Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Č. j. SVS/2014/029943-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2014/029943-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o ve-terinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Josefem Hegerem, nar. 12. 10. 1949, bytem v Městečku Trnávka, Mezihoří 87, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89710016 v Městečku Trnávka, Mezihoří 87, v k. ú. 693359 Mezihoří u Městečka Trnávky,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2014/024787-E ze dne 31. 3. 2014 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89710016 v Městečku Trnávka, Mezihoří 87, v k. ú. 693359 Mezihoří u Městečka Trnávky se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 18. 2. 2014 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. 3 odst. 4 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/ 038198-E ze dne 6. 6. 2013. Zimní měl odebraná z hospodářství reg. č. CZ 89710016 chovatelem byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc s pozitivním výsledkem s izolací spór Paenibacillus larvae ve dvou vzorcích v počtu 1,7 × 103/g měli a 8,57 × 104/g měli (viz protokol o zkoušce č. J 1066-1101/2014 ze dne 18. 2. 2014).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 11. 3. 2014 kontrolu, při které bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89710016 nachází 12 včelstev. V hospodářství bylo ve včelíně a na včelnici umístěno 12 × úlů. V úlech bylo 22 – 33 ks plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 6 – 20 dm2. 10 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 2 včelstva v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření nebyly pozorovány v žádném ze včelstev klinické příznaky moru včelího plodu.

Dne 20. 3. 2014 správní orgán provedl další kontrolu, při které bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89710016 nachází 12 včelstev. V hospodářství bylo ve včelíně a na včelnici umístěno 12 úlů. V úlech bylo 22 – 27 ks plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 8 – 24 dm2. 10 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 2 včelstva v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chova-ných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu v jednom včelstvu v úle č. 9 (propadlá zahnědlá víčka, buňky s tekutým obsahem). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89710016 dne 20. 3. 2014 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byl za účelem potvrzení nákazy odebrán z včelstva s klinickým nálezem moru včelího plodu plodový plást k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/038198-E ze dne 6. 6. 2013, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Vzorek odebraného plodového plástu byl kultivačně vyšetřen ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 28. 3. 2014 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89710016 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 385/2014 ze dne 28. 3. 2014).

Dne 31. 3. 2014 správní orgán provedl na stanovišti reg. č. CZ 89710016 další kontrolu, během níž bylo zjištěno, že chovatel provozuje pouze dané stanoviště chovu včel, které bylo založeno před asi 50 lety převzetím hospodářství od svého otce. Včelstva jsou dlouhodobě tvořena z vlastních zdrojů, na stanoviště chovu včel jsou přisouvány pouze matky. Ze stanoviště nejsou přesunována žádná včelstva, ani chovatelský materiál. Dále bylo zjištěno, že předmětné stanoviště bylo dotčeno v roce 2013 výskytem nebezpečné nákazy moru včelího plodu s částečnou likvidací nákazy u jednoho včelstva v úle č. 8 (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2013/036021-E ze dne 27. 5. 2013).

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2014/024787-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále správní orgán nařídil (3) nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení všech včelstev na stanovišti benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru úlů, (4) provést likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů a souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty spálením a (5) provést dezinfekci veškerého nespalitelného materiálu. Tato opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 4. 4. 2014 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89710016 v Městečku Trnávka, Mezihoří 87, provedeno utracení a následná likvidace všech včelstev, jakož i úlů, zásobních plástů, souší v těchto úlech spálením a dezinfekce veškerého nespalitelného materiálu. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrole č. j. SVS/2014/026112-E ze dne 4. 4. 2014, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2014/024787-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřed-ní veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatře-ní nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 24. dubna 2014

otisk úředního razítka

   
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou:

Josef Heger, nar. 12. 10. 1949
Mezihoří 87
571 01 Moravská Třebová

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Městečko Trnávka, datová schránka: 3tgbcs3,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Svitavy, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

196608829_0_SVS_2014_029943_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf