Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – hemoragická septikémie – Č. j. SVS/2014/059122-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2014/059122-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o ve-terinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností FISH Farm Bohemia, s. r. o., se sídlem v Rokytně 202, IČO 28814215, (dále jen „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy virové hemoragické septikémie v hospodářství reg. č. CZ 53065188 v Rokytně 202 v k. ú. 741078 Rokytno,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2014/033801-E ze dne 29. 4. 2014 v hospodářství reg. č. CZ 53065188 v Rokytně 202 v k. ú. 741078 Rokytno se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 22. 4. 2014 výsledky virologického vyšetření na virovou hemoragickou septikémii ze směsného vzorku orgánů pstruha duhového, odebraného dne 26. 3. 2014 v hospodářství reg. č. CZ 53065188, provozovaném v Rokytně 202 chovatelem. Úředně odebrané vzorky byly odebrány v souladu s metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014, zveřejněné v prosinci 2013 v částce č. 3 Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky (EpU210). Odebraný pstruh duhový 3/4 roček o hmotnosti cca 150 g byl vyšetřen při virologickém vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava s pozitivními výsledky na virovou hemoragickou septikémii metodami izolace viru na tkáňových kulturách a molekulárně biologickým vyšetřením metodou RT-PCR (viz zkušební protokol č. 115914/14 ze dne 22. 4. 2014. Na základě tohoto výsledku zajistil správní orgán téhož dne odeslání vzorků homogenátu ze Státního veterinárního ústavu Jihlava do Národní referenční laboratoře pro virové choroby ryb ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně k provedení konfirmačního vyšetření.

Vzhledem k tomuto výsledku vyšetření správní orgán provedl dne 24. 4. 2014 v hospo-dářství chovatele kontrolu, během níž bylo zjištěno, že hospodářství chovu ryb produkuje tržní ryby vícedruhového složení (pstruh duhový, sumec velký, jeseter sibiřský, jeseter ruský, úhoř říční, okoun říční, candát obecný a sumeček africký) v uzavřených recirkulačních systémech ve dvou objektech, označených „Rybárna“ a „Safari“. Jednotlivé okruhy, kterých je celkem 12, jsou uzavřené, samostatné a oddělené, napájené vodou ze studny. Voda v jednotlivých okruzích se ne-mísí, je recirkulována přes mechanický a biologický filtr, okysličena a vracena zpět do příslušného okruhu. Odpadní vody ve formě zahuštěného kalu jsou vyváženy na pole. Pstruh duhový je chován v objektu „Safari“ ve dvou okruzích. Okruh č. 2 je tvořen 15 nádržemi, je osazen asi 50 tis. ks pstruha duhového o hmotnosti asi 150 g, okruh č. 1 je tvořen 3 žlaby, je osazen asi 35 tis. ks pstruha duhového o hmotnosti asi 250 – 300 g. Pozitivně vyšetřené ryby byly odebrány z okruhu č. 2. Teplota vody v těchto 2 okruzích byla v době kontroly 19 – 20 °C.

V hospodářství je z vnímavých druhů ryb chován pouze pstruh duhový a to od roku 2011. Od této doby byl doposud prováděn monitoring virové hemoragické septikémie EpU210 dlouhodobě s negativními výsledky. V roce 2013 bylo toto vyšetření provedeno s negativními výsledky z kategorie rozplavaného plůdku dne 27. 5. 2013 (viz zkušební protokol č. 30000/13 ze dne 21. 6. 2013) a dne 27. 11. 2013 z kategorie rozplavaného plůdku (viz zkušební protokol č. 67215/13 ze dne 23. 12. 2013). Obojí vyšetření bylo provedeno ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Kontrolou plnění metodiky kontroly zdraví a vakcinace zvířat na rok 2013 a 2014 nebylo zjištěno jeho porušení. Tato skutečnost byla ověřena z Karty hospodářství.

Dále bylo zjištěno, že z vnímavých druhů ryb byl do hospodářství přisunut z Dánska pstruh duhový, kategorie 67 g v počtech 50 tis. ks dne 19. 2. 2014 (viz osvědčení pro vnitřní obchod č. INTRA.DK.2014.0007365) z hospodářství Braenderigardens Dambrug, reg. č. 251701, Brejning-gardvej 14, 6971 Spjald. Tyto ryby byly naskladněny do okruhu č. 2 a následně dne 26. 3. 2014 odebrány k vyšetření na virovou hemoragickou septikémii. Dne 11. 3. 2014 byl přisunut pstruh duhový, kategorie oplozených jiker v počtu 50.000 ks (viz osvědčení pro vnitřní obchod č. INTRA. DK.2014.0009870) z hospodářství Sillerupvaeld Dambrug, reg. č. 150602, Hovejen 1, 8654 Bryrup a dne 23. 4. 2014 kategorie oplozených jiker v počtu 50.000 ks (viz osvědčení pro vnitřní obchod č. INTRA.DK.2014.0018062) z hospodářství Baekkelund Dambrug, reg. č. 260201, Ny Mollevej 5, 6950 Ringkobing. Tyto skutečnosti byly ověřeny z předložených osvědčení. Dále byly přisunuty oplozené jikry lososa atlandského z Islandu dne 2. 4. 2014 v počtu 20 tis. ks (viz veterinární osvědčení č. ICE GJ 01/14 ze dne 31. 3. 2014, vstupní místo Letiště Praha).

V rámci České republiky je pstruh duhový do hospodářství nakupován v kategorii asi 1 g ryby z hospodářství reg. č. CZ 31093310 a reg. č. CZ 31040615, provozovaných ve Vacově, Žár 25, Josefem Bláhovcem, Pstruhařství Mlýny, IČO 67172695. Část dodávek je dodána společností Naše ryba, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Jevanská 2423/10, IČO 29133505, nicméně původ těchto ryb je v hospodářstvích reg. č. CZ 31093310 a reg. č. CZ 31040615. Tyto ryby jsou v hospodářství dále chovány až do tržní velikosti.

Dále je do hospodářství nakupován tržní pstruh duhový, pouze za účelem překupu, a to z hospodářství reg. č. CZ 81063828 v Kružberku, reg. č. CZ 81074482 v Morávce a reg. č. CZ 81063097 v Žermanicích, provozovaných státním podnikem Povodí Odry, státní podnik, se sídlem v Ostravě, Varenská 49, IČO 70890021. Tyto ryby jsou umístěny do prostorově i provozně samostatně umístěných nádrží na kraji hospodářství. Tyto nádrže mají vlastní vybavení, jeho barevné označení vylučuje možnost záměny. Výše uvedené skutečnosti byly ověřeny z prvotních účetních dokladů chovatele.

Z hospodářství nejsou přesouvány ryby k dalšímu chovu, jejich chov v teplé vodě prakticky ekonomicky znemožňuje jejich možnost nasazení do běžných vod. Z odsunů jsou tedy odsouvány pouze tržní ryby k prodeji konečnému spotřebiteli nebo do zpracujících závodů. Část ryb je zpracovávána ve vlastní zpracovně reg. č. CZ 53870025, provozované taktéž v Rokytně 202 chovatelem.

Během provedeného šetření byl posouzen klinický stav ryb a během tohoto šetření bylo konstatováno, že v žádné z kategorií pstruha duhového v hospodářství reg. č. CZ 53065188 v Rokytně 202 nebyly pozorovány klinické příznaky virové hemoragické septikémie. Z provozní evidence vedené chovatelem v hospodářství vyplývá, že v době uplynulého měsíce nebyl v hospodářství zaznamenán zvýšený úhyn ryb. V předmětném okruhu č. 2 hynou denně dlouhodobě asi 2 ks ryb.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. d) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 13 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2014/032161-E. V tomto rozhodnutí bylo chovateli nařízeno (1) nepřemísťovat ryby, jikry a mlíčí z nebo do hospodářství reg. č. CZ 53065188 v Rokytně 202, budovy „Safari“, okruhu č. 2 s výjimkou přemístění uhynulých ryb k neškodnému odstranění v asanačním podniku, (2) zajistit v hospodářství reg. č. CZ 53065188 v Rokytně 202 zákaz vstupu nepovolaných osob a (3) vypraco-vat soupis všech druhů, kategorií a množství ryb v hospodářství reg. č. CZ 53065188 v Rokytně 202 a nejpozději do 28. 4. 2014 jej předložit správnímu orgánu. Cílem těchto opatření bylo zamezit případnému šíření nebezpečné nákazy z hospodářství.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2014/031378-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 25. 4. 2014 správní orgán obdržel od Národní referenční laboratoře pro virové choroby ryb ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně výsledky konfirmačního vyšetření na virovou hemoragickou septikémii. Ve 3 vzorcích orgánového homogenátu a jednom vzorku super-natantu buněčné kultury RTG, odeslaných ze Státního veterinárního ústavu Jihlava, byla metodami RT PCR a nested PCR prokázána přítomnost viru virové hemoragické septikémie (viz protokol o zkoušce č. 1890/06 ze dne 25. 4. 2014). Tímto výsledkem vyšetření byl v hospodářství reg. č. CZ 53065188 v Rokytně 202 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy virové hemoragické septikémie.

Dne 28. 4. 2014 obdržel správní orgán od chovatele soupis druhů a množství ryb, chovaných v hospodářství reg. č. CZ 53065188 v Rokytně 202. Konkrétně se jedná o sumce velkého, chovaného v množství 45 t, jesetera sibiřského a ruského, chovaného v množství 5 t, úhoře říčního, chovaného v množství 3,5 t, sumečka afrického, chovaného v množství 25 t, pstruha duhového, chovaného v množství 17 t a candáta obecného, chovaného v množství 1 t.

Na základě tohoto výsledku vyšetření správní orgán provedl dne 29. 4. 2014 v hospodářství reg. č. CZ 53065188 v Rokytně 202 kontrolu, během níž zjistil následující skutečnosti:

V hospodářství je z vnímavých druhů ryb chován pouze pstruh duhový a to pouze v pro-storách budovy „Safari“ v okruhu č. 1 a 2. Okruh č. 2 je tvořen 15 nádržemi, je osazen asi 50 tis. ks pstruha duhového o hmotnosti asi 150 g, okruh č. 1 je tvořen 3 žlaby, je osazen 35 tis. ks pstruha duhového o hmotnosti asi 250 – 300 g. Vzhledem ke skutečnostem, že jednotlivé recirkulační okruhy jsou uzavřené, samostatné a oddělené a voda v nich se navzájem nemísí a každý okruh má svoje vlastní chovatelské vybavení, vylučující možnost záměny, budou veškerá opatření vztažena pouze na okruh č. 2, tj. okruh, ze kterého byly odebrány ryby, u kterých byla následně potvrzena nebezpečná nákaza virová hemoragická septikémie.

Dále byl v rámci epizootologického šetření správním orgánem ověřen nákazový stav hospo-dářství, ze kterého je přisunován pstruh duhový do hospodářství reg. č. CZ 53065188 v Rokytně 202. Telefonickým dotazem na Krajské veterinární správě pro Jihočeský kraj bylo zjištěno, že hospodářství reg. č. CZ 31093310 a reg. č. CZ 31040615, provozovaná ve Vacově, Žár 25, Josefem Bláhovcem, Pstruhařství Mlýny, IČO 67172695, ze kterých je do hospodářství reg. č. CZ 53065188 v Rokytně 202 přesunován tržní pstruh duhový za účelem jeho dalšího chovu a výkrmu, byla monitorována na virovou hemoragickou septikémii na podzim 2013 s negativními výsledky. V roce 2014 byly v těchto hospodářstvích odebrány vzorky EpU210 v dubnu 2014, nicméně výsledek tohoto vyšetření není zatím znám. Telefonickým dotazem na Krajské veterinární správě Státní vete-rinární správy pro Moravskoslezský kraj bylo zjištěno, že hospodářství reg. č. CZ 81063828 v Kružberku, reg. č. CZ 81074482 v Morávce a reg. č. CZ 81063097 v Žermanicích, provozovaná státním podnikem Povodí Odry, státní podnik, se sídlem v Ostravě, Varenská 49, IČO 70890021, ze kterých je do hospodářství reg. č. CZ 53065188 v Rokytně 202 přesunován tržní pstruh duhový za účelem překupu, byla monitorována na virovou hemoragickou septikémii na podzim 2013 s nega-tivními výsledky. V roce 2014 byly v těchto hospodářstvích odebrány vzorky EpU210 v dubnu 2014, nicméně výsledek tohoto vyšetření není zatím znám.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. d) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím SVS/ 2014/033801-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nebezpečné nákazy, (2) zakázal veškeré přesuny vnímavých druhů ryb, jiker a mlíčí z nebo do ohniska nebezpečné nákazy, s výjimkou přemístění uhynulých ryb k neškodnému odstranění v asanačním podniku a s výjimkou na místě usmrcených ryb, kategorie tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění, určených k prodeji konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení. Dále v tomto rozhodnutí správní orgán nařídil (3) nejpozději do 15. 7. 2014 utratit ryby v ohnisku nebezpečné nákazy a za-jistit jejich přesun k neškodnému odstranění do asanačního podniku, nebo je, v případě kategorií tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění, na místě usmrtit a prodat konečnému spotře-biteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení s tím, že pro obě varianty správní orgán stanovil podmínky provedení těchto opatření. Dále v tomto rozhodnutí správní orgán nařídil (4) v ohnisku nebezpečné nákazy používat vyhrazené vybavení a provést označení tohoto vybavení, zajišťujícího nemožnost jeho záměny a provádění jeho průběžné dezinfekce a (5) po splnění bodu 3 výroku předmětného rozhodnutí provést důkladnou mechanickou očistu a závěrečnou dezinfekci okruhu č. 2 a všech částí hospodářství, kde bylo s rybami z okruhu č. 2 manipulováno, dezin-fekčním prostředkem, způsobem a v koncentracích zajišťující virocidní efekt na původce nákazy. Současně správní orgán tímto rozhodnutím (6) ukončil mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli dne 24. 4. 2014 rozhodnutím č. j. SVS/2014/032161-E. Výše uvedená opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 22 vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdo-lávání některých nákaz vodních živočichů.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2014/032249-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 6. 6. 2014 správní orgán provedl v hospodářství chovatele kontrolu, během níž zjistil, že hmotnostně jsou ryby v okruhu nevyrovnané, asi 2/3 obsádky je podprůměrné velikosti (asi 100 – 150 g), avšak také bez jakýchkoli klinických příznaků virové hemoragické septikémie. Zbytek obsádky okruhu dosahuje průměrné hmotnosti asi 200 g, přičemž je předpoklad, že tuto kategorii se podaří chovateli do stanovené lhůty 15. 7. 2014 dokrmit a realizovat jako jatečnou usmrcením na místě a prodejem konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zaří-zení. Ke kategorii menších ryb v okruhu bylo konstatováno, že do stanovené lhůty nemohou dosáh-nout kategorie tržní hmotnosti a jejich další chov by byl pro chovatele spojen s dalšími náklady. K tomu chovatel uvedl, že na trhu není schopen realizovat tržního Pd o hmotnosti nižší než 250 g, že je schopen obsádku okruhu č. 2 přebrat tak, aby z ní tuto kategorii vyselektoval a následně by bylo možné tyto ryby utratit, jednalo by se o asi 33 000 ks Pd o celkové hmotnosti asi 5 t.

Dále byla během šetření diskutována otázka provedení závěrečné dezinfekce okruhu, naří-zené v čl. 5 rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2014/033801-E ze dne 29. 4. 2014, dezinfekčním prostředkem, způsobem a v koncentracích zajišťující virocidní efekt na původce nákazy. K tomu chovatel správnímu orgánu sdělil, že problém splnění tohoto opatření spo-čívá v recirkulaci vody přes biologický filtr, jehož náplň je tvořena plastovými členitými porézními segmenty, tvořícími strukturu filtračního média, jeho specifickou plochu, hustotu a tuhost. Povrch s vysokou přilnavostí bakterií a třírozměrné uspořádání vrstvy s vysokou hodnotou propustnosti mezi uzly zajišťují jednosměrné laminární proudění, kdy na mezní vrstvě je nulová rychlost a do-chází k okamžitému stabilnímu růstu bakterií. Rozpuštěné látky v odpadní vodě se sorbují na bio-filmu, kde jsou biologicky čištěny fixovanou biomasou nitrifikačních baktérií. Provedení účinné dezinfekce tohoto biologického filtru není prakticky možné, protože před vlastní dezinfekcí není možné mechanicky z těchto segmentů očistit organický kal a nános tak, aby bylo možné garantovat následnou účinnou dezinfekci, která by jednak zničila nitrifikačních baktérie, ale během níž by nebylo možné vyloučit přežití původce virové hemoragické septikémie v organické hmotě kalu a nánosů na segmentech. K tomuto zástupce správního orgánu chovateli sdělil, že v tomto případě bude třeba tyto součásti biologického filtru v rámci prováděné závěrečné dezinfekce znehodnotit a biologický filtr osadit novými segmenty, přičemž znehodnocené segmenty budou součástí nákla-dů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, za které bude podle § 67 veterinárního zákona náležet chovateli náhrada.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2014/042982-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kont-rolního řádu.

Následně chovatel provedl selekci obsádky okruhu č. 2 a ryby, u nichž je předpoklad, že se je do stanovené lhůty 15. 7. 2014 podaří dokrmit a realizovat jako tržní umístil do 3 nádrží okruhu č. 2. Zbytek obsádky, určené k utracení, umístil do 8 nádrží okruhu č. 2. Dne 20. 6. 2014 proběhlo prostřednictvím Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz při Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj a Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz při Kraj-ské veterinární správě Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj utracení ryb (Pd) v 8 ná-držích okruhu č. 2. Utracení ryb bylo provedeno vyřazením biologického filtru a kyslíkového generátoru z cirkulace vody do těchto 8 nádrží, a to z důvodu nemožnosti použití CO2 vzhledem ke zničení biologického filtru (potřebného pro 3 nádrže s vyselektovaným potenciálně tržním Pd v okruhu č. 2) poklesem pH vody. Utracení bylo započato v 9:30 hod., úhyn ryb v první nádrži byl konstatován v 10:15 hod. Následně bylo provedeno zvážení obsádky ryb v první nádrži, kde bylo umístěno 432 kg a byla stanovena průměrná hmotnost utraceného Pd, a to 106 g. Obdobně bylo pokračováno s ostatními 7 nádržemi. Po příjezdu vozidla asanačního podniku byly utracené ryby naloženy a zváženy. Celkem bylo utraceno 4 449 kg Pd, kategorie nad 15 cm, což v orientačním přepočtu znamená počet asi 41 tisíc ks. Tato skutečnost je doložena potvrzeními o provedené asa-naci č. 270768, 270769, 270770, 270771 a 270772, vše ze dne 20. 6. 2014. Utrácení bylo ukončeno odjezdem vozidla asanačního podniku a hrubou očistou prostor kolem okruhu č. 2 v 15 hod. Utra-cené ryby byly neškodně odstraněny v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 provozovanému ve Věži společností ASAP, s. r. o. Během provedeného šetření byla pořízena fotodokumentace pří-strojem BlackBerry Curve v počtu 5 snímků.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2014/046821-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kont-rolního řádu.

Dne 30. 7. 2014 správní orgán v hospodářství chovatele provedl kontrolu, zaměřenou na průběh plnění mimořádných veterinárních opatření nařízených dne 29. 4. 2014 rozhodnutím SVS/ 2014/033801-E. Během této kontroly bylo zjištěno, že ode dne 20. 6. 2014, tj. ode dne provedeného utracení ryb v 8 nádržích ohniska nákazy, do dne 15. 7. 2014 chovatel odsunul zbytek ryb prodejem konečnému spotřebiteli. Jednalo se o pstruha duhového tržní velikosti, bez klinických příznaků onemocnění o hmotnosti 250 kg ryb, což při průměrné hmotnosti 160 g odpovídá orientačnímu přepočtu asi 1 600 ks. Průběžné ztráty během období výkrmu činily asi 12 %, což odpovídá dlouho-dobému průměru dosahovanému v hospodářství. Tyto uhynulé ryby byly chovatelem předány k ne-škodnému odstranění v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 provozovanému ve Věži společ-ností ASAP, s. r. o. Tyto skutečnosti vyplývají z údajů ve vnitropodnikovém účetnictví.

Dále bylo při této kontrole zkontrolováno provedení mechanického čištění a závěrečné dezinfekce. K tomuto bylo chovatelem sděleno, že průběžná dezinfekce byla prováděna pomocí roztoků Virkonu S, Savo Originál a Spitaderm. Po odsunu posledních ryb z okruhu č. 2 bylo započato s mechanickou očistou tohoto okruhu, která byla provedena svépomocí chovatelem. Ná-sledně byla dne 17. 7. 2014 provedena svépomocí chovatelem závěrečná dezinfekce 1% roztokem Virkonu S, 1% roztokem Virocidu a roztokem Savo originál, ředěným vodou v poměru 1:9. Současně s provedenou dezinfekcí okruhu č. 2 byla provedena dezinfekce mechanického i biologického filtru. Následně byla dne 22. 7. 2014 provedena likvidace nedezinfikovatelných plastových segmentů biologického filtru, které byly dne 29. 7. 2014 znehodnoceny ve sběrném dvoře v Sezemicích, provozovaném společností FLOR, s. r. o., IČO 25290525, se sídlem v Sezemicích, Labská 857. Tato skutečnost je doložena fakturou – daňovým dokladem č. 1400220. Mechanický filtr i pro-story biologického filtru byly následně dezinfikovány 1% roztokem Virkonu S a 1% roztokem Virocidu. Tyto skutečnosti jsou doloženy účetními doklady, které jsou k dispozici ve vnitro-podnikovém účetnictví. Během této kontroly bylo konstatováno, že chovatel splnil mimořádná veterinární opatření nařízená rozhodnutím č. j. SVS/2014/033801 ze dne 29. 4. 2014.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2014/056991-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kont-rolního řádu.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukon-čuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření nařízená dne 29. 4. 2014 chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2014/033801-E.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 18. srpna 2014

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží:

FISH Farm Bohemia, s. r. o., datová schránka: rdjyccr

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Rokytno, datová schránka: 94xa5a6,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Pardubice, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Pardubice, datová schránka: 73qadir.

219370179_0_SVS_2014_059122_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni (1).pdf