Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Opětovné zahájení vyšetřování prasat na africký mor prasat (AMP)

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2014/057611-G  
Všem KVS a MěVS Praha, všem SVÚ, KVL,
VÚ Hlučín, ČMMJ a SCHPČM
Vyřizuje:   MVDr. Tomáš Krůta  
Telefon:   +420 227 010 147  
       
V Praze dne:   31.07.2014  

Opětovné zahájení vyšetřování prasat na africký mor prasat (AMP)

Nákazová situace ve vztahu k AMP v Evropě se poměrně výrazně zhoršila, a to nejen rozšiřování afrického moru prasat v populaci divokých prasat, ale zejména nedávným potvrzením této nákazy v chovech domácích prasat v Polsku (23. 7. 2014) a Litvě (23. 7. 2014). V Litvě bylo utraceno skoro 20.000 prasat, v chovu, který měl podle vyjádření Komise velice dobrou úroveň biologické bezpečnosti. V souvislosti s šířením AMP byla zavedena ochranná opatření (28. 7. 2014) kromě Litvy ještě v Estonsku a Lotyšsku.

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy rozhodla o opětovném zahájení monitoringu na celém území České republiky, který byl stanoven dopisem SVS/2014/018190-G ze dne 10. března 2014. Po sdělení Komise, že Česká republika není rizikovou zemí a nemá nárok na kofinancování nákladů spojených s vyšetřováním, bylo ukončeno vyšetřování nalezených uhynulých divokých prasat od 1. 5. 2014, dopisem SVS/2014/030506-G.

S platností od 1. srpna 2014 budou na africký mor prasat virologicky vyšetřována všechna nalezená uhynulá divoká prasata. V chovech domácích prasat budou nadále virologicky vyšetřovány hromadné úhyny, v případě, že bude prováděno vyšetření na klasický mor prasat a zmetalky v případě zvýšeného výskytu zmetání v kratším časovém úseku. O vyšetření v chovech domácích prasat rozhodne příslušná KVS. Vyšetření budou provádět SVÚ Jihlava, Praha a Olomouc.

Chovatelé musí nadále dbát dodržování pravidel biologické bezpečnosti ve svých chovech. Rovněž myslivci musí věnovat zvýšenou pozornost uhynulým kusům divokých prasat všech věkových kategorií. Všechny nalezené uhynulé kusy musí být s řádně vyplněnou objednávkou zaslány k vyšetření do některého z výše uvedených SVÚ.

Virologické vyšetření bude prováděno metodou PCR a cena jednoho vyšetření byla stanovena na 1000,- Kč. Toto vyšetření bude muset být hrazeno z rozpočtu Státní veterinární správy.

Všechna zaváděná opatření budou realizována zejména z důvodu možnosti garantování statusu země prosté AMP a tím pro Českou republiku zachování možnosti obchodování zejména s živými prasaty a živočišnými produkty z nich.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Výskyt AMP divoká prasata
Výskyt AMP domácí prasata
Přijatá ochranná opatření (Litva, Estonsko, Lotyšsko)

216112499_0_Monitoring_AMP.pdf

216112499_1_AMP_divoka_prasata.pdf

216112499_2_AMP_domaci_prasata.pdf

216112499_3_Ochranna_opatreni.pdf