Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Porážka březích plemenic – podmínky certifikace zásilek

Č. j.: SVS/2019/082742-G
Vyřizuje: MVDr. Miroslava Lutzová
Telefon: +420 227 010 688

Dle rozdělovníku

V Praze dne 08.07.2019

Porážka březích plemenic – podmínky certifikace zásilek

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o podmínkách dodávání samic hospodářských zvířat na jatka do zahraničí.

V České republice v souladu s § 21 odst. 14 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů (veterinární zákon) platí, že na jatka nesmí být dodávány zdravé březí plemenice. Zodpovědnost za plnění tohoto požadavku legislativy nese chovatel.

Při certifikaci zásilek plemenic hospodářských zvířat na jatka do zahraničí je nutné zohlednit požadavky národní legislativy států, které jsou místem určení zvířat.

Níže zasíláme informace týkající se podmínek pro porážení březích plemenic ve státech sousedících s Českou republikou, které se nám podařilo získat a podle kterých je nutné se nadále řídit.

Německo

Platí zákaz dodání samic v poslední třetině březosti (s výjimkou ovcí a koz) na jatka, kromě případů, kdy je ohroženo zdraví nebo pohoda zvířat.

Slovensko

Legislativa stanovuje v této věci obdobné požadavky jako české předpisy, tj. zakazuje usmrcení zdravých březích zvířat s výjimkou případů, kdy je bezprostředně ohroženo zdraví matky nebo plodu, a dále kromě zvláštních vyjmenovaných případů.

Polsko a Rakousko

Žádné omezení nad rámec legislativy EU.

Informace o březosti zvířat bude ověřena certifikujícím úředním veterinárním lékařem, a to kontrolou záznamu v průvodním listu skotu nebo na základě potvrzení vystaveného soukromým veterinárním lékařem.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Všem KVS SVS, MěVS v Praze SVS
hygi@svscr.cz
leg@svscr.cz
Ing. Jindřich Fialka – náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství MZe
Komora veterinárních lékařů
Svaz chovatelů holštýnského skotu
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Český svaz chovatelů masného skotu
Český svaz chovatelů jersey skotu
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
Dorper asociace CZ
Českomoravská společnost chovatelů a.s.
Soukromí veterinární lékaři, svl@svscr.cz


priloha_691814855_0_Porazka_brezich_plemenic