Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – hemoragická septikémie – Č. j. SVS/2014/068757-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2014/068757-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL, s. r. o., se sídlem v Litomyšli, Sokolovská 121, IČO 48168190, (dále jen „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy virové hemoragické septikémie v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošíně v k. ú. 685747 Nedošín,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2014/036527-E ze dne 13. 5. 2014 v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošíně v k. ú. 685747 Nedošín se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 3. 4. 2014 výsledky virologického vyšetření na virovou hemoragickou septikémii ze směsného vzorku ovariální tekutiny odebraného dne 17. 3. 2014 v hospodářství reg. č. CZ 53047650, provozovaném v Litomyšli, Nedošín, chovatelem. Úředně odebrané vzorky ovariální tekutiny byly odebrány dne 17. 3. 2014 v souladu s metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014, zveřejněné v prosinci 2013 v částce 3 Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky, vzhledem k výtěru generačních ryb pstruha duhového (EpU210). Odebraná ovariální tekutina ze pstruha duhového (PdAm) byla vyšetřena při virologickém vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava s pozitivními výsledky na virovou hemoragickou septikémii metodami izolace viru na tkáňových kulturách a molekulárně biologickým vyšetřením metodou RT-PCR (viz zkušební protokol č. 113896/14 ze dne 3. 4. 2014). Na základě tohoto výsledku vyšetření bylo v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošíně vysloveno podezření z nakažení nebezpečnou nákazou virovou hemoragickou septikémii.

Téhož dne zajistil správní orgán odeslání vzorků homogenátu z pozitivně vyšetřeného vzorku ze Státního veterinárního ústavu Jihlava do Národní referenční laboratoře pro virové choroby ryb ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně k provedení konfirmačního vyšetření.

Dne 4. 4. 2014 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, provedeno šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu lososovitých ryb sestává z části uzavřených líhní a uzavřené žlabovny, založených na systém žlabů napájených z vlastních pramenů a z části venkovních betonových odchovných nádrží (žlabů) v počtu 13 označených čísly 1 – 13 a 5 označených č. I – V. Venkovní žlaby jsou každý samostatně napájeny vodou z řeky Loučná, každý je vybaven samostatným odtokem zpět do řeky Loučná. Voda se v jednotlivých žlabech nemísí. Ve žlabovně bylo v době prováděné kontroly 40 000 ks sivena amerického (1/4 roček) a 4 000 ks pstruha duhového (1/2 ročka linie PdD66 – KENLOPS). Venkovní žlaby označené č. 1 – 3 slouží pro generační ryby, v době prováděné kontroly bylo ve žlabu č. 1 150 ks generačních ryb pstruha duhového (PdD66) a 250 ks generačních ryb sivena amerického; ve žlabu č. 2 bylo 84 ks generačních ryb pstruha duhového (PdAm); ve žlabu č. 3 bylo 100 ks generačních ryb pstruha duhového (PdAm). Žlaby č. 4, 5, 6 a 7 slouží pro výkrm pstruha duhového v různých fázích výkrmu, v době prováděné kontroly v nich bylo umístěno asi 15 000 ks. Žlab č. 8 byl v době prováděné kontroly vyprázdněný. Žlaby č. 9, 10, 11 a 12 byly osazeny tržním pstruhem duhovým v počtu asi 12 000 ks. Žlab č. 13 byl osazen tržním sivenem americkým v počtu 2 500 ks. Žlaby č. I a II byly osazeny pstruhem duhovým (1/2 PdD66) v počtu 15 000 ks, žlab č. III hybridem sivena alsaského v počtu 700 ks ve stáří 2 roky. Žlab č. IV byl osazen 30 ks hlavatky ve stáří 3 – 4 roky. Žlab č. V byl prázdný. V líhních a ve žlabovně byly různé kategorie pstruha duhového (PdAm) v kategoriích oplozených jiker až rozkrmeného plůdku. Nad hospodářstvím je proti toku řeky Loučná situováno hospodářství reg. č. CZ 53054603 Staré sádky, provozované rovněž chovatelem. V tomto hospodářství nejsou chovány ryby vnímavé virové hemoragické septikémii.

Dále bylo zjištěno, že z hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, jsou přesouvány ryby k dalšímu chovu pouze do hospodářství sádek reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli do prodejny živých ryb k prodeji konečnému spotřebiteli.

Během provedeného šetření byl posouzen klinický stav ryb a během tohoto šetření bylo konstatováno, že v žádné z kategorií chovaných ryb vnímavých virové hemoragické septikémii v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošíně, nebyly pozorovány klinické příznaky virové hemoragické septikémie. Z provozní evidence vedené chovatelem v hospodářství vyplynulo, že v době uplynulého měsíce nebyl v hospodářství zaznamenán zvýšený úhyn ryb.

Dále bylo zjištěno, že generační ryby pstruha duhového linie PdD66 – KENLOPS jsou považovány za státní genetickou rezervu, na kterou jsou chovateli poskytovány podpory na udržování genetického materiálu. Dále bylo zjištěno, že ve žlabovně je v 6 kruhových nádržích o průměru asi 1,5 m chováno asi 6 tis. ks pstruha potočního ve stáří čtvrtročka, který je zapojen do pilotního projektu operačního programu rybářství.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. c) správního řádu správní orgán nařídil v souladu s § 61 odst. 1 správního řádu chovateli až do vydání konečného rozhodnutí ve věci předběžná opatření rozhodnutím č. j. SVS/2014/026499-E. V tomto rozhodnutí bylo chovateli nařízeno (1) nepřemísťovat ryby, jikry a mlíčí z nebo do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, s výjimkou (a) přemístění uhynulých ryb k neškodnému odstranění v asanačním podniku, (b) přemístění nevnímavých druhů ryb k prodeji konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení, (c) přemístění nevnímavých druhů ryb do hospodářství sádek reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli za účelem jejich budoucího prodeje konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení a (d) přemístění na místě usmrceného pstruha duhového, kategorie tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění, k prodeji koneč-nému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení. Dále bylo chovateli nařízeno (2) zajistit v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, zákaz vstupu nepovolaných osob. Cílem těchto opatření bylo zamezit případnému šíření nebezpečné nákazy z hospodářství.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2014/026093-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrol-ního řádu.

Dne 8. 4. 2014 správní orgán obdržel od Národní referenční laboratoře pro virové choroby ryb ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně výsledky konfirmačního vyšetření na virovou hemoragickou septikémii. Ve 3 vzorcích ovariální tekutiny a jednom vzorku supernatantu buněčné kultury RTG, odeslaných ze Státního veterinárního ústavu Jihlava, byla metodami RT PCR a nested PCR prokázána přítomnost viru virové hemoragické septikémie (viz protokol o zkoušce č. 1884/06 ze dne 8. 4. 2014). Tímto výsledkem vyšetření byl v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, prokázán výskyt nebezpečné nákazy virové hemoragické septikémie.

Na základě tohoto výsledku vyšetření správní orgán provedl dne 10. 4. 2014 v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, kontrolu, během níž byl proveden detailní soupis stavu ryb v hospodářství, který byl zapsán ze stavu ke dni 31. 3. 2014 v části „Kontrolovaná zvířata“ protokolu o kontrole.

Během provedeného šetření byl posouzen klinický stav ryb a během tohoto šetření bylo konstatováno, že v žádné z kategorií chovaných ryb, vnímavých virové hemoragické septikémii, v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, nebyly pozorovány klinické příznaky virové hemoragické septikémie.

Ke generačním rybám PdD66 chovatel uvedl, že se jedná o genetický zdroj, na který je Českou republikou poskytována podpora na chov kmenového hejna, jak vyplývá z předloženého sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace Rybářského sdružení České republiky ze dne 28. 11. 2013. K chovanému 1/4 ročku pstruha obecného forma potoční chovatel uvedl, že tyto ryby jsou smluvně vázány projektem z operačního programu Rybářství, prioritní osy 3, opatření 3.4, jak vyplývá z rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 26. 2. 2013. Tento druh ryb je chován ve žlabovně hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, v počtech asi do 5 – 6 tis. ks rozplavaného plůdku. K tomuto chovatel dále sdělil, že tento projekt by měl být ukončen nejpozději v září 2014 s tím, že všechny dochované ryby budou na konci projektu v rámci projektu usmrceny a podrobeny různým laboratorním vyšetřením a zkoumáním. Tyto ryby jsou umístěny ve žlabovně, která má vlastní zdroj vody a kde je mimo nich umístěn siven am. 1/4 a Pd1/4.

V hospodářství byl doposud prováděn monitoring virové hemoragické septikémie EpU210 dlouhodobě s negativními výsledky. V roce 2013 bylo toto vyšetření provedeno s negativními výsledky z kategorie Pd1 dne 3. 4. 2013 (viz zkušební protokol č. 18953/13 ze dne 10. 5. 2013) a dne 19. 11. 2013 z ovariální tekutiny (viz zkušební protokol č. 65349/13 ze dne 19. 12. 2013). Obojí vyšetření bylo provedeno ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Kontrolou plnění metodiky kontroly zdraví a vakcinace zvířat na rok 2013 a 2014 nebylo zjištěno jeho porušení.

Do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, byl v době od 1. 1. 2013 přisunut pouze tržní siven americký dne 18. 3. 2014 v počtu asi 2 820 ks (cca 1 100 kg). Tento byl přisunut z Polska z hospodářství reg. č. PL000025269, provozovaném v Landeku 39 P. U. H. Fish-land, Wojciechem Szramkem. Zásilku doprovázelo oznámení pro vnitřní obchod č. INTRA.PL. 2014.0002328. Tyto ryby byly naskladněny do žlabu č. 13.

Do hospodářství reg. č. CZ 53054603, staré sádky v Litomyšli, které jsou na toku Loučné asi 2 km nad hospodářstvím v Nedošíně, byl dne 11. 10. 2013 uskutečněn dovoz 18 ks generačních ryb Pd o hmotnosti asi 2 kg ze Slovenska od Milana Mazáně, Rybárstvo Krpeľany, Krpeľany 340. Tyto ryby byly následně dne 7. 11. 2013 usmrceny a předány do asanačního podniku k neškodné likvidaci z důvodu nadlimitního výskytu malachitové a leukomalachitové zeleně. Hospodářství reg. č. CZ 53054603, staré sádky v Litomyšli, je jinak využíváno pouze příležitostně k sádkování nevnímavých druhů ryb.

Hospodářství sádek „Holotina“ reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli je napájeno z řeky Loučná, výtok je do rybníku Košíř, ze kterého dále voda vtéká do řeky Loučná, asi 0,5 km pod hospo-dářstvím v Nedošíně. Z tohoto hospodářství je přenos viru do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, nepravděpodobný, vzhledem k oddělenému vybavení obou hospodářství, mechanický přenos viru však nelze vyloučit. Toto hospodářství je využíváno prioritně k sádkování nevnímavých druhů ryb. V rámci hospodářství je umístěna prodejna živých ryb, kam jsou přesunovány vnímavé i nevnímavé druhy lososovitých ryb za účelem jejich prodeje konečnému spotřebiteli, a to z hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín. Do této prodejny jsou dále příležitostně nakupovány tržní lososovité ryby k prodeji, jednotlivé dodávky jsou rozprodány většinou během 1 měsíce.

Z hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, jsou v naprosté většině přesou-vány ryby buď přímo konečnému spotřebiteli, nebo do prodejny živých ryb v hospodářství sádek „Holotina“ reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli k prodeji konečnému spotřebiteli. Velmi malá část produkce je přesunuta k zarybnění rybářských revírů.

Dále bylo zjištěno, že tok řeky Loučné od výtoku z čistírny v Litomyšli, který je umístěn asi 100 m pod vtokem vody do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, byl dotčen v lednu 2014 otravou amoniakem s úhynem všech druhů ryb. Zasažen byl tok o délce asi 10 km, až po Cerekvici nad Loučnou.

Téhož dne při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. d) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/2014/028339-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy, (2) zakázal se veškeré přesuny vnímavých druhů ryb, jiker a mlíčí z nebo do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, s výjimkou a na místě usmrcených ryb, kategorie tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění, určených k prodeji konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení, (3) zakázal veškeré přesuny nevnímavých druhů ryb, jiker a mlíčí z nebo do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, s výjimkou přemístění uhynulých ryb k neškodnému odstranění v asanačním podniku, přemístění ryb k prodeji konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení a přemístění ryb do hospodářství sádek reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli za účelem jejich budoucího prodeje konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení. Dále správní orgán (4) nařídil nejpozději do 15. 6. 2014 buď utratit ryby druhů vnímavých virové hemoragické septikémii a zajistit jejich přesun k neškodnému odstranění do asanačního podniku, nebo je, v případě kategorií tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění, na místě usmrtit a prodat konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení, s výjimkou generačních ryb PdD66 umístěných ve žlabu č. 1, remontních ryb PdD66 umístěných ve žlabu č. 4 a čtvrtročka pstruha obecného forma potoční umístěného ve žlabovně. U generačních a remontních ryb PdD66 (5) nařídil správní orgán podrobit programu monitorování a laboratorního dozoru nad virovou hemoragickou septikémií prostřednictvím virologického vyšetření v Národní referenční laboratoři pro virové choroby ryb ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně. (6) Pro manipulaci s rybami ve žlabech č. 1 a 4 nařídil správní orgán používat vyhrazené vybavení, pou-žívané pro každý žlab odděleně a označení tohoto vybavení. Dále správní orgán nařídil (7) průběžné provádění účinné dezinfekce a po splnění bodu 4. výroku rozhodnutí provedení důkladné mechanické očisty a závěrečné dezinfekce všech částí hospodářství. Výše uvedená opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 22 vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdo-lávání některých nákaz vodních živočichů.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2014/027302-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrol-ního řádu.

Dne 13. 5. 2014 provedl správní orgán v hospodářství chovatele kontrolu, a to vzhledem ke skutečnosti, že chovatel požádal o změnu mimořádných veterinárních opatření, nařízených rozhodnutím č. j. SVS/2014/028339-E ze dne 10. 4. 2014. Během této kontroly bylo zjištěno, že chovatel v souladu s bodem 5. písm. b) výroku rozhodnutí č. j. SVS/2014/028339-E ze dne 10. 4. 2014 pro-vedl vyšetření remontních ryb PdD66 umístěných ve žlabu č. 4 hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošíně. Vzorek 30 kusů těchto ryb byl úředně odebrán zástupcem správního orgánu dne 15. 4. 2014, teplota vody při odběru činila 8 °C. Ryby byly po slovení umístěny do dvou přepravních kontejnerů s vodou, které byly opatřeny plombami č. 565811 a 565812 a odeslány poslem do Národní referenční laboratoře pro virové choroby ryb ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně. Během provedeného odběru byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/ 2014/028545-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. Virologické vyšetření v Národní referenční laboratoři pro virové choroby ryb ve Výzkumném ústavu veteri-nárního lékařství v Brně bylo ukončeno dne 7. 5. 2014. Během kultivace 3 směsných vzorků orgánových homogenátů na dvou buněčných liniích a vyšetření metodami RT PCR a nested PCR byla prokázána pozitivita na přítomnost viru virové hemoragické septikémie. Tímto výsledkem vyšetření bylo toto vyšetření uzavřeno jako pozitivní (viz protokol o zkoušce č. 1889/06 ze dne 7. 5. 2014).

Dále byl správní orgán chovatelem informován o skutečnosti, že provedení opatření bodu 4. výroku rozhodnutí č. j. SVS/2014/028339-E ze dne 10. 4. 2014 bude provedeno dne 14. 5. 2014 usmrcením a přesunem k neškodnému odstranění do asanačního podniku. Utracení ryb bude prove-deno prostřednictvím Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz při Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj nebo Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz při Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Královehradecký kraj. O této skuteč-nosti informoval chovatel zástupce správního orgánu telefonicky již dne 30. 4. 2014.

Dále byl správní orgán seznámen chovatelem s návrhem provedení bodu č. 7 výroku rozhodnutí č. j. SVS/2014/028339-E ze dne 10. 4. 2014. Konkrétně chovatel sdělil, že hodlá zame-zit přívodu vody z řeky Loučná, dále ponechá pouze vodu pramene. Poseká trávu a vyčistí okolí pramene (vývařiště 1 až 3), provede odsátí směsi písku a bahna, vyčistí přívodné koryto od řas a sedimentů. Dále vyčistí přepadovou studnu a také přívod vody do líhně (trubku). Sanitace zdroje vody ve vývařišti i v přívodní trubce z přepadové studny bude provedena přípravkem Vanodox formula v poměru 1:300. Dále budou vypuštěny všechny nádrže, vyprázdněny žlaby, aparáty a skla-dy a budou mechanicky očištěny od organických nečistot. Interní rozvody vody budou vypuštěny, napuštěny 1% Biocidem – 30 a po 1 dni působení budou vypuštěny do kanalizace a řádně pro-pláchnuty. Nádrže a jejich okolí a líhně a jejich příslušenství budou chemicky předmyty pěnovým postřikem Shift v poměru 1:200 (s působením pěny 30 minut), odnímatelné technologie budou předmyty ponorem v 1% roztoku Shiftu. Dále budou veškeré povrchy omyty tlakovou vodou. Po jejich uschnutí bude provedena dezinfekce všech ploch a povrchů Biocidem – 30 v poměru 1:100. Roztok nebude oplachován, ale nechá se zaschnout. Přípravné a dezinfekční práce budou provedeny společností Tekro, spol. s r. o. Za účelem provedení účinné dezinfekce je v hospodářství účelné zastavit proudění vody a z hospodářství odsunout všechny ryby, včetně kategorie PdD66gen., které jsou dotčeny zákazem přesunu z hospodářství.

Dále chovatel uvedl, že asi 1,5 t tržního Pd (kategorie tržní hmotnosti bez klinických pří-znaků onemocnění) na místě usmrtil a prodal konečnému spotřebiteli. Podklady k těmto prodejům jsou k dispozici ve vnitropodnikovém účetnictví. Depopulaci dne 14. 5. 2014 tedy bude podléhat asi 6 t tržního Pd, včetně remontních ryb PdD66 a všechny kategorie mladších ryb Pd.

Ke kategoriím nevnímavých ryb správní orgán po dohodě s chovatelem dohodl, že tyto ryby budou přesunuty dne 13. 5. 2014 do hospodářství sádek reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli, kategorie tržní hmotnosti do prodejny, menší kategorie do sádek k dalšímu chovu. Účelem tohoto opatření je uvolnit kapacitu hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, před provedenou depo-pulací dne 14. 5. 2014.

účelem možného přesunu kategorie PdD66gen z hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, která nebude podléhat povinné depopulaci správní orgán s chovatelem pro-diskutoval možnost přesunu těchto ryb do jiného hospodářství, kde by bylo možné monitorovat jejich klinický zdravotní stav. Účelem tohoto opatření by bylo uvolnění kapacity hospodářství před provedenou ohniskovou dezinfekcí. K tomu chovatel uvedl, že za tímto účelem by bylo možné využít kapacity hospodářství sádek reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli. Zástupci správního orgánu konstatovali, že situace tohoto hospodářství je jim známa a že toto hospodářství splňuje podmínky dlouhodobého monitorování zdravotního stavu těchto ryb.

Během provedeného šetření dne 13. 5. 2014 správní orgán posoudil v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, klinický stav ryb a během tohoto šetření bylo konstatováno, že v žádné z kategorií chovaných ryb, vnímavých virové hemoragické septikémii, včetně kategorií generačních ryb PdD66 umístěných ve žlabu č. 1, remontních ryb PdD66 umístěných ve žlabu č. 4 a čtvrtročka pstruha obecného forma potoční umístěného ve žlabovně, nebyly pozorovány žádné klinické příznaky virové hemoragické septikémie.

K pilotnímu projektu 1/4 ročka pstruha obecného forma potoční chovatel uvedl, že tento pokus je možné ukončit usmrcením ryb v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, koncem května 2014.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci změny mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. d) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2014/036527-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy, (2) zakázal veškeré přesuny vnímavých dru-hů ryb, jiker a mlíčí z nebo do hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, s výjimkou na místě usmrcených ryb, kategorie tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění, určených k prodeji konečnému spotřebiteli a jednorázového přesunu ryb PdD66 do hospodářství sádek reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli, (3) nařídil nejpozději do 15. 6. 2014 buď utratit ryby druhů vnímavých virové hemoragické septikémii a zajistit jejich přesun k neškodnému odstranění do asanačního podniku, nebo je, v případě kategorií tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění, na místě usmrtit a prodat konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zaří-zení, s výjimkou generačních ryb PdD66 umístěných ve žlabu č. 1 a čtvrtročka pstruha obecného forma potoční umístěného ve žlabovně. Dále správní orgán nařídil chovateli (4) sledovat generační ryby PdD66 a v případě zjištění jakéhokoli podezření na klinické příznaky virové hemoragické septikémie o této skutečnosti bez prodlení uvědomit správní orgán. (5) Pro manipulaci s rybami ve žlabu č. 1 správní orgán nařídil používat vyhrazené vybavení, používané pro každý žlab odděleně a označení tohoto vybavení. Dále správní orgán nařídil (6) průběžné provádění účinné dezinfekce a po splnění bodu 3. výroku rozhodnutí provedení důkladné mechanické očisty a závěrečné dezin-fekce všech částí hospodářství. Bodem 7. výroku rozhodnutí správní orgán ukončil mimořádná veterinární opatření nařízená rozhodnutím č. j. SVS/2014/028339-E ze dne 10. 4. 2014. Výše uvedená opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 22 vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2014/035706-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Dne 12. 9. 2014 správní orgán provedl v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, kontrolu, jejímž cílem bylo zkontrolovat plnění mimořádných veterinárních opatření naří-zených dne 13. 5. 2014 rozhodnutím č. j. SVS/2014/036527-E. Během této kontroly bylo zjištěno, že chovatel dne 13. 5. 2014 odsunul do hospodářství sádek reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli 152 ks generačních ryb PdD66. Z hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, bylo na místě usmrceno a prodáno konečnému spotřebiteli 1 380 kg tržního Pd (kategorie tržní hmotnosti bez kli-nických příznaků onemocnění), což při průměrné hmotnosti 0,28 kg odpovídá orientačním přepoč-tem 4 928 ks. Tyto údaje byly zástupcem správního orgánu ověřeny z údajů podnikového účetnic-tví. Dne 14. 5. 2014 bylo provedeno prostřednictvím Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz při Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj a Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz při Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Králové-hradecký kraj utracení všech vnímavých druhů ryb chovaných v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín. Celkem bylo utraceno 5 783 kg, tj. 19 850 ks Pd tržní hmotnosti, 595 kg, tj. 200 ks Pd gen., 50 kg, tj. 70 000 ks Pd 1/4, 25 kg, tj. 10 000 ks Pd 1/2, 520 kg, tj. 25 000 ks Pd 1, 280 kg, tj. 1 450 ks Pd 2, 20 kg, tj. 136 000 ks rozkrmeného a rozplavaného plůdku Pd a 580 kg, tj. 1 920 ks Pd remont. gen. Tato skutečnost vyplývá z protokolu o kontrole č. j. SVS/2014/036642-E ze dne 15. 5. 2014, provedené správním orgánem. Následně byly utracené ryby téhož dne přesunuty v kontejnerech do asanačního podniku reg. č. CZ 53907004, provozovaném v Žichlínku 176 společ-ností AGRIS, spol. s r. o. Tato skutečnost vyplývá z daňových dokladů vystavených společnosti AGRIS, spol. s r. o., č. 037601 a č. 037602 ze dne 14. 5. 2014. Čtvrtroček pstruha obecného forma potoční umístěný ve žlabovně byl usmrcen v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedo-šín dne 19. 5. 2014 jako závěr projektu z operačního programu Rybářství, prioritní osy 3, opatření 3.4 a následně byl v počtu 200 ks, tj. veškeré přeživší ryby do konce experimentu, přesunut téhož dne v roztoku formaldehydu do laboratoří Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech, kde byl v souvislosti s projektem podroben dalšímu šetření.

Dále bylo během kontroly dne 12. 9. 2014 konstatováno, že chovatel v rámci svého dozoru v hospodářství sádek reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli denně sledoval zdravotní stav ryb PdD66 a během celého období trvání mimořádných veterinárních opatření na rybách nepozoroval žádné klinické příznaky virové hemoragické septikémie. Mimo to byl zdravotní stav těchto ryb kontrolován správním orgánem během řady namátkových kontrol v provedených v hospodářství, taktéž s negativními výsledky klinického vyšetření.

Dále byl během kontroly dne 12. 9. 2014 rekapitulován průběh čištění a závěrečné dezin-fekce v hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, které probíhaly následovně: dne 13. 5. 2014 bylo zamezeno přítoku vody z řeky Loučná, byly vypuštěny všechny nádrže a téhož dne bylo započato s mýcením náletových dřevin v hospodářství a se sekáním trávy. Ve dnech 13. – 19. 6. 2014 byly odstraněny naplavené sedimenty v koryta náhonu v délce asi 500 m a z koryta starého zemního náhonu v délce asi 100 m. Následně byly povrchy těchto náhonů dezinfikovány postřikem 0,4% roztoku Vanodox formula. Ve dnech 26. – 27. 6. 2014 byla v okolí pramene odsáta směs písku a bahna a tento zdroj vody byl dezinfikován přípravkem Vanodox formula v poměru 1:1000. Přívodní trubka z přepadové studny byla vyčištěna a následně dezinfikována 1% roztokem Biocidu 30. Ve dnech 10. – 12. 6. 2014 a 20. 6. – 1. 7. 2014 proběhla mechanická očista všech povrchů hospodářství reg. č. CZ 53047650 v Litomyšli, Nedošín, spočívající v odstranění všech řas a organických nečistot. Tato očista byla provedena chemickým předmytím pěnovým postřikem, případně ponorem, roztoku Shift v poměru 1:200 a následným omytím tlakovou vodou. Dne 1. 7. 2014 byla mechanicky očištěna koncová jímka v hospodářství, která byla následně dezinfikována 1% roz-tokem Biocidu 30. Ve dnech 22. – 24. 8. 2014 byla provedena sanitace interních rozvodů vody 1% roztokem Biocidu 30. Ve stejném termínu byla provedena dezinfekce všech povrchů a ploch postří-káním nebo ponorem roztokem Biocid 30 v poměru 1:100, která byla následně opakována ve dnech 31. 8. – 1. 9. 2014 roztokem Biocid 30 v poměru 1:125. Přípravné práce byly provedeny chova-telem svépomocí. Chemické předmytí, mytí tlakovou vodou a následné dezinfekce byly provedeny Jaroslavem Cirhanem, podnikající fyzickou osobou se sídlem v Praze 7, IČO 12626929, jak vyplý-vá z chronologického postupu zaznamenaného v dokumentu „Přerušení infekčního tlaku a eradikace VHS při MVO v Rybářství Litomyšl v provozu líheň Nedošín“, aktualizovaného ke dni 5. 9. 2014. Způsob provedení dezinfekce byl navržen společností Tekro, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Višňová 2/484, IČO 18628851. Provedení závěrečného čištění a dezinfekce bylo kontrolováno během dvou kontrolních dnů, dne 18. 7. 2014 a dne 5. 9. 2014, kterým byl přítomen zástupce správ-ního orgánu, který k provedenému způsobu závěrečného čištění a dezinfekce neměl připomínek, jak vyplývá ze zápisů z obou kontrolních dnů.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2014/066780-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukon-čuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření nařízená dne 13. 5. 2014 chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2014/036527-E.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 17. září 2014

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží:

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL, s. r. o., datová schránka: fp2ykfi

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Město Litomyšl, datová schránka: x4cbvs8,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Svitavy, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

225456603_0_SVS_2014_068757_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf