířat se nařizuje v případě úhynu zvířete, zmetání a/nebo zjištění klinických příznaků infekčního onemocnění po přeočkování neprodleně oznámit tuto skutečnost místně příslušné krajské veterinární správě nebo městské veterinární správě v Praze. Oznámení se doručuje podáním učiněným písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.“

B.

Toto nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 veterinárního zákona nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR.

Články I., II., III. a VI. pozbývají platnosti dnem 31. 1. 2012.

V Praze dne 28. 11. 2011

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel