Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Označování psů, koček a fretek po 3. červenci 2011

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 3425 / 2011      
Vyřizuje:   Smolová Aurika MVDr.      
Telefon:   227010151      
V Praze dne:   24.06.2011      
 
Všem KVS a MěVS Praha

Věc: Označování psů, koček a fretek po 3. červenci 2011

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci členských států EU existoval různý výklad ohledně označování psů, koček a fretek v zájmovém chovu pro účely cestování, podala Komise výklad, který je uveřejněný na jejích internetových stránkách – http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_en.htm – a zároveň je přílohou tohoto dopisu.

Článek 4 nařízení (ES) č. 998/2003, o veterinárních požadavcích na neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, řeší problematiku povinného označování psů, koček a fretek při cestování s těmito zvířaty v rámci EU a při vstupu na území EU ze třetích zemí. Tento článek stanovuje, že během přechodného osmiletého období, které končí dnem 3. července 2011, se psi, kočky a fretky považují za identifikované, pokud jsou označeni buď čitelným tetováním, nebo mikročipem, který musí splňovat mezinárodní normy ISO 11784 nebo 11785.

Od 3. července 2011 musí veterinární lékaři psy, kočky a fretky pro účely cestování označovat pouze mikročipem. Zvířata označená tetováním se považují za označená v souladu s výše uvedeným nařízením v případě, že tetování je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Přílohy: 1. Výklad komise

Na vědomí: KVL ČR

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková

Příloha k SVS.3425.2011 – Výklad komise (pdf)