Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Č. j. SVS/2014/029934-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2014/029934-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o ve-terinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Josefem Felnerem, nar. 9. 11. 1946, bytem v Chornici, Jevíčská 82, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89808878 v Chornici, Jevíčská 32, v k. ú. 652725 Chornice,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2014/024715-E ze dne 28. 3. 2014 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89808878 v Chornici, Jevíčská 32, v k. ú. 652725 Chornice se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 6. 3. 2014 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. 3 odst. 4 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/ 038198-E ze dne 6. 6. 2013. Zimní měl odebraná z hospodářství reg. č. CZ 89808878 chovatelem byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Jihlava s pozitivním výsledkem s izolací spór Paenibacillus larvae v počtu 2× 102/g měli (viz zkušební protokol č. 107009/14 ze dne 6. 3. 2014).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 13. 3. 2014 kontrolu, při které bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89808878 nachází 14 včelstev. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 20 úlů, z toho 6 úlů nebylo obsazeno. V úlech bylo 24 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 6 – 16 dm2. 13 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 1 včelstvo v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvech v úlech č. 19 a 30 (propadlá víčka, hnědý tekutý obsah buněk). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89808878 dne 13. 3. 2014 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byl za účelem potvrzení nákazy odebrán ze včelstev s klinickým nálezem moru včelího plodu jeden plodový plást k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/038198-E ze dne 6. 6. 2013, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Vzorky odebraných plodových plástů byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 26. 3. 2014 Paeni-bacillus larvae, původce moru včelího plodu z plodového plástu odebraného z úlu č. 19. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89808878 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 373-374/2014 ze dne 26. 3. 2014).

Dne 28. 3. 2014 správní orgán provedl na stanovišti reg. č. CZ 89808878 další kontrolu, během níž bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel bylo založeno v roce 1999 přesunem od strýce ze stanoviště v Chornici. Chovatel neprovozuje žádná jiná stanoviště chovu včel. Včelstva jsou dlouhodobě tvořena z vlastních zdrojů. Z hospodářství nebyla přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál. Dále bylo zjištěno, že na stejné adrese v Chornici, Jevíčská 32, ve stejné lokalitě, stanoviště reg. č. CZ 89808878 bezprostředně sousedí se stanovištěm reg. č. CZ 89461783, které je provozováno synem Josefem Felnerem, nar. 10. 5. 1975, taktéž bytem v Chornici, Jevíčská 82. Nákazová situace u včelstev na tomto stanovišti byla ověřena při kontrole, provedené dne 12. 3. 2014, během níž bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev, při které nebyly na žádném ze 14 chovaných včelstev pozorovány klinické příznaky nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Vyšetření zimní měli z tohoto stanoviště bylo ukončeno s negativními výsledky (viz zkušební protokol č. 107009/14 ze dne 6. 3. 2014).

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2014/024715-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále správní orgán nařídil (3) nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení včelstva v úle č. 19 benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru tohoto úlu, (4) provést likvidaci utraceného včelstva na stanovišti, jakož i úlu č. 19, zásobních plástů a souší v tomto úle spálením a (5) provedení dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvem s potvrzeným výskytem nákazy. Tato opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 29. 3. 2014 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89808878 v Chornici, Jevíčská 32, provedeno utracení a následná likvidace včelstva v úle č. 19, jakož i úlu, zásobních plástů, souší v tomto úle spálením a dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvem s potvrzeným výskytem nákazy. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrole č. j. SVS/2014/023941-E ze dne 29. 3. 2014, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2014/024715-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřed-ní veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatře-ní nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 24. dubna 2014

otisk úředního razítka

   
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou:

Josef Felner, nar. 9. 11. 1946
Jevíčská 82
569 42 Chornice

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Chornice, datová schránka: azua3ub,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Svitavy, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

196608960_0_SVS_2014_029934_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf