Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – TRACES NT

Ústřední veterinární s práva
Státní veterinární s právy

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky : d2vairv

Č. j.: SVS/2021/115518-G
Vyřizuje: MVDr. Miroslava Lutzová
Telefon: +420 227 010 688

dle rozdělovníku

V Praze dne 01.10.2021

TRACES NT

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si vás informovat o tom, že ke dni 11. 10. 2021 bude aktivován modul INTRA v nové verzi systému TRACES – jednotném systému Evropské unie pro certifikaci a sledování zásilek zvířat na území Evropské unie (EU). Nová verze systému, nazvaná TRACES New Technology (TRACES NT), je jednou ze složek integrovaného systému pro úřední kontroly (Integrated Management System for Official Controls, IMSOC) a od 16. 10. 2021 bude jediným funkčním systémem pro certifikaci zásilek zvířat a zárodečných produktů v rámci EU.

Všechny hospodářské subjekty, které chtějí v systému TRACES působit tak jako dosud, s přístupem tzv. ekonomického operátora, se musí do nového systému zaregistrovat a nově založit svůj uživatelský účet.

V příloze vám zasíláme návod k registraci a založení účtu hospodářského subjektu do TRACES NT. Dále příručku k předvyplnění a předložení části I. veterinárního osvědčení. Příručky budou dostupné také na internetových stránkách Státní veterinární správy:

https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/traces-nt/

Pro úplnost sdělujeme, že v souvislosti s novým systémem začnou platit nové vzory veterinárních osvědčení v souladu s prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24 března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Příloha:

1. EU login pro hospodářské subjekty – návod k registraci (příručka EK v pracovním překladu v českém jazyce)

2. Založení účtu hospodářského subjektu v TRACES NT – návod (příručka EK pro modul „EU IMPORT“ v pracovním překladu v českém jazyce; příručka bude aktualizována pro účel obchodování v rámci EU)

3. EU-INTRA Příručka pro provozovatele (pracovní překlad příručky EK k předvyplnění a předložení části I. veterinárního osvědčení)

 

Rozdělovník:

Všechny KVS a MěVS SVS Praha
Ministerstvo zemědělství
Agrární komora ČR
Komora veterinárních lékařů ČR
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.
Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z. s.
Český svaz chovatelů masného skotu, z. s.
Český svaz chovatelů jersey skotu
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s.
Dorper asociace
Asociace soukromého zemědělství ČR
Zemědělský svaz ČR
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Česká jezdecká federace
Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český rybářský svaz
Rybářské sdružení České republiky
Český svaz včelařů, o. s.
Unie českých a slovenských zoologických zahrad