Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Ukončení mimořádných veterinárních opatření – aviární influenza na území kraje hlavního města

Státní veterinární správa
Městská veterinární správa v Praze
Státní veterinární správy
Na Kozačce 870/3, Praha 2, 120 00
T: +420 222 522 126, F: +420 224 254 134
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsa@svscr.cz
ID datové schránky: 8fm8b8uČ. j.: SVS/2017/033503-A
dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Martin Jánošík
Telefon: +420 221 594 661
   


V Praze dne 13.03.2017

Zaslání Nařízení Státní veterinární správy

Vážená paní, vážený pane,

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS“) vás v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) informuje o ukončení Nařízení Státní veterinární správy pro území Prahy hl. m. pro výskyt nebezpečné nákazy vysocepatogenní aviární influenzy č.j. SVS/2017/ 017570-A.

S pozdravem


doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy

1. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/033484-A

Obdrží:

1. Policie ČR, Správa hl.m. Prahy
2. Komora veterinárních lékařů
3. Oddělení pro řešení krizových situací SVS
4. Hygienická stanice hl.m.Prahy
5. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy


Č. j. SVS/2017/033484-A

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 veterinárního zákona rozhodla takto

čl. 1

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 6.2.2017 nařízením Státní veterinární správy č.j.: SVS/2017/017570-A z důvodu výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysocepatogenní aviární influenzy na území kraje hlavního města Prahy se ukončují.

čl. 2

Společná a závěrečná ustanovení

  1. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. Za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, Magistrátu hl. m. Prahy.

  2. Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.j:. SVS/2017/017570-A ze dne 6.2.2017.

V Praze dne 13.03.2017


doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel Městské veterinární správy v Praze
Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Obdrží:

1. Magistrát hl. m. Prahy
2. ÚMČ Praha - Čakovice
3. Policie ČR, Správa hl. m. Prahy
4. Komora veterinárních lékařů
5. Oddělení pro řešení krizových situací SVS
6. Hygienická stanice hl. m. Prahy
7. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

449899056_0_Zaslani_Narizeni_-ukonceni.pdf

449899056_1_Narizeni_Statni_veterinarni_spravy.pdf