Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Přesuny zvířat mezi členskými státy z pohledu katarální horečky ovcí (Bluetongue)

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 2461 / 2011      
Vyřizuje:   Beňka Martin MVDr.      
Telefon:   + 420 227 010 128      
V Praze dne:   03. 05. 2011      
 
Agrární komora ČR,
Svaz chovatelů českého strakatého skotu,
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR,
Český svaz chovatelů masného skotu,
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR,
všechny KVS, MěVS Praha, KC Brno,
všechny SVÚ, VÚ Hlučín, KVL Brno

Věc: Přesuny zvířat mezi členskými státy z pohledu katarální horečky ovcí (Bluetongue)

Vzhledem k ukončení povinné vakcinace všech zvířat starších 3 měsíců na území České republiky Vám zasíláme instrukci k přemísťování skotu, ovcí a koz mezi členskými státy z pohledu nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (dále jen „nařízení (ES) č. 1266/2007“).

Ukončení povinné vakcinace nijak nesouvisí se změnou pásma z pohledu katarální horečky ovcí (bluetongue) a i nadále je celá Česká republika uzavřeným pásmem. Do konce roku 2011 nelze počítat se změnou statutu České republiky z pohledu katarální horečky ovcí.

Přesuny zvířat v rámci stejného pásma, tj. z uzavřeného pásma do uzavřeného pásma v jiném členském státě.

V den přesunu nesmí zvířata vykazovat žádné klinické příznaky katarální horečky ovcí (čl. 7 nařízení (ES) č. 1266/2007).

Přesuny zvířat mimo uzavřené pásmo, tj. do členského státu, který je mimo uzavřené pásmo (například do Rakouska).

a) Přesun zvířat přímo na jatka.

Při přesunu zvířat přímo na jatka se nevyžaduje potvrzení o očkování a ani sérologické, respektive virologické vyšetření s negativním výsledkem na katarální horečku ovcí. V den přesunu musí být zvířata klinicky zdravá.

b) Přesun zvířat mimo jatky (plemenná, chovná, užitková).

i) U zvířat starších 3 měsíců se vyžaduje doložit potvrzení o očkování zvířat. Toto očkování nesmí být starší 12 měsíců, tj. zvířata musí být stále chráněná (v imunitě dle vakcinačního schématu).

ii) V případě mladých zvířat do 3 měsíců je potřeba doložit, že se jedná o zvířata pocházející od vakcinovaných matek.

iii) Zvířata, která nejsou vakcinována, respektive již nejsou chráněné předešlou vakcinací (nejsou již v imunitě dle vakcinačního schématu), se vyžaduje potvrzení sérologického, respektive virologického vyšetření na katarální horečku ovcí s negativním výsledkem.

U zvířat, která pocházejí od vakcinovaných matek, ale jsou starší 3 měsíců a u ostatních zvířat, která byla v minulosti vakcinována, ale již dnes nejsou v imunitě, lze doporučit virologické vyšetření, jelikož sérologické vyšetření může v těchto případech vykazovat pozitivní výsledek.

c) Od 29. 4. 2011, až do odvolání, je na celém území České republiky ukončeno období bez výskytu vektorů (tiplíků) a proto se v případě přesunů zvířat, včetně jatečných, vyžaduje ošetření všech zvířat a vozidel schválenými insekticidy nebo repelenty v místě nakládky a v každém případě nejpozději před opuštěním uzavřeného pásma.

Při přesunech jatečných zvířat lze doporučit ošetření přípravkem Bayofly pour on, respektive obdobný přípravek, který nemá žádnou ochrannou lhůtu a proto můžou být zvířata po příjezdu na jatka bez komplikací poražena.

Seznam zemí v uzavřeném pásmu a zemí prostých nákazy katarální horečky ovcí je aktualizován a uveřejněn na webových stránkách Státní veterinární správy ČR, v sekci zdraví zvířat – katarální horečka ovcí, nákazová situace EU, uzavřená pásma nebo přímo na webové stránce EU:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Touto cestou bychom rádi upozornili, že Státní veterinární správa ČR dne 28. 4. 2011 vydala mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2267/2011 k provedení dobrovolné vakcinace u skotu, ovcí a koz, přežvýkavců v ZOO a farmově chované zvěře proti viru katarální horečky ovcí. Na základě těchto mimořádných veterinárních opatření můžou chovatelé v roce 2011 pokračovat ve vakcinaci svých zvířat, ale pouze na vlastní náklady, jelikož tato dobrovolná vakcinace není hrazena státem.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan M a l e n a , Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková