Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Oznámení o změně legislativy

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2012/029635-G      
Vyřizuje:   MVDr. Pavel Texl      
Telefon:   227010200      
V Praze dne:   29.10.2012      
 
Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
Komora veterinárních lékařů ČR
Český svaz včelařů, o.s.
Všem schváleným soukromým veterinárním lékařům

Věc: Oznámení o změně legislativy

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte, abychom Vás touto cestou informovali, že od 1. listopadu 2012 nabývá účinnosti vyhláška č. 342/2012 Sb., ze dne 8. října 2012, o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, kterou se ruší vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých veterinárních činností ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 342/2012 Sb., byla publikována ve Sbírce zákonů dne 19. října 2012.

Součástí vyhlášky č. 342/2012 Sb., je Příloha č. 2 – Veterinární osvědčení k přemístění včel mimo území kraje. Žádáme Vás, abyste od dne účinnosti zmíněného právního předpisu používali pro osvědčení k přemístění včel mimo území kraje toto veterinární osvědčení. Veterinární osvědčení je k dispozici na webových stránkách Státní veterinární správy pod záložkou formuláře ke stažení, přeprava.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Zmena_legislativy-1.pdf