Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Nové veterinární požadavky na drůbež a násadová vejce určená k obchodování – upřesnění

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/3959/2011      
Vyřizuje:   MVDr. M. Dubská      
Telefon:   227 010 603      
V Praze dne:   22. 7. 2011      
 
Všem KVS a MěVS v Praze,
všem SVÚ, KVL, ČMDÚ

Věc: Nové veterinární požadavky na drůbež a násadová vejce určená k obchodování – upřesnění

Vážení kolegové,

Drůbež a násadová vejce určená pro intrakomunitární obchod musí v souladu se směrnicí Rady 2009/158/ES a vyhláškou č. 382/2003 Sb. pocházet pouze s podniků, které jsou příslušnou krajskou veterinární správou schváleny k obchodování s drůbeží. Podmínkou schválení k obchodu je uplatňování a dodržování programu sledování stanovených nákaz. Tento program definuje termíny a postupy vyšetření, kterým se drůbež chovaná v podniku – hospodářství podrobuje, a musí být rovněž schválen krajskou veterinární správou.

Nově musí být do tohoto programu v souladu s rozhodnutím Komise 2011/214/EU zahrnuto samostatné a cílené vyšetření na S. gallinarum a S. pullorum. Programy dozoru nákaz v podnicích s produkcí drůbež schválených k obchodu proto musí být revidovány a předloženy k novému schválení krajské veterinární správě.

Pro schválení programu sledování nákaz v podnicích s produkcí násadových vajec a drůbeže musí v těchto programech zahrnuté vyšetření na S. gallinarum a S. pullorum splňovat požadavky stanovené rozhodnutím Komise 2011/214/EU:

  • vyšetřuje se každé hejno v reprodukčních chovech, ze kterých pocházejí násadová vejce a drůbež určená pro intrakomunitární obchod ve snáškovém období.

  • u hejn užitkové drůbeže, jako jsou odchované kuřice pro produkci konzumních vajec určené pro obchod (dodávku do jiného členského státu), nelze vyšetření ve snáškovém období uskutečnit, kuřice však musí mít původ v rodičovském chovu, kde se uplatňuje schválený program sledování nákaz,

  • u hejn, která nejsou v imunitě proti Salmonela enteritidis, lze provést sérologické vyšetření, tj. např. vyšetření vzorků krve od 60 ptáků z hejna rychlou aglutinací,

  • u hejn, která jsou v imunitě proti Salmonela enteritidis, se k vyšetření použije bakteriologické vyšetření.

Doporučená pravidla pro bakteriologické vyšetření jsou:

  • lze odebírat trus, výtěry kloaky, mekonium, nevylíhlá vejce, orgány uhynulých ptáků.

  • doporučené minimální množství odebraného materiálu je 150g trusu z jednoho hejna nebo 10 kusů výtěrů, vajec, uhynulých ptáků atd. z jednoho hejna. 150g trusu jsou cca dvě vrchovaté hrsti, nebo lze při odhadu množství použít jednorázový plastový kelímek.

  • vzorek musí být doprovázen objednávkou vyšetření, na které bude upřesněno, že je požadováno cílené samostatné vyšetření na S. gallinarum a S. pullorum a na které bude uvedena identifikace hejna. Pokud bude zvolena možnost provádět toto vyšetření z jednoho odběru současně s vyšetřením na přítomnost salmonel v prostředí v rámci programu na tlumení salmonel, musí být vzorek doprovázen jednak objednávkou vyšetření vzor č. 4 pro vyšetření pro potřeby programu a jednak samostatnou objednávkou vzor č. 1 s uvedením konkrétního požadavku o vyšetření na S. gallinarum a S. pullorum,

  • Pro doložení provádění programu sledování S. gallinarum a S. pullorum je žádoucí, aby na protokolu o výsledku vyšetření bylo jednoznačně uvedeno „Salmonela gallinarum biovar gallinarum a biovar pullorum byly/nebyly prokázány“.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád, v.r.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková