Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Obchodování se psy a kočkami určenými pro zájmové chovy do Belgie

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2013/046446-G      
Vyřizuje:   MVDr. Aurika Smolová      
Telefon:   227010151,      
V Praze dne:   11.07.2013      
 
Všem KVS a MěVS Praha SVS
KVL ČR
Soukromí veterinární lékaři

Věc: Obchodování se psy a kočkami určenými pro zájmové chovy do Belgie

Dopisem č.j. 2011/342/SVS, ze dne 26. 1. 2011, jsme Vás informovali o podmínkách obchodování se psy a kočkami do Belgie.

Belgická strana požaduje „prohlášení“ příslušného správního orgánu země původu, že zvířata dovážená z jiných zemí do Belgie pocházejí z chovatelského zařízení, které splňuje podmínky stanovené přílohou III. belgické Královské vyhlášky. Jedná se zejména o velikost chovných prostor, péče o zvířata, odborné způsobilosti personálu, četnosti vrhů samic atd. Tato Královská vyhláška je v účinnosti od 1. 2. 2011.

Ze skutečnosti, že podle současného komunitárního a národního práva nejsou orgány veterinární správy ČR, resp. jejich úřední veterinární lékaři, oprávněni osvědčovat splnění výše uvedených podmínek, vyplynula jediná možnost potvrzování tohoto dokumentu soukromým veterinárním lékařem vykonávajícím léčebnou a preventivní činnost v chovu původu zvířat, pokud je zároveň držitelem schválení pro vydávání pasů pro zvířata.

V souvislosti s vývojem situace v oblasti obchodování se psy a kočkami do Belgie Vás chceme upozornit na nutnost prověření, při odbavování každé zásilky psů a koček do Belgie, zda obchodník má potvrzené „prohlášení“ od všech dodavatelů zvířat v zásilce. A to i v případě, že obchodník argumentuje tím, že belgický obchodní partner žádné prohlášení nepožaduje.

V příloze tohoto dopisu Vám k možnému využití obchodníky zasíláme anglicko-českou verzi „prohlášení“, která byla vytvořena na základě anglického originálu poskytnutého přímo belgickým Federal Public Service of Health. V českém překladu je místo termínu příslušný úřad uveden soukromý veterinární lékař.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Přílohy:
Prohlášení dle Královské vyhlášky Belgie

146183257_1_SVS.2013.046446_G_priloha.pdf