Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Nosnice pro produkci konzumních vajec – klecové systémy 2012

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/5931/2011      
Vyřizuje:   MVDr. M. Dubská      
Telefon:   227 010 603      
V Praze dne:   22. 11. 2011      
 
Všem KVS a MěVS v Praze,
KVL,
ČMDÚ

Věc: Nosnice pro produkci konzumních vajec – klecové systémy 2012

Vážení kolegové, vážení chovatelé,

od 1. 1. 2012 musí klecové technologie použité v chovech nosnic produkujících konzumní vejce splňovat požadavky na minimální standardy pro ochranu nosnic druhu kur domácí stanovené vyhláškou č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky této vyhlášky se vztahují na zařízení, ve kterých je chováno více než 350 nosnic. Pro produkci konzumních vajec však současně platí i další legislativa z oblasti zdraví zvířat a bezpečnosti potravin, související zejména s kontrolou výskytu salmonel a s obchodními normami pro vejce. V této souvislosti bude mít zákaz chovu nosnic v neobohacených klecích stanovený ve vyhlášce č. 208/2004 Sb., širší dopad, který je třeba upřesnit.

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 589/2008 musí vejce od nosnic v klecích pocházet ze systémů chovů, které splňují minimálně podmínky stanovené ve směrnici Rady 1999/74/ES, jejíž požadavky jsou uvedeny ve výše zmíněné vyhlášce č. 208/2004 Sb. Tento požadavek nařízení stanoví pro „vejce od nosnic v klecích“, aniž by bylo specifikováno, o jakou třídu vajec se jedná. Z toho vyplývá, že platné znění legislativy neumožňuje po datu 1. 1. 2012 chovat nadále v neobohacených klecových systémech ani nosnice produkující vejce třídy B nebo průmyslová vejce.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ukládá povinnost značit vejce třídy A kódem producenta, jehož součástí je symbol pro označení technologie. S ohledem na požadavky výše uvedené legislativy lze symbol „3“ pro vejce nosnic z klecí použít pouze pro vejce od nosnic chovaných v obohacených klecových systémech.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2160/2003 se národní program tlumení salmonel vztahuje na hospodářství, která provádí odchov kuřic pro chov nosnic na produkci konzumních vajec uváděných do oběhu na území ČR a na hospodářství s chovem nosnic pro konzumní vejce uváděná do oběhu.

Z citované legislativy vyplývá, že v případě chovu nosnic v neobohacených klecových systémech po datu 1. 1. 2012:

  1. Chovatel porušuje legislativu v oblasti ochrany pohody zvířat stanovující minimální standardy pro ochranu nosnic.

  2. Vejce produkovaná těmito nosnicemi nesplňují obchodní normy pro vejce vyplývající z legislativy a nemohou být proto uvolňována na trh.

  3. Vejce nosnic z hejn chovaných v neobohacených klecích nemohou být uvolněna do oběhu, a protože technologie nebude po datu 1. 1. 2012 splňovat požadavky vyhlášky č. 208/2004 Sb., nebude v těchto hejnech probíhat nadále program tlumení salmonel.

Žádám všechny krajské veterinární správy, aby s obsahem tohoto dopisu seznámili chovatele nosnic v příslušném kraji.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel