Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Nastavení přímé komunikace mezi Státní veterinární správou a soukromými veterinárními lékaři – dopis č. 3

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2012/036843-G      
Vyřizuje:   Dr. Semerád, Dr. Valcl      
Telefon:   +420 227 010 145,      
    +420 602 114 978      
           
V Praze dne:   26.11.2012      
 
Všem soukromým veterinárním lékařům v ČR, zařazeným v datové komunikaci se SVS,
Předsednictvu Komory veterinárních lékařů ČR

Věc: Nastavení přímé komunikace mezi Státní veterinární správou a soukromými veterinárními lékaři – dopis č. 3

Vážení kolegové soukromí veterinární lékaři (dále jen „SVL“), zasíláme Vám třetí dopis k přímé komunikaci mezi Vámi a Státní veterinární správou (dále jen „SVS“). Druhý dopis jsme posílali v červenci, kdy bylo 1 300 SVL schváleno a jejich e-mailové adresy byly evidovány pracovníky krajských veterinárních správ (dále jen „KVS“) v rámci přeregistrace a nového schvalování SVL na začátku roku 2012 (pokud nahlášená e-mailová adresa byla korektní). Vzhledem k tomu, že v současné době je schváleno více než 1 376 SVL, dovolujeme si poslat dopis ještě jednou.

Všem SVL, kteří již poslali hlášení o počtu vyšetřených zvířat na vzteklinu za I. pololetí roku 2012 velice děkujeme. Celkem jste odeslali 349 hlášení o 2033 vyšetřených zvířat na vzteklinu po poranění člověka. Dále bychom rádi požádali ty SVL, co již byli schválení, ale zatím hlášení neposlali, aby nám do konce roku poslali hlášení za I. pololetí roku 2012. Od 1. 1. 2013 nebude již možné hlášení za první pololetí poslat. V lednu Vás opět oslovíme s dopisem k zaslání hlášení za II. pololetí roku 2012.

Nejvíce dotazů k problémům s odesláním hlášení jsme obdrželi ohledně toho, kde najdete „ověřovací kód“. Z tohoto důvodu již na začátku dopisu opakujeme upozornění, kde kód najdete. Tento kód dostal každý schválený SVL od KVS na vydaném dokladu o schválení soukromého veterinárního lékaře. Bez vyplnění tohoto kódu nebo při jeho nesouladu s registračním číslem KVL nebude hlášení přijato.

SVL, kteří již tento dopis dostali a odeslali hlášení, nemusí již dále číst.

Pokud patříte mezi ty, co vidí dopis poprvé, tak Vás prosíme, dočtěte dopis do konce a pošlete hlášení.

SVS se rozhodla nastavit přímou komunikaci se schválenými SVL, a to na základě novely veterinárního zákona, který je účinný od 01. 01. 2012. Od novely veterinárního zákona mohou provádět úkony vyplývající z Metodiky kontroly zdraví a pohody zvířat (dále jen „MKZ“) SVL schválení KVS. Cílem novely je zlepšení činnosti v případě provádění preventivních a zdravotních zkoušek z hlediska správného odběru vzorků (druh vzorku, počet vzorků, označení vzorků) a používání a vyplňování objednávek laboratorního vyšetření, které jsou v souladu s požadavky SVS. Dále získávání informací, které má k dispozici pouze SVL, který je pro danou činnost jedinou odborně způsobilou osobou (vyšetření a hlášení počtu vyšetřených zvířat na vzteklinu, která poranila člověka).

Vážení kolegové, prvně se k Vám dostává nástroj, který umožňuje přímou elektronickou komunikaci mezi SVS a SVL. Předpokládáme, že všichni schválení SVL budou dostávat elektronicky dopisy, které jsou a budou zasílány na KVL ČR z Ústřední veterinární správy SVS. Dále bychom Vás chtěli požádat o zaslání hlášení počtu zvířat vyšetřených na vzteklinu za první pololetí roku 2012.

Po odzkoušení komunikace v tomto roce se naskýtá další možnost rozšiřování komunikace mezi KVL ČR, SVL, KVS a Ústřední veterinární správou SVS. V současné době budou touto cestou zasílány pouze dopisy z Ústřední veterinární správy SVS, které jsou zasílány na KVL ČR, a zpětně výše uvedené hlášení o počtu vyšetření zvířat na vzteklinu. Zde si dovolujeme požádat o zaslání hlášení o počtu vyšetřených zvířat na vzteklinu. Jinak je možné posílat hlášení za první pololetí roku 2012 do 31. 12. 2012, pak již to nebude možné.

V další části dopisu popíšeme technické aspekty hlášení o počtu vyšetřených zvířat na vzteklinu. Přílohou tohoto dopisu je soubor „Počet zvířat vyšetřených na vzteklinu.pdf“. Jedná se o formulář, určený k online odesílání hlášení o počtu vyšetřených zvířat na vzteklinu za předcházející pololetí prostřednictvím internetu. Obsahuje povinné (červeně orámované) i nepovinné údaje. Základním identifikačním údajem je „Registrační číslo KVL“, které bylo pro zajištění jednoznačné identifikace ohlašovatele doplněno ještě jednoznačným „Ověřovacím kódem“. Tento kód dostal každý schválený SVL od KVS na vydaném dokladu o schválení soukromého veterinárního lékaře. Bez vyplnění tohoto kódu nebo při jeho nesouladu s registračním číslem KVL nebude hlášení přijato.

Mezi povinné údaje patří „Rok“ a „Pololetí“, kde v obou případech vybíráte z předdefinovaného seznamu. Velmi důležité je zaškrtávátko pro označení opravného hlášení. Systém je nastaven tak, že kontroluje a přijme v každém pololetí vždy jen hlášení za pololetí předcházející. V každém pololetí může každý SVL odeslat pouze jedno hlášení. Další hlášení bude systémem odmítnuto. Pokud byste potřebovali již odeslané hlášení opravit, použijete k tomu právě uvedené zaškrtávátko. Starší hlášení pak bude logicky nahrazeno mladším. Jak bylo uvedeno, existuje řada důvodů pro nepřijetí hlášení. V každém případě dostane odesílatel zpět okamžitě po odeslání výstižnou informaci o tom, zda hlášení bylo přijato. Pokud nebylo, dozví se i důvod. Nezapomeňte na to, že tlačítko „Odeslat online“ bude fungovat pouze v případě, že Váš počítač je připojen k internetu.

V případě potřeby pozdějšího odeslání je formulář možné uložit na disk i s vyplněnými daty. Formulář bude také k dispozici ke stažení na oficiálních webových stránkách SVS (http://www.svscr.cz/index.php?art=4038).

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví
a pohody zvířat
 
RNDr. Oldřich Valcl, CSc.
ředitel odboru informačních
a komunikačních technologií

Na vědomí:
Ředitelé všech KVS v ČR,
MVDr. Milan Sehnal,
Ing. Zdeněk Šimůnek,
MVDr. Miroslav Fridrich

Přílohy:

Počet zvířat vyšetřených na vzteklinu.pdf

111359463_1_SVS_2012_036843_G.pdf

111359463_0_Priloha_k_SVS_2012_036843_G_Vyctova_sestava_hlaseni_SVL_o_vztekline.xls