Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Oznámení belgického Federal Public Service of Health k obchodování se psy a kočkami

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   2011 /342/ SVS      
Vyřizuje:   JUDr. Jiřina Vebrová
MVDr. Irena Charvátová
     
Telefon:   +420 227 010 146      
V Praze dne:   26. 1. 2011      
 
Všem KVS a MěVS Praha

 

Věc: Oznámení belgického Federal Public Service of Health k obchodování se psy a kočkami

Dovoluji si Vás informovat o nově vzniklé situaci v oblasti obchodování se psy a kočkami z České republiky do Belgie.

Minulý týden jsme obdrželi dopis z belgického Federal Public Service of Health, ve kterém nám sdělují nové podmínky dovozu psů a koček z České republiky do Belgie podle Královského dekretu upravujícího Královský dekret ze dne 27. dubna 2007, stanovující požadavky na akreditaci zařízení pro zvířata a podmínky obchodu se zvířaty, notifikovaného ES. Tyto podmínky budou platné již od 1. února 2011.

Tímto Královským dekretem, v dodatku III., požaduje Belgie úřední prohlášení veterinárního lékaře schváleného správními orgány země původu, který je pověřen kontrolou zdraví zvířat v příslušném zařízení, prohlašující, že zařízení, ze kterého zvířata pochází, splňuje alespoň podmínky stanovené dodatkem III (mimo jiné velikost prostor, v nichž jsou zvířata chována, péči o zvířata, přítomnost kompetentního personálu, četnost vrhů samic atd.). Splnění těchto podmínek je vyžadováno nejen po subjektech chovajících zvířata na území Belgie, ale i po dovozcích zvířat z ostatních členských států EU. Dovozce zvířat se musí prokázat dokumentem, ve kterém kompetentní autorita země původu osvědčuje, že v členském státu původu zvířat byly splněny požadované podmínky chovu psů a koček.

Dle názoru SVS ČR však orgány veterinární správy ČR, resp. jejich úřední veterinární lékaři, jsou kompetentní osvědčovat pouze skutečnosti, které jim ukládá český obecně závazný právní předpis s právní silou zákona nebo jim tuto povinnost ukládá přímo komunitární právo – nařízení ES, nikoliv však vnitrostátní předpisy jiných členských států.

Z toho tedy vyplývá, že úřední veterinární lékaři orgánů veterinární správy nejsou v podmínkách současného právního prostředí oprávněni vydávat osvědčení, prohlášení či potvrzení pro účely obchodování se psy a kočkami s Belgií.

Dle názoru SVS nic nebrání tomu, aby takového dokumenty potvrzoval soukromý veterinární lékař vykonávající léčebnou a preventivní činnost v chovu původu zvířat a který je zároveň schválený pro vydávání osvědčení a pasů pro zvířata. Domníváme se, že soukromý veterinární lékař je kompetentní toto prohlášení potvrdit, neboť zná chovatele, kteří stabilně dováží psy a kočky do Belgie, neboť se pravidelně stará o zdraví těchto zvířat a je schopný na základě svého vysokoškolského vzdělání a praxe dostatečně posoudit, v jakém prostředí jsou tato zvířata chována a zda splňují podmínky welfare.

Zda však bude tento postup ,,úředního prohlášení“ uznáváno belgickými kompetentními autoritami, nedokážeme odhadnout.

S pozdravem

    Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Přílohy:

1x dopis z belgického Federal Public Service of Health

Na vědomí:
Komora veterinárních lékařů ČR,
MVDr. Ondřej Rychlík
prezident
Palackého 1-3
612 42 Brno – Královo Pole

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková