Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Naše č. j.: SVS/2015/016695-G
Dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Petr Šatrán, Ph.D.
Telefon: +420 227 010 150
V Praze dne: 19.02.2015

Sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů

Vážená paní, vážený pane,

v červnu 2013 Ministerstvo zemědělství stanovilo Pracovní skupinu pro antimikrobika (PSA), jejímž úkolem je řešit zásadní otázky v oblasti zajištění dlouhodobě udržitelného používání antimikrobik. Veterinární léčivé přípravky obsahující antimikrobika jsou jedním ze zásadních nástrojů, které slouží k efektivnímu zvládnutí infekčních bakteriálních onemocnění zvířat. V posledních letech se však nejen v medicíně humánní, ale i ve veterinární, začínáme čím dále více setkávat s případy, kdy terapie antimikrobiky nezabírá tak, jak bychom očekávali. Jednou z příčin částečného či úplného selhání léčby může být snížená citlivost či přímo rezistence bakteriálních původců onemocnění.

Na základě závěrů z jednání PSA MZe zahajuje Státní veterinární správa Pilotní studii na sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů. Cílem připraveného monitoringu je sledovat rezistenci k antimikrobiálním látkám u veterinárně významných patogenů, sjednotit vyšetřovací metody testování citlivosti k antimikrobiálním látkám, stanovit spektrum testovaných antimikrobiálních látek a interpretační kritéria a v neposlední řadě motivovat terén k laboratornímu testování citlivosti k antimikrobikům. Na základě výstupů z tohoto monitoringu by měla být antimikrobika v chovech používána efektivně a cíleně. Rezistence/citlivosti patogenních izolátů hospodářských zvířat budou stanoveny definováním minimálních inhibičních koncentrací (MIC). Sledování rezistencí veterinárně významných patogenů není určeno pro provádění veterinárního dozoru ze strany SVS, nebo ÚSKVBL v jednotlivých chovech, kde budou rezistence zjištěny. Výsledky budou zpracovávány anonymně, formou agregovaných výsledků, které nebudou vztaženy na jednotlivá hospodářství. Veterinární lékaři budou mít výsledky pouze ze „svého“ chovu a z celkových publikovaných výsledků monitoringu nebude možné zjistit výsledky z jednotlivých farem.

Pilotní program bude probíhat od 1. 3. – 31. 12. 2015, nebo do vyčerpání finančních prostředků stanovených na toto sledování, v laboratořích státních veterinárních ústavů (SVÚ): SVÚ Praha, SVÚ Jihlava a SVÚ Olomouc.

V programu je prováděno vyšetření u veterinárně významných patogenů, původců nákaz, kteří nejsou zařazeni do přílohy č. 2 veterinárního zákona a nejedná se o nákazy povinné hlášením. O odběru vzorků rozhoduje soukromý veterinární lékař po vzájemné dohodě s chovatelem. Odběru vzorků věnujte náležitou pozornost. V případě nejasností využijte možnost konzultace s pracovníky laboratoří. Jako objednávku pro laboratorní vyšetření doporučujeme OBJEDNÁVKU LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ VZORKU – VZOR Č.1 – viz: www.svscr.cz (formuláře pro stažení /objednávky laboratorního vyšetření) nebo jakoukoliv jinou objednávku, na kterou jste zvyklí. Vyplňte všechny údaje, ale především nezapomeňte vyplnit v objednávce registrační číslo hospodářství – tzv. CZ, označení haly nebo hejna (epizootologické jednotky), ze kterého vzorek pochází a číslo vzorku, např. CZ12345678/H1/vz.1. S laboratořemi je možno dohodnout i transport vzorků prostřednictvím svozných linek jednotlivých SVÚ.

V laboratoři bude provedeno bakteriologické vyšetření zahrnující kultivaci a identifikaci bakteriálního původce onemocnění. Tato část vyšetření je hrazena chovatelem. Pokud bude v rámci tohoto vyšetření izolován veterinárně významný patogen zahrnutý do monitoringu ATB rezistence, bude tento izolát vyšetřen na citlivosti k antimikrobiálním látkám diluční metodou ke stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC). Vyšetřen bude vždy jeden izolát z epizootologické jednotky (hejno, stádo). Toto vyšetření bude plně hrazeno ze státního rozpočtu. Výsledek tohoto vyšetření bude vyjádřen kvalitativně formou Citlivý / Intermediální / Rezistentní a kvantitativně hodnotou minimální inhibiční koncentrace (MIC). U některých antimikrobik existuje zkřížená účinnost, proto bude součástí protokolu i interpretace výsledků.

Veterinární patogeny zařazené do programu

Prasata:

Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Escherichia coli (klinicky významné izoláty), Streptococcus suis, Staphylocuccus hyicus;

Skot:

Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Escherichia coli (klinicky významné izoláty), Histophilus somni;

Skot – mastitidy:

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli (klinicky významné izoláty), Klebsiella spp. (Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, aj., Raoultella spp.)

Drůbež hrabavá:

Escherichia coli (klinicky významné izoláty), Pasteurella multocida, Enterobacter spp., Enterococcus spp., Staphylococcus aureus.

Kontaktní pracovníci jednotlivých SVÚ:

SVÚ Praha, Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 www.svupraha.cz

MVDr. Tomáš Černý, tel: 251 031 339, email: tomas.cerny@svupraha.cz

SVÚ Jihlava, Rantířovská 93, 586 05 Jihlava www.svujihlava.cz

MVDr. Ivana Kucharovičová, tel: 567 143 224, email: kucharovicova@svujihlava.cz

SVÚ Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc www.svuolomouc.cz

doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA, tel: 585 557 111, email: jbardon@svuol.cz

S pozdravem

doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

SVL, Svaz chovatelů prasat, Svazy chovatelů skotu, ČMDÚ, KVL ČR, všem SVÚ, všem KVS a MěVS Praha, ÚSKVBL Brno, MZe – Ing. Juraj Saksún, VÚVeL Brno – MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D.

 

257546094_0_Sledovani_rezistenci_k_antimikrobikum_u_veterinarne_vyznamnych_patogenu.pdf