Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Nové ohnisko ptačí chřipky v chovu drůbeže v České republice

Státní veterinární s práva

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny : epodatelna@sv scr.cz
ID datové schránky : d2v airv

Č. j.: SVS/2021/118148-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 29.09.2021

Nové ohnisko ptačí chřipky v chovu drůbeže v České republice

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o výskytu nového ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) subtypu H5N1 v malochovu drůbeže v obci Trhové Dušníky (okres Příbram) ve Středočeském kraji.

Jedná se o první potvrzený případ HPAI v ČR po více než čtyřech měsících od potvrzení posledního ohniska HPAI v květnu 2021. Ve všech předchozích ohniscích HPAI v první polovině roku 2021 byl potvrzen pouze subtyp H5N8. Subtyp H5N1 je považován za subtyp se zoonotickým potenciálem, což znamená, že existuje riziko přenosu nákazy ze zvířat na člověka.

Dne 27. 9. 2021 byla Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (KVSS) informována o zvýšeném úhynu hus v malochovu drůbeže v obci Trhové Dušníky. V tomto neregistrovaném hospodářství došlo k úhynu 5 hus z celkového počtu 33 ks chované drůbeže (5 hus, 16 slepic, 12 kachen). Uhynulá drůbež byla zaslána na vyšetření k vyloučení podezření na ptačí chřipku do Národní referenční laboratoře (NRL) pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha. NRL ještě ten dne potvrdila v zaslaném vzorku přítomnost viru ptačí chřipky subtypu H5. Zbývající drůbež v postiženém chovu byla dne 28. 9. 2021 utracena a poté bylo v ohnisku nákazy provedeno předběžné čištění a dezinfekce. NRL dne 29. 9. 2021 potvrdila u uhynulé drůbeže HPAI subtypu H5N1.

KVSS nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu. Kolem ohniska bylo zřízeno ochranné pásmo (o poloměru 3 km) a pásmo dozoru (o poloměru 10 km).

Pravděpodobným zdrojem nákazy v tomto malochovu bylo zavlečení nákazy do chovu prostřednictvím kontaktu chované drůbeže s volně žijícími vodními ptáky.

Z důvodu potvrzení tohoto nového ohniska HPAI u drůbeže ztratila ČR status území prosté HPAI, které získala dne 26. července 2021 od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), což může omezit obchodování s drůbeží a drůbežími produkty se třetími zeměmi.

Státní veterinární správa opět upozorňuje na nezbytnost dodržovat pravidla biologické bezpečnosti v chovech drůbeže a zejména na nutnost je chránit před kontaktem s volně žijícími vodními ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy v chovech drůbeže. V současné chvíli z důvodu podzimní migrace vodních volně žijících stěhovavých ptáků opět v Evropě hrozí zvýšené riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže. V září 2021 bylo v Evropě potvrzeno celkem 14 nových případů HPAI u ostatních ptáků (jiných než drůbež) a jedno ohnisko HPAI u drůbeže v ČR.

Aktuální informace o výskytu ptačí chřipky v ČR můžete sledovat na webových stránkách Státní veterinární správy zde:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ptaci-chripka-v-cr/ a informace o nákazové situaci v Evropě zde:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
2. Ministerstvo zdravotnictví
3. Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
4. Schválení SVL pro MKZ
5. Agrární komora
6. Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
7. Sdružení drůbežářských podniků
8. Český svaz chovatelů
– Sekretariát ÚVV ČSCH, sekretariat@cschdz.eu
– Ing. Eliška Stejskalová, stejskalova@cschdz.eu
9. Asociace soukromého zemědělství ČR
– Zbyněk Opatrný, kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
10. Unie českých a slovenských zoologických zahrad
11. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
– Ing. Jaroslav Novotný, holub.novotny@seznam.cz
– Ing. Jiří Hlaváček, hlavacek.xx@seznam.cz
12. Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
– Ladislav Žoha, ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
– Zdeněk Vandělík, info@shvtruhlarstvi.cz
– Mgr. Jan Cvrček, cvrcek.h@seznam.cz
13. ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
– Vojtěch Foltýn, foltyn.pcr@centrum.cz
14. Klub chovatelů zebřiček ČR
– Jiří Švadlenka, svadlenka.jiri@seznam.cz
15. WPA CZ-SK
– Ing. Petr Bach, DiS, petrbach1@email.cz
16. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
– Antonín Korec, antonin.korec@vodnanskekure.cz
17. ČSCH ZO Kdyně II
– Josef Janeček, papouscijanecek@seznam.cz
18. Forpus klub o.s.
– RNDr. Martin Smrček, smrcek@zoopraha.cz
19. Klub chovatelů andulek KCHA
– Ing. Svatopluk Vlasák, svatopluk.vlasak@gmail.com
20. Český klub chovatelů korel
– Jaroslav Nesvorný, ja.nes@seznam.cz
21. Český klub chovatelů agapornisů CZAC
– Ing. Petr Vopálka, aerforce@centrum.cz
– Karel Novák, knpdy@seznam.cz
22. Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
– Zbyněk Laube, aves@mybox.cz
23. Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
– Adam Bura, Bura.Adam@seznam.cz
24. Milan Tyller, tyller@dominant-cz.cz
25. Komora veterinárních lékařů
26. VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
27. Veterinární univerzita Brno
28. Ing. Jiří Janota, ČMMJ, jiri.janota@cmmj.cz
29. Ing. Miloš Ježek, Ph.D., ČMMJ, jezekm@fld.czu.cz
30. Policie ČR
31. Hasiči ČR