Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Č. j. SVS/2014/029876-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2014/029876-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o ve-terinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Janem Glocmanem, nar. 27. 12. 1949, bytem v Třebařově 51, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 v k. ú. 769355 Třebařov,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2014/022149-E ze dne 21. 3. 2014 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 v k. ú. 769355 Třebařov se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 21. 2. 2014 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. 3 odst. 4 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/ 038198-E ze dne 6. 6. 2013. Zimní měl odebraná z hospodářství reg. č. CZ 89626472 chovatelem byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc ze 2 vzorků s pozitivními výsledky s izolací spór Paenibacillus larvae v jednom vzorku v počtu 8,13 × 104/g měli (viz protokol o zkoušce J 1763 – 1815/2014 ze dne 21. 2. 2014).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 7. 3. 2014 kontrolu, při které bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89626472 nachází 14 včelstev. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 15 úlů, z toho 1 úl nebyl obsazen. V úlech bylo 10 – 13 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 0,5 – 6 dm2. 12 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 2 včelstva v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvech v úlech č. 9 a 11 (propadlá víčka, hnědý táhnoucí se obsah buněk). Tímto klinickým nálezem bylo dne 7. 3. 2014 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti reg. č. CZ 89626472. Během provedeného šetření byl za účelem potvrzení nákazy odebrán ze včelstev s klinickým nálezem moru včelího plodu jeden plodový plást k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/ 038198-E ze dne 6. 6. 2013, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán téhož dne do-ručil kontrolované osobě.

Vzorky odebraných plodových plástů byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 14. 3. 2014 Paeni-bacillus larvae, původce moru včelího plodu v obou odebraných plodových plástech. Na základě tohoto výsledku byl na stanovišti reg. č. CZ 89626472 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 334-335/2014 ze dne 14. 3. 2014).

Dne 21. 3. 2014 správní orgán provedl na stanovišti reg. č. CZ 89626472 další kontrolu, během níž bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel bylo založeno před asi 45 lety převzetím stanoviště v Moravské Třebové od otce. Po celou dobu chovatel na tomto stanovišti včelařil, s výjimkou 80. let minulého století, kdy bylo stanoviště likvidováno z důvodu výskytu varroázy včel. Po asi roce bylo stanoviště znovu zavčeleno a v roce 2003 bylo přemístěno na současné stanoviště do Třebařova. Chovatel neprovozuje žádná jiná stanoviště chovu včel. Včelstva jsou dlouhodobě tvořena z vlastních zdrojů. Z hospodářství nebyla přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2014/022149-E jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále správní orgán nařídil (3) nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení včelstev v úlech č. 9 a 11 benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru těchto úlů, (4) provést likvidaci utracených včelstev na stanovišti, jakož i úlů č. 9 a 11, zásobních plástů a souší v těchto úlech spálením a (5) provedení dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Tato opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 25. 3. 2014 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 provedeno utracení a následná likvidace včelstev v úlech č. 9 a 11, jakož i úlů, zásobních plástů, souší v těchto úlech spálením a dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrole č. j. SVS/2014/022686-E ze dne 25. 3. 2014, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2014/022149-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatře-ní nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 24. dubna 2014

otisk úředního razítka

   
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou:

Jan Glocman, nar. 27. 12. 1949
Třebařov 51
569 33 Třebařov

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Třebařov, datová schránka: ijtbuc7,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Svitavy, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

196608814_0_SVS_2014_029876_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf