Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Nové veterinární požadavky na drůbež a násadová vejce určená k obchodování

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/3497/2011      
Vyřizuje:   MVDr. M. Dubská      
Telefon:   227 010 603      
V Praze dne:   30. 6. 2011      
 
Všem KVS a MěVS v Praze,
všem SVÚ, KVL, ČMDÚ

Věc: Nové veterinární požadavky na drůbež a násadová vejce určená k obchodování

Vážení kolegové,

Veterinární podmínky pro obchod s drůbeží stanovené směrnicí Rady 2009/158/ES a zapracované ve vyhlášce č. 382/2003 Sb. jsou nově upraveny rozhodnutím Komise 2011/214/EU, které mění přílohu II výše uvedené směrnice a tím i požadavky na laboratorní vyšetření použitá při sledování výskytu infekce S. gallinarum a S. pullorum.

Důvodem upřesnění pravidel pro toto vyšetření je fakt, že tyto sérotypy salmonel nerostou lehce v modifikovaném polotuhém médiu Rappaport – Vassiliadis (MSRV), které se používá pro sledování zoonotické Salmonella spp. v rámci programů tlumení salmonel v chovech drůbeže. Nová legislativa nepovažuje za spolehlivé pro účely obchodování vyšetření vzorků odebraných z prostředí a kultivaci vzorků k bakteriologickému vyšetření pouze s použitím média MSRV. Proto není možné nadále pro účely schválení podniku nebo hospodářství k obchodování s drůbeží využívat výsledky vyšetření na salmonelu provedených v rámci národního programu tlumení salmonel. Chovatelé, kteří zamýšlí obchodovat s drůbeží, tedy musí do programu sledování nákaz zahrnout samostatné a cílené vyšetření na S. gallinarum a S. pullorum provedené v souladu s platnou legislativou. Toto vyšetření není hrazeno ze státního rozpočtu a volba laboratoře, která vyšetření provede, je ponechána na rozhodnutí chovatele.

V souladu s aktuálně platnou legislativou lze ke sledování infekce S. gallinarum a S. pullorum v chovu schváleném pro obchod s drůbeží použít:

1. Sérologické vyšetření.

Pro sérologické vyšetření se odebírá reprezentativní počet vzorků krve z hejna. Vzhledem k tomu, že protilátky vytvořené v krvi jako odpověď na vakcinaci proti S. enteritidis nelze při vyšetření odlišit od sérologické odpovědi na nákazu S. gallinarum a S. pullorum, není možné sérologicky vyšetřovat hejna, která byla vakcinována proti Salmonela enteritidis.

2. Bakteriologické vyšetření.

Pro bakteriologické vyšetření je možno odebrat nevylíhlá embrya (zejména kuřata odumřelá ve skořápce), mekonium, orgány uhynulých ptáků, zejména játra, slezinu, vaječník, vejcovod a slepé střevo (ileocekální přechod). U vzorků výkalů, mekonia a u střevních vzorků se musí používat přímé pomnožení v selenit-cystinovém bujonu. V případě vzorků (např. embryí mrtvých ve skořápce), u nichž se předpokládá pouze minimální existence konkurenční flóry, lze použít neselektivní předběžné pomnožení následované selektivním pomnožením v sójovém bujonu podle Rappaporta a Vassiliadise nebo v Müller-Kauffmannově tetrathionátnovobiocinovém bujonu.

V rámci kontroly plnění podmínek schválení a provádění stanovených zdravotních zkoušek v závodech s produkcí násadových vajec a drůbeže prováděné v souladu s víceletým plánem kontrol KVS prověří:

1. Zda je do programu sledování stanovených nákaz zahrnuto cílené vyšetření na S. gallinarum a S. pullorum podle výše uvedených pravidel.

2. Zda je doloženo protokolem o výsledku laboratorního vyšetření, že drůbeže a násadová vejce určená pro obchod pochází z hejn vyšetřených v souladu s rozhodnutím Komise 2011/214/EU.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád, v.r.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat


Příloha:
Rozhodnutí Komise 2011/214/EU

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková

Rozhodnutí Komise 2011/214/EU (pdf)