Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Nastavení přímé komunikace mezi SVS a soukromými veterinárními lékaři

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 2905 / 2012 – ÚVS      
Vyřizuje:   dr. Semerád, dr. Valcl      
Telefon:   +420 227 010 145,      
    +420 602 114 978      
Počet listů:   3      
V Praze dne:   15.05.2012      
 
Všem soukromým veterinárním lékařům
v ČR, zařazeným v datové komunikaci se SVS,
Předsednictvu Komory veterinárních lékařů ČR

Věc: Nastavení přímé komunikace mezi Státní veterinární správou a soukromými veterinárními lékaři

Tento dopis dostává e-mailem více než 800 soukromých veterinárních lékařů (dále jen „SVL“) v ČR, jejichž e-mailové adresy byly evidovány pracovníky krajských veterinárních správ v rámci přeregistrace a nového schvalování SVL na začátku roku 2012 (pokud nahlášená e-mailová adresa byla korektní). Seznam e-mailových adres SVL bude nadále průběžně rozšiřován.

Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) se rozhodla nastavit přímou komunikaci se schválenými soukromými veterinárními lékaři, a to na základě novely veterinárního zákona, který je účinný od 1.1.2012. Od novely veterinárního zákona mohou provádět úkony vyplývající z Metodiky kontroly zdraví a pohody zvířat (dále jen „MKZ“) SVL schválení krajskou veterinární správou nebo Městskou veterinární správou SVS v Praze (dále jen „KVS“). Cílem novely je zlepšení činnosti v případě provádění preventivních a zdravotních zkoušek z hlediska správného odběru vzorků (druh vzorku, počet vzorků, označení vzorků) a používání a vyplňování objednávek laboratorního vyšetření, které jsou v souladu s požadavky SVS. Dále získávání informací, které má k dispozici pouze SVL, který je pro danou činnost jedinou odborně způsobilou osobou (vyšetření a hlášení počtu vyšetřených zvířat na vzteklinu, která poranila člověka).

Vážení kolegové, prvně se Vám dostává nástroj, který umožnuje přímou elektronickou komunikaci mezi SVS a SVL. Předpokládáme, že všichni schválení SVL budou dostávat elektronicky dopisy, které jsou a budou zasílány na KVL ČR z Ústřední veterinární správy SVS. Dále bychom Vás chtěli požádat o zaslání hlášení počtu zvířat vyšetřených na vzteklinu za první pololetí roku 2012.

Po odzkoušení komunikace se naskýtá další možnost rozšiřování komunikace mezi KVL ČR, SVL, KVS a Ústřední veterinární správou SVS. V současné době budou touto cestou zasílány pouze dopisy z Ústřední veterinární správy SVS, které jsou zasílány na KVL ČR, a zpětně výše uvedené hlášení o počtu vyšetření zvířat na vzteklinu. Zde si dovolujeme požádat o zaslání hlášení o počtu vyšetřených zvířat na vzteklinu. Ideální bylo odeslat hlášení do konce července 2012.

V další části dopisu popíšeme technické aspekty hlášení o počtu vyšetřených zvířat na vzteklinu. Přílohou tohoto dopisu je soubor „Počet zvířat vyšetřených na vzteklinu.pdf“. Jedná se o formulář, určený k online odesílání hlášení o počtu vyšetřených zvířat na vzteklinu za předcházející pololetí prostřednictvím internetu. Obsahuje povinné (červeně orámované) i nepovinné údaje. Základním identifikačním údajem je „Registrační číslo KVL“, které bylo pro zajištění jednoznačné identifikace ohlašovatele doplněno ještě jednoznačným „Ověřovacím kódem“. Tento kód dostal každý schválený SVL od KVS na vydaném dokladu o schválení soukromého veterinárního lékaře. Bez vyplnění tohoto kódu nebo při jeho nesouladu s registračním číslem KVL nebude hlášení přijato.

Mezi povinné údaje patří „Rok“ a „Pololetí“, kde v obou případech vybíráte z předdefinovaného seznamu. Velmi důležité je zaškrtávátko pro označení opravného hlášení. Systém je nastaven tak, že kontroluje a přijme v každém pololetí vždy jen hlášení za pololetí předcházející. V každém pololetí může každý SVL odeslat pouze jedno hlášení. Další hlášení bude systémem odmítnuto. Pokud byste potřebovali již odeslané hlášení opravit, použijete k tomu právě uvedené zaškrtávátko. Starší hlášení pak bude logicky nahrazeno mladším. Jak bylo uvedeno, existuje řada důvodů pro nepřijetí hlášení. V každém případě dostane odesílatel zpět okamžitě po odeslání výstižnou informaci o tom, zda hlášení bylo přijato. Pokud nebylo, dozví se i důvod. Nezapomeňte na to, že tlačítko „Odeslat online“ bude fungovat pouze v případě, že Váš počítač je připojen k internetu.

V případě potřeby pozdějšího odeslání je formulář možné uložit na disk i s vyplněnými daty. Formulář bude také k dispozici ke stažení na oficiálních webových stránkách SVS (http://www.svscr.cz/index.php?art=4038).

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Na vědomí:
Ředitelé všech KVS v ČR,
MVDr. Milan Sehnal,
Ing. Zdeněk Šimůnek,
MVDr. Miroslav Fridrich

Přílohy:
Počet zvířat vyšetřených na vzteklinu.pdf

2012-05-15-SVS_2905_2012_ÚVS Komunikace mezi SVL a SVS.pdf

2012-05-15-Příloha k SVS_2905_2012_ÚVS Počet zvířat vyšetřených na vzteklinu.pdf