Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Přidělení statusu země prosté infekční bovinní rinotracheitidy České republice

Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2020/114202-G
Vyřizuje: MVDr. Tomáš Jarosil
Telefon: +420 227 010 150

Dle rozdělovníku

V Praze dne 05.10.2020

Přidělení statusu země prosté infekční bovinní rinotracheitidy České republice

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 24. 9. 2020 byla na jednáni stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (SCoPAFF) projednána žádost České republiky o přidělení statusu země prosté infekční bovinní rinotracheitidy (dále jen „IBR“). Při jednání nebyly členskými zeměmi Evropské unie vzneseny žádné námitky ani připomínky.

V nejbližších dnech tak očekáváme oficiální zveřejnění projednané změny – aktualizace rozhodnutí Komise 2004/558/ES (dále jen „rozhodnutí“) – ve Věstníku Evropské komise. V tomto aktualizovaném rozhodnutí bude ČR uvedena v příloze II, což v praktické rovině znamená, že ČR bude uznána za zemi prostou IBR.

Jedná se o úspěšné završení národního ozdravovacího programu od IBR a našeho dlouhodobého úsilí o vymýcení IBR v chovech skotu a následné zařazení mezi země prosté této nákazy.

Zařazení ČR mezi země IBR prosté přináší výhody pro české chovatele skotu při vzájemném obchodování s ostatními zeměmi. Znamená jednak zvýšení záruk a usnadnění obchodování se skotem se zeměmi, které již status země IBR prosté získaly (zejména Německo, Rakousko nebo Dánsko), ale i obecné zvýšení prestiže a postavení ČR z hlediska nákazového. Příznivé mezinárodní statusy přinášejí tuzemským chovatelům také možnost získání výhodnějších podmínek při vývozu zvířat a živočišných produktů do třetích zemí.

Na základě nově získaného statusu bude ČR ode dne uvedení ČR v příloze II rozhodnutí po ostatních státech vyžadovat vyšší úroveň doplňkových záruk při dovozu skotu do ČR. Veškeré dosud platné výjimky v plnění dodatečných záruk na IBR při dovozu skotu do ČR tímto dnem pozbydou platnosti. Skot pocházející ze zemí nebo oblastí, které nejsou uvedeny v příloze II rozhodnutí, bude muset splňovat dodatečné záruky stanovené v článku 3 rozhodnutí. Pro účely chovu a výroby již nebude možné dovážet do ČR skot vakcinovaný proti IBR. Skot určený na porážku bude muset být transportován přímo na cílová jatka a zde nejpozději do 72 hodin po příjezdu poražen.

Zároveň naší snahou bude nově získaný status IBR trvale udržet, což znamená, že je nutné i nadále klást důraz na provádění pravidelného vyšetření na IBR v chovech skotu. Podmínky pro udržení statusu a požadovaná vyšetření v chovech, které jsou stanoveny rozhodnutím Komise 2004/558/ES, zůstávají v platnosti. Monitoring IBR v chovech skotu tak bude pokračovat v rozsahu stanoveném Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro daný rok.

O veškerých změnách zejména v souvislosti se vstupem nové evropské legislativy v platnost Vás budeme včas informovat.

Děkuji Vám za Vaši dosavadní spolupráci.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Ministerstvo zemědělství ČR
Agrární komora ČR
Všechny KVS SVS a MěVS v Praze SVS
Komora veterinárních lékařů ČR
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Český svaz chovatelů masného skotu
Český svaz chovatelů jersey skotu
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Asociace soukromého zemědělství ČR
AGRIBEST EU S.r.o.
AGRO ROYAL S.r.o
ANIMALCO A.s.
BEST AGRO CZECH SE
BOHEMIA BREEDING,export – Import,a.s.
Bovimeister-CZ S.R.O.
BOVINEXczech S.r.o.
BOVITRADE S.r.o.
BUDWEISER EXPORT-IMPORT S.r.o.
CATTLE-MARKET, S.r.o.
Danimpex Trade International S.r.o
FARMA BLATINY – CZ, S.r.o.
Farma Velké Pavlovice S.r.o.
GAFLOR GROUP S.r.o.
GMP S.r.o. “CZ-BIO-002”
Ing. Tomáš Vak
INTER GLOBAL AGRO S.r.o
ISB-GENETIC S.r.o.
JOKA-Mareček S.r.o.
Kamille Group, S.r.o.
KB-AGROEXPORT S.r.o.
Kulmon-Škoda S.r.o.
Kovář Distribuce S.r.o.
MARHABEST S. R. O.
Radek Michal, S.r.o.
Shromažďovací Středisko Zvířat Orlice
T.G.B. Food Import-Export, S.r.o.
ZOOMORAVA S.r.o


priloha_828608423_0_Prideleni_statusu_zeme_proste_infekcni_bovinni_rinotracheitidy_Ceske_republice