Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Obchodování se psy, kočkami a fretkami

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2014/042049-G  
Všem ředitelům KVS a MěVS v Praze SVS
Vyřizuje:   MVDr. Aurika Smolová.  
Telefon:   +420 227 010 151  
       
V Praze dne:   04.06.2014  

Obchodování se psy, kočkami a fretkami

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

vzhledem množícím se problémům a stížnostem v oblasti obchodování se psy, kočkami a fretkami původem z České republiky, shrnujeme v tomto dopise nejdůležitější body, kterým je nutné při odbavování zásilek psů, koček a fretek věnovat zvýšenou pozornost a které je nutné bezpodmínečně dodržovat.

I. NĚMECKO

Zákaz dovozu psů, koček a fretek mladších 3 měsíců

Dne 9. 12. 2013 jste byli hromadným e-mailem informováni o nejasné situaci v oblasti obchodování se se psy, kočkami a fretkami mladšími 3 měsíců do Německa. Byli jste zároveň instruováni, abyste zásilky výše uvedených kategorií zájmových zvířat do Německa neodbavovali.

Teprve dnes jsme v souvislosti s další zabavenou zásilkou štěňat a koťat obdrželi odpověď německých veterinárních orgánů, kterou německá strana potvrzuje, že opravdu přesuny psů, koček a fretek mladších 3 měsíců na své území nepovoluje, včetně tranzitu takových zvířat přes své území.

Proto od tohoto okamžiku přestaňte odbavovat zásilky psů, koček a fretek mladších 3 měsíců s místem určení Německo nebo tranzitujících přes Německo!

II. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODOVÁNÍ SE PSY, KOČKAMI A FRETKAMI

Veterinární podmínky pro obchodování se psy, kočkami a fretkami jsou stanoveny v následujících právních předpisech:

  • nařízení (ES) č. 998/2003, o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu,

  • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

  • směrnice č. 92/65/EHS, o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, čl. 10 (vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, § 53),

  • nařízení (EU) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy.

Veterinární podmínky jsou rozdílné pro obchodování se psy, kočkami a fretkami mladšími 3 měsíců a staršími 3 měsíců:

A. Mláďata do 3 měsíců stáří, která nejsou vakcinována proti vzteklině (do 28.12.2014)

Odstavec 2 článku 5 nařízení (ES) č. 998/2003 č. 92/65/EHS stanovuje, že členské státy mohou povolit přesuny zvířat uvedených v částech A a B přílohy I (tj. psi, kočky a fretky), která jsou mladší než 3 měsíce a nejsou očkována, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž přišla do styku s volně žijícími zvířaty, u nichž je pravděpodobné, že byla vystavena infekci, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

  • z členských států EU nedovoluje přesun v žádném případě Velká Británie, Irsko, Malta, Itálie, Kypr, Polsko, Francie, Španělsko, Švédsko, Lucembursko, Slovinsko, Portugalsko, Dánsko, Slovensko, Německo

  • do ostatních zemí mohou být zvířata v tomto režimu přemísťována pouze mezi 8 týdnem a 3 měsíci stáří (cca 90 dní)

1. Označení zvířete

Označení zvířete musí být provedeno před veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou přesunu zvířete do jiného členského státu.

Nezaměnitelné označení zvířete musí být provedeno mikročipem, který musí splňovat ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785.

2. Dobrozdání původního chovatele

Musí být k dispozici pro každé zvíře v zásilce – mládě musí od narození pobývat v tomtéž místě, aniž přišlo do styku s volně žijícími zvířaty, u nichž je pravděpodobné, že byla vystavena infekci vztekliny.

Původní chovatel toto doloží formou dobrozdání s podpisem, datem a místem prohlášení v jazyce země původu a země určení.

3. Vystavení petpasu

Schválený veterinární lékař musí úplně a správně vyplnit povinné údaje v petpasu:

a) Majitel (jméno a příjmení, adresa) – musí zde být uveden původní majitel (tj. chovatel), a NE obchodník.

V případě odbavení zásilky musí být zkontrolována matka, pokud není u obchodníka ke kontrole matka a v petpasu není uveden původní majitel, nesmí být tato zvířata odbavena.

Namátkově je potřeba kontaktovat původní majitele a ověřit správnost uvedených adres.

Pokud bude zjištěna nedohledatelná adresa původního chovatele, je nezbytné přijmou opatření, která povedou k tomu, že další zásilky zvířat nebudou obchodníkovi odbavovány.

b) Popis zvířete (jméno, druh, plemeno, pohlaví, datum narození, srst) – kromě fotografie zvířete jsou všechny údaje povinné, čistě české výrazy musí být přeloženy také do angličtiny

c) Identifikace zvířete (číslo mikročipu, datum označení mikročipem, umístění mikročipu) – údaje jsou povinné, údaj o umístění mikročipu musí být zapsán i anglicky

4. Klinické vyšetření

Soukromý veterinární lékař potvrzuje do pasu, že 24 hodin před odesláním zvířete provedl klinické vyšetření a zvíře bylo shledáno v dobrém zdravotním stavu a je schopno přepravy do místa určení.

5. Veterinární osvědčení

Vzor osvědčení z přílohy E části 1 směrnice č. 92/65/EHS

V kolonce I.31 Identifikace zvířat veterinárního osvědčení je nutné vypsat zvířata jednotlivě podle čísel pasů (vzhledem k existující databázi pasů vedené KVL je lepší dohledatelnost zvířete podle čísla pasu než podle čísla mikročipu).

Ve sloupci „Stáří“ uvádějte datum narození zvířete, aby nemohly být vysloveny žádné pochybnosti o věku zvířete.

Do odvolání, musí být inspektorem odbavujícím zásilku zkontrolována evidence petpasů v databázi KVL v den odbavení zásilky v případě, že byl pas vystaven více jak 7 dnů před odesláním zásilky, v případě, že byl pas vystaven v období kratším než 7 dnů před odbavením zásilky, pak musí být provedena kontrola do 7 dnů po odbavení zásilky.

O provedené administrativní kontrole musí být pořízen úřední zápis.

V případě, že nebude petpas zaregistrován v databázi KVL, pak je nezbytné neprodleně informovat KVL a dále ÚVS e-mailem na adresu welfare@svscr.cz a zahájit správní řízení se schváleným SVL o pozastavení schválení pro vydávání petpasů

(podle vnitřního předpisu KVL o registraci pasu musí schválený SVL zaevidovat pas do 2 dnů od vystavení)

B. Mláďata starší 3 měsíců, která již musí být platně vakcinována proti vzteklině (do 28.12.2014)

  • psi, kočky a fretky budou v době přesunu ve stáří mezi 15 a 16 týdny

1. Označení zvířete

Označení zvířete musí být provedeno před veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou přesunu zvířete do jiného členského státu.

Nezaměnitelné označení zvířete musí být provedeno mikročipem, který musí splňovat ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785 (označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011).

2. Vakcinace proti vzteklině

Po označení / kontrole označení musí být zvíře naočkováno proti vzteklině.

Pro účely obchodního přesunu zvířete se považuje očkování proti vzteklině za platné 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování.

Většina očkovacích látek je výrobcem doporučena k aplikaci ve stáří 3 měsíců. Pokud je u vakcíny umožněno podání pod 3 měsíce stáří, vždy je doporučeno přeočkovat po dovršení 3 měsíců stáří. Teprve tehdy je tedy dokončeno základní očkování a od data této druhé aplikace vakcíny proti vzteklině se počítá lhůta 21 dní!

Pokud bylo zvíře očkováno proti vzteklině před označením mikročipem, je toto očkování považováno za neplatné. Zvíře se v takovém případě po označení mikročipem musí proti vzteklině naočkovat znovu a do jiného členského státu může být přesouváno až za 21 dní po očkování.

3. Vystavení petpasu

Schválený veterinární lékař musí úplně a správně vyplnit povinné údaje v petpasu:

a) Majitel (jméno a příjmení, adresa) – musí zde být uveden původní majitel (tj. chovatel), a NE obchodník

b) Popis zvířete (jméno, druh, plemeno, pohlaví, datum narození, srst) – kromě fotografie zvířete jsou všechny údaje povinné, čistě české výrazy musí být přeloženy také do angličtiny

c) Identifikace zvířete (číslo mikročipu, datum označení mikročipem, umístění mikročipu – údaje jsou povinné, údaj o umístění mikročipu musí být zapsán i anglicky (označení tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011)

d) Očkování proti vzteklině (výrobce a název očkovací látky, číslo šarže, datum očkování a jeho platnost, razítko a podpis schváleného veterinárního lékaře)

Petpas může vystavit schválený SVL pouze za splnění všech stanovených podmínek bez ohledu na to, že chovatel zvířete momentálně nechce se zvířetem vycestovat nebo s ním obchodovat.

4. Klinické vyšetření

Soukromý veterinární lékař potvrzuje do pasu, že 24 hodin před odesláním zvířete provedl klinické vyšetření a zvíře bylo shledáno v dobrém zdravotním stavu a je schopno přepravy do místa určení i s ohledem na stáří zvířete.

5. Veterinární osvědčení – viz. bod A.5.

Vzor osvědčení z přílohy E části 1 směrnice č. 92/65/EHS

V kolonce I.31 Identifikace zvířat veterinárního osvědčení je nutné vypsat zvířata jednotlivě podle čísel pasů (vzhledem k existující databázi pasů vedené KVL je lepší dohledatelnost zvířete podle čísla pasu než podle čísla mikročipu).

Ve sloupci „Stáří“ uvádějte datum narození zvířete, aby nemohly být vysloveny žádné pochybnosti o věku zvířete.

Do odvolání, musí být inspektorem odbavujícím zásilku zkontrolována evidence petpasů v databázi KVL v den odbavení zásilky v případě, že byl pas vystaven více jak 7 dnů před odesláním zásilky, v případě, že byl pas vystaven v období kratším než 7 dnů před odbavením zásilky, pak musí být provedena kontrola do 7 dnů po odbavení zásilky.

O provedené administrativní kontrole musí být pořízen úřední zápis.

V případě, že nebude petpas zaregistrován v databázi KVL, pak je nezbytné neprodleně informovat KVL a dále ÚVS e-mailem na adresu welfare@svscr.cz a zahájit správní řízení se schváleným SVL o pozastavení schválení pro vydávání petpasů

(podle vnitřního předpisu KVL o registraci pasu musí schválený SVL zaevidovat pas do 2 dnů od vystavení)

III. BELGIE

Belgická strana v rámci obchodování se psy a kočkami navíc požaduje „prohlášení“ příslušného správního orgánu země původu, že zvířata dovážená z jiných zemí do Belgie pocházejí z chovatelského zařízení, které splňuje podmínky stanovené přílohou III. belgické Královské vyhlášky. Jedná se zejména o velikost chovných prostor, péče o zvířata, odborné způsobilosti personálu, četnosti vrhů samic atd. Tato Královská vyhláška je v účinnosti od 1. 2. 2011.

Orgány veterinární správy ČR, resp. jejich úřední veterinární lékaři, nejsou oprávněni osvědčovat splnění výše uvedených podmínek.

Belgická strana byla informována, že potvrzování tohoto dokumentu v ČR provádí soukromý veterinární lékaře vykonávající léčebnou a preventivní činnost v chovu původu zvířat, pokud je zároveň držitelem schválení pro vydávání pasů pro zvířata. Týká se to i prohlášení vydávaného pro prostory obchodníka.

Při odbavování každé zásilky psů a koček do Belgie je nutné prověřit, zda obchodník má potvrzené „prohlášení“ od všech dodavatelů zvířat v zásilce.

I když v Královské vyhlášce není nikde uvedena platnost „prohlášení“, belgická strana nově požaduje po loňské misi, aby prohlášení bylo vydáváno na dobu určitou, a to na období 1 roku. Informujte tedy obchodníky o nutnosti aktualizace prohlášení vydaných soukromými veterinárními lékaři se zohledněním požadované platnosti na dobu 1 roku

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Přílohy:

– Dopis německých veterinárních orgánů

– Formulář „Prohlášení dle Královské vyhlášky Belgie“ – v poslední verzi

Na vědomí:

Komora veterinárních lékařů ČR
VVÚ Hlučín

204615388_1_SVS.2014.042049_G.pdf

204615388_0_864_Prohlaseni_dle_Kralovske_vyhlasky_Belgie_uprava.pdf

204615388_2_323_CVO_an_CZE_Welpenhandel_EN.pdf

204615388_3_323_CVO_an_CZE_Welpenhandel.pdf