Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Ukončení mimořádných veterinárních opatření – aviární influenza; území kraje hlavního města Prahy

Státní veterinární správa
Městská veterinární správa v Praze
Státní veterinární správy
Na Kozačce 870/3, Praha 2, 120 00
T: +420 222 522 126, F: +420 224 254 134
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsa@svscr.cz
ID datové schránky: 8fm8b8uČ. j.: SVS/2017/023990-A
dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Martin Jánošík
Telefon: +420 221 594 661
   


Zaslání Nařízení Státní veterinární správy

Vážená paní, vážený pane,

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS“) vás v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) informuje o ukončení Nařízení Státní veterinární správy pro území Prahy hl. m. pro výskyt nebezpečné nákazy vysocepatogenní aviární influenzy č.j. SVS/2017/004211-A.

S pozdravem


doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel
v zastoupení
podepsáno elektronicky

Přílohy

1. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/023965-A

Obdrží:

1. Policie ČR
2. Komora veterinárních lékařů
3. Oddělení pro řešení krizových situací SVS
4. Hygienická stanice hl. m. Prahy
5. Hasičský záchranný sbor hl. m. PrahyČ. j. SVS/2017/023965-A

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 veterinárního zákona rozhodla takto

čl. 1

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 10.1.2017 nařízením Státní veterinární správy č.j.: SVS/2017/004211-A z důvodu výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysocepatogenní aviární influenzy na území kraje hlavního města Prahy se ukončují.

čl. 2

Společná a závěrečná ustanovení

  1. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. Za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, Magistrátu hl. m. Prahy.

  2. Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.j:. SVS/2017/004211-A ze dne 10.1.2017.

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel Městské veterinární správy v Praze
Státní veterinární správy
v zastoupení
podepsáno elektronicky

Obdrží:

1. Magistrát hl.m.Prahy
2. ÚMČ Praha 20 – Horní Počernice
3. ÚMČ Praha 21 – Újezd nad Lesy
4. ÚMČ Praha Klánovice
5. Policie ČR
6. Komora veterinárních lékařů
7. Oddělení pro řešení krizových situací SVS
8. Hygienická stanice hl.m.Prahy
9. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

443655493_0_Zaslani_ukonceni_Narizeni_.pdf

443655493_1_Narizeni_statni_veterinarni_spravy.pdf