Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Provádění genotypizace a stanovování parentity ovcí v roce 2013

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2013/020683-G      
Vyřizuje:   MVDr. Martin Beňka      
Telefon:   + 420 227 010 128      
           
V Praze dne:   27.03.2013      
 
všechny KVS SVS, MěVS SVS Praha,
všechny SVÚ, KC Brno, IC Liberec,
VÚ Hlučín, VFU Brno, KVL
SCHOK, Dorper Asociace

Věc: Provádění genotypizace a stanovování parentity ovcí v roce 2013

Na základě schválené Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2013 (dále jen „MKZ“) a v souladu s předpisy ES (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií v znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení (ES) č. 999/2001“), je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

1. Genotypizace

Zvířata (ovce) zařazené do genotypizace musí pocházet z hospodářství zařazených do kontroly užitkovosti. Seznamy hospodářství, ze kterých lze zvířata genotypovat jsou uvedena v příloze tohoto dopisu. Seznamy budou čtvrtletně aktualizovány Svazem chovatelů ovcí a koz (dále jen „SCHOK“) a Dorper asociací a aktuální verze budou k dispozici na Portálu SVS. Zvířata, která dle ušních čísel nepocházejí z hospodářství uvedených v seznamech, nebudou zařazeny do genotypizace na náklady státu.

Laboratorní vyšetření provádí pouze Státní veterinární ústav Jihlava (dále jen „SVÚ Jihlava“). Vzorky na vyšetření musí být doprovázeny odpovídající a úplně vyplněnou objednávkou na genotypizaci ovcí, která je přílohou tohoto dopisu.

Cena jednoho vyšetření (genotypizace) je stanovena na 900,- Kč dle sazebníku státního příspěvku na laboratorní diagnostiku (dále jen „sazebník“). Náklady za provedení vyšetření bude SVÚ Jihlava vykazovat KVS.

a) kód EpC310 – SCHOK a Dorper Asociace zpracují seznamy zvířat dle individuálních identifikačních čísel (jehnice, bahnice, beránci a berani), určených ke genotypizaci, v rámci šlechtitelského programu. K zasílání seznamů byl zpracován formulář „šlechtitelský program – genotypizace ovcí.xls“, který je přílohou tohoto dopisu.

Seznamy mladých beránků určených k genotypizaci zasílá SCHOK a Dorper asociace přímo do SVÚ Jihlava. SVÚ Jihlava v souladu s MKZ vyšetří pouze beránky, kteří pocházejí z hospodářství uvedených v seznamech hospodářství v kontrole užitkovosti. Vyšetření beránků z jiných hospodářství, než jsou v seznamech, může být provedeno pouze na náklady chovatele.

Seznamy starších zvířat (berani a jehnice) u kterých nebyl v minulosti stanoven genotyp a seznamy mladých jehniček SCHOK a Dorper asociace zašlou elektronicky na Ústřední veterinární správu (dále jen „ÚVS“) na email: m.benka@svscr.cz. ÚVS v IZR prověří uvedená identifikační čísla zvířat a hospodářství. Seznam prověřených žádostí ÚVS následně zašle na krajské veterinární správy a Městskou veterinární správu Praha (dále jen „KVS“). KVS zajistí, dle zaslaných seznamů, vyplnění objednávek laboratorního vyšetření na genotypizaci a zašle je na SVÚ Jihlava.

SVÚ Jihlava nebude provádět vyšetření na genotypizaci u těch zvířat, která budou mít ve formulářích „šlechtitelský program – genotypizace ovcí.xls“ uvedenou poznámku „R1“. Tuto poznámku bude uvádět SCHOK a Dorper asociace u těch zvířat, kterých oba rodiče mají genotyp ARR/ARR (první riziková skupina) a automaticky bude tento genotyp přiřazen i zvířeti ve formuláři „šlechtitelský program – genotypizace ovcí.xls“. Poznámka „R1“ musí být rovněž uvedena v objednávce na genotypizaci ovcí. Krev těchto zvířat bude na SVÚ Jihlava uskladněna pro potřeby stanovení parentity.

b) kód EpC311 – KVS zajistí odběry krve a provedení genotypizace u namátkově vybraných ovcí v souladu s přílohou III, kapitolou A. odst. 8.2 nařízení (ES) č. 999/2001. V tomto případě se v hospodářství, na jatkách nebo v asanačních podnicích odebírají maximálně dvě zvířata ze stejného hospodářství. Vzorek krve pro vyšetření je možno odebrat od poražených, utracených, uhynulých nebo živých bahnic nebo beranů. V průběhu roku 2013 je potřeba vyšetřit alespoň 100 kusů zvířat.

c) kód EpC312 – Dle dopisu ÚVS č. j. 2009/4826/SVS ze dne 16. 11. 2009 (Uznání statusu odolnosti vůči TSE u stáda ovcí) KVS zajistí v průběhu roku odběr vzorků od 3 % zvířat základního stáda v hospodářství, které má doklad o uznání statusu odolnosti k TSE. Vzorek krve pro vyšetření je možno odebrat od poražených, utracených, uhynulých nebo živých bahnic nebo beranů.

Pravidla pro hospodářství, která jsou zařazena do kontroly užitkovosti a tím i do šlechtitelského programu ovcí

a) všichni beránci než budou zařazeni do plemenitby, musí mít stanovený genotyp, který vyhovuje požadavkům schváleného šlechtitelského programu;

b) k plemenitbě ve stádě mohou být použiti pouze certifikováni berani v rámci šlechtitelského programu;

c) samice s alelou VRQ smí opustit hospodářství pouze za účelem porážky.

d) každý beran, u kterého bude zjištěna alela VRQ musí být poražen nebo do 6 měsíců od zjištění genotypu vykastrován a uvedena zvířata mohou být z hospodářství přesunuta pouze za účelem porážky;

Výše uvedené pravidla jsou v souladu s přílohou VII, kapitolou B, částí 2 a bodem 2 nařízení (ES) č. 999/2001.

Náklady spojené s odběrem krve pro stanovení genotypizace a parentity nejsou hrazeny státem, ale jsou na náklady chovatele. Doručení vzorků krve do SVÚ Jihlava může být zabezpečen prostřednictvím pravidelných svozných linek SVÚ Jihlava.

2. Parentita

V rámci Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace je pod kódem EpC313 zařazeno stanovení genetického profilu zvířat – parentity u ovcí (dále jen „vyšetření). Cílem vyšetření je určit, zda je zvíře skutečně potomkem rodičů, kteří jsou deklarováni jako rodiče.

Vyšetření provádí pouze SVÚ Jihlava. Cena jednoho vyšetření (stanovení genetického profilu jednoho jedince) je stanovena na 1 200,- Kč dle sazebníku.

Materiálem pro vyšetření je nesrážlivá krev, odebraná stejným způsobem jako pro genotypizaci. Pro vyšetření budou využity vzorky krve, které již byly odebrány pro genotypizaci, protože na SVÚ Jihlava se tyto vzorky krve uchovávají a mohou být proto použity pro další analýzy.

Požadavky na beránky určených k parentitě:

a) beránek musí mít vyhovující genotyp v souladu se schváleným šlechtitelským programem;

b) pokud se u daného plemene ovcí stanovují plemenné hodnoty, tak tyto musí být před podáním žádosti na parentitu stanoveny a jejich hodnota musí vyhovovat parametrům plemenných zvířat v souladu se schváleným šlechtitelským programem;

c) beránek musí být vybrán jako potencionální plemenné zvíře a určen k nákupním trhům v České republice. Beránci, kteří nejsou určeni k nákupním trhům v ČR, ale jsou určeni pro obchod v rámci EU nebo export do třetích zemí jsou ze stanovení parentity vyloučeni;

d) na SVÚ Jihlava musí být k dispozici krev matky i ovce beránka. Pokud krev jednoho nebo obou deklarovaných rodičů uvedených na žádosti není na SVÚ Jihlava k dispozici nebo je z různých důvodů nepoužitelná, tak po obdržení informace z SVÚ Jihlava může chovatel do 10 pracovních dnů chybějící krve na SVÚ Jihlava doručit. V opačném případě nebude parentita stanovena a beránek bude z žádosti vyloučen;

e) beránek nesmí být potomkem rodičů s alelou VRQ.

Výběr beránků, kteří splňují výše uvedené požadavky, provádí SCHOK a Dorper Asociace. K zasílání seznamů beránků byl zpracován formulář „parentita – chovatel.xls“, který je přílohou tohoto dopisu. Seznam beránků SCHOK a Dorper asociace zašlou na ÚVS, kde budou identifikační čísla zvířat a hospodářství prověřena v ústřední evidenci. Seznam prověřených žádostí ÚVS zašle na KVS. KVS zajistí, dle zaslaných seznamů beránků, vyplnění objednávek laboratorního vyšetření na parentitu a zašle je na SVÚ Jihlava. Formulář „objednávka laboratorního vyšetření ovcí na ověření původu“ je přílohou tohoto dopisu.

Náklady za provedení vyšetření bude SVÚ Jihlava vykazovat KVS.

Výsledkem vyšetření může být potvrzení, že zvíře je skutečným potomkem deklarovaných rodičů nebo není potomkem žádného z deklarovaných rodičů. Výsledek vyšetření SVÚ Jihlava zašle na příslušnou KVS, která o vyšetření žádala a na SCHOK nebo Dorper asociace. Vzhledem k tomu, že toto vyšetření nemá žádný význam z hlediska kontroly šíření nákaz v ČR je proto veškeré vyhodnocování výsledků vyšetření, vyvozování důsledku a případné ukládaní opatření vůči chovateli plně v kompetenci SCHOK nebo Dorper asociace.

Vyšetřování parentity v hospodářstvích, u kterých chovatelé žádají o uznání statusu úrovně II odolnosti vůči TSE.

Dle dopisu ÚVS č. j. 2009/4826/SVS ze dne 16. 11. 2009 (Uznání statusu odolnosti vůči TSE u stáda ovcí) a dle kódu EpC313 KVS zajistí odběr vzorků krve od živých bahnic nebo beranů v hospodářství, na které bylo žádáno zařazení stáda ovcí do úrovně II odolnosti k TSE. Vyšetření se provede u 3 % zvířat základního stáda, aby bylo zřejmé, zda potomstvo ve stádě je skutečně zplozeno plemenným beranem genotypu ARR/ARR.

Vzorky na vyšetření musí být doprovázeny vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření ovcí na ověření původu zvířat – parentity, kterou vyplní KVS. Náklady za provedení vyšetření bude SVÚ Jihlava vykazovat KVS. Cena jednoho vyšetření je stanovena na 1 200,- Kč dle sazebníku.

V případě, že v hospodářství byl již před doručením žádosti chovatele vyšetřen dostatečný počet zvířat na parentitu v rámci běžného stanovování parentity, tak už není potřeba zajišťovat další odběr krve.

Výsledek vyšetření SVÚ Jihlava zašle na KVS, která o vyšetření žádala a na SCHOK nebo Dorper asociaci. Na vědomí výsledek zašle také na ÚVS.

Na základě výsledku vyšetření, které prokáže, že potomci jsou zplozeny beranem genotypu ARR/ARR KVS zařadí stádo ovcí do úrovně II odolnosti k TSE. V opačném případě žádost chovatele KVS zamítne.

Tímto dopisem se ruší platnost dopisu č. j. SVS/1520/2012-ÚVS ze dne 28. 2. 2012.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. Seznam hospodářství ovcí v KÚ – SCHOK
2. Seznam hospodářství ovcí v KÚ – Dorper asociace
3. Šlechtitelský program – genotypizace ovcí.xls
4. Objednávka genotypizace ovcí + příloha
5. Parentita – chovatel.xls
6. Objednávka laboratorního vyšetření ovcí na ověření původu.

Provadeni_genotypizace_a_stanovovani_parentity_ovci_v_roce_2013.pdf

1_Seznam_hospodarstvi_ovci_v_KU_2013_SCHOK.xls

4_Objednavka_genotypizace_ovci_2010_08_11.pdf

4_Objednavka_genotypizace_ovci_priloha_2010_08_11.pdf

5_Parentita_chovatel.xls

6_Objednavka_laboratorniho_vysetreni_ovci_na_overeni_puvodu.doc

RocniVypisROS.pdf