Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – MVO BT – dobrovolná vakcinace v roce 2011

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 981 / 2011   :  
Vyřizuje:   Beňka Martin MVDr.      
Telefon:   227 010 128      
V Praze dne:   16. 02. 2011      
 
všechny KVS, MěVS v Praze, KC Brno,
všechny SVÚ, ÚSKVBL Brno,
VÚ Hlučín, KVL Brno, VFU Brno


Věc: MVO BT – dobrovolná vakcinace v roce 2011

Vážení kolegové,

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme mimořádná veterinární opatření Státní veterinární správy ČR k provedení dobrovolné vakcinace u ovcí a koz, přežvýkavců v ZOO a farmově chované zvěře proti viru katarální horečky ovcí v roce 2011, č. j. SVS/981/2011 ze dne 16. 2. 2011.

S pozdravem

    Doc. MVDr. Milan M a l e n a , Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Přílohy:

1. MVO SVS ČR č. j. SVS/981/2011 ze dne 16. 2. 2011

Na vědomí: Ministerstvo zemědělství ČR – Ing. Karel Tureček – náměstek ministra

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková


Č. j. SVS/981/2011

Nařízení Státní veterinární správy

Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona, v souladu s § 10, odst. 3 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zavedení vakcinace proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 na území Evropské unie tato

mimořádná veterinární opatření:

Článek I.

Chovatelům ovcí a koz v uzavřeném pásmu pro katarální horečku ovcí, které tvoří celé území České republiky, se povoluje očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 za účelem obchodu za těchto podmínek:

1) K očkování a přeočkování může být použita pouze registrovaná inaktivovaná vakcína, která je určena k vakcinaci proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 (dále jen „inaktivovaná vakcína“).

2) Očkování provede soukromý veterinární lékař v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá.

3) Soukromý veterinární lékař o provedeném očkování učiní záznam do evidence chovatele s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování popřípadě přeočkování a názvu očkovací látky.

4) Chovatel mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

5) Chovatel v případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství informuje chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována inaktivovanou vakcínou a předá písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.

V uzavřeném pásmu pro katarální horečku ovcí, které tvoří celé území České republiky, se povoluje očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 chovatelům přežvýkavců v ZOO určených k obchodu a chovatelům farmově chované zvěře určené k obchodu za těchto podmínek:

1) K očkování a přeočkování může být použita pouze registrovaná inaktivovaná vakcína, která je určena k vakcinaci proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 (dále jen „inaktivovaná vakcína“).

2) Očkování provede veterinární lékař v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá.

3) Veterinární lékař o provedeném očkování učiní záznam do evidence chovatele s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikace zvířat, data očkování popřípadě přeočkování a názvu očkovací látky.

4) Chovatel v případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství informuje chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována inaktivovanou vakcínou a předá písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.

Článek II.

Chovatelům ovcí a koz, kteří v souladu s přílohou III částí A bodem 5 nařízení (ES) č. 1266/2007 přemístí zvířata očkovaná proti viru katarální horečky ovcí na území České republiky z jiných členských států Evropské unie nebo dovezou zvířata očkovaná proti viru katarální horečky ovcí ze třetích zemí na území České republiky, se nařizuje:

1) Zaznamenat údaje o očkovaných zvířatech do evidence chovatele s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, názvu očkovací látky, sérotypu, popřípadě datu očkování.

2) V případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství, písemně informovat chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována inaktivovanou vakcínou, o datu provedení očkování, názvu očkovací látky a sérotypu.

3) Zajistit neprodlené vedení evidence mláďat narozených od očkovaných matek po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informovat písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

Článek III.

1) Chovatelům, kteří přijali očkovaná zvířata, se nařizuje provést písemný záznam do vlastní evidence s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování, popřípadě revakcinace a názvu očkovací látky.

2) Chovatel – příjemce mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

Článek IV.

Toto nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR.

V Praze dne 16. 2. 2011

    Doc. MVDr. Milan M a l e n a , Ph.D., v.r.
ústřední ředitel