Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2015/039165-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2015/039165-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Michalem Lazarákem, nar. 26. 3. 1943, bytem ve Vranové Lhotě 10, (dále jen „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89779099 ve Vranové Lhotě 10 v k. ú. 785466 Vranová Lhota,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2015/032234-E ze dne 30. 3. 2015 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89779099 ve Vranové Lhotě 10 v k. ú. 785466 Vranová Lhota se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 25. 2. 2015 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. 3 odst. 3 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2014/026617-E ze dne 8. 4. 2014. Zimní měl odebraná z hospodářství reg. č. CZ 89779099 chovatelem byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Jihlava s pozitivním výsledkem s izolací spór Paenibacillus larvae ve vzorku v počtu 1 × 103 CFU/g měli (viz zkušební protokol č. 109378/15 ze dne 25. 2. 2015).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 10. 3. 2015 klinickou prohlídku včels-tev, při které bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89779099 nachází 5 včelstev. V hospodářství bylo ve včelíně umístěno celkem 19 úlů, z toho 14 úlů nebylo obsazeno. V úlech bylo 20 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 3 – 4 dm2. Všechna chovaná včelstva byla v dobré síle. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním vče-lího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu (proděravělá víčka, tekutý žluto-hnědý obsah buněk) ve včelstvu v úle č. 13. Tímto kli-nickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89779099 dne 10. 3. 2015 vysloveno podezření z vý-skytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byl za účelem potvrzení nákazy odebrán z včelstva s klinickým nálezem moru včelího plodu plodový plást k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2014/026617-E ze dne 8. 4. 2014, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Vzorek odebraného plodového plástu byl kultivačně vyšetřen ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření dne 20. 3. 2015 izolován Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89779099 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o zkoušce č. Vc 289/2015 ze dne 20. 3. 2015).

Dne 30. 3. 2015 bylo v hospodářství chovatele provedeno další šetření, během něhož bylo zjištěno, že chovatel provozuje pouze dané stanoviště chovu včel, které bylo založeno před asi 38 lety převzetím hospodářství od tchána chovatele. Včelstva jsou dlouhodobě tvořena z vlastních zdrojů, na stanoviště chovu včel nejsou přisouvány matky, včelstva ani jiný chovatelský materiál. Ze stanoviště nejsou přesunována žádná včelstva, ani chovatelský materiál.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2015/032234-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále správní orgán nařídil (3) nejpozději do 10 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení všech včelstev na stanovišti benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru úlů, (4) provést likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů a souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty spálením a (5) provést dezinfekci veškerého nespalitelného materiálu a včelínu. Tato opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice. Chovatel dne 30. 3. 2015 na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2015/031205-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Dne 1. 4. 2015 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89779099 ve Vranové Lhotě 10 provedeno utracení a následná likvidace všech včelstev, jakož i úlů, zásobních plástů, souší v těchto úlech spálením a dezinfekce veškerého nespalitelného materiálu. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrole č. j. SVS/2015/032770-E ze dne 1. 4. 2015, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/ 2015/032234-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

V Pardubicích dne 21.04.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží doporučeně do vlastních rukou:

Michal Lazarák, nar. 26. 3. 1943
Vranová Lhota 10
571 01 Vranová Lhota

Obdrží do datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Vranová Lhota, datová schránka: qi3bn7a,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Svitavy, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

272911170_0_SVS_2015_039165_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni (1).pdf

Komora veterinárních lékařů České republiky