Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2015/042480-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2015/042480-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Miroslavem Hýblem, nar. 18. 10. 1935, bytem v Chornici, Jevíčská 27, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89461840 v Chornici, Jevíčská 27, v k. ú. 652725 Chornice,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2015/040944-E ze dne 22. 4. 2015 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89461840 v Chornici, Jevíčská 27, v k. ú. 652725 Chornice se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 21. 4. 2015 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. 3 odst. 3 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2014/026680-E ze dne 8. 4. 2014. Zimní měl odebraná z hospodářství reg. č. CZ 89461840 chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Jihlava s pozitivním výsledkem s izolací spór Paenibacillus larvae ve vzorku v počtu 1 × 104 CFU/g měli (viz zkušební protokol č. 205236/15 ze dne 13. 4. 2015).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 14. 4. 2015 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89461840 nachází 3 včelstva. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 12 úlů, z toho 9 nebylo obsazeno. V úlech bylo 24 ks plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 0,5 až 1 dm2. Jedno chované včelstvo bylo v dobré síle, dvě včelstva v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvech v úlech č. 2 a 3 (propadlá víčka, hnědý tekutý obsah buněk). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89461840 dne 14. 4. 2015 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byly za účelem potvrzení nákazy odebrány ze včelstev s klinickým nálezem moru včelího plodu plodové plásty k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplý-vajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2015/026680-E ze dne 8. 4. 2014, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Vzorek odebraného plodového plástu byl kultivačně vyšetřen ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 20. 4. 2015 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu v obou odebraných vzorcích. Na základě tohoto výsledku byl v hospo-dářství reg. č. CZ 89461840 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o zkoušce č. Vc534-535/2015 ze dne 20. 4. 2015).

Dne 22. 4. 2015 bylo v hospodářství chovatele provedeno další šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel bylo založeno v 50. letech 20. století a je tvořeno dlouhodobě z vlastních zdrojů. Chovatel provozuje pouze dané hospodářství chovu včel. Z hospodářství nebyla v posledních letech přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál. Správnímu orgánu je známa skutečnost, že v hospodářství reg. č. CZ 89461840 byl dne 2. 5. 2013 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2013/030913-E ze dne 2. 5. 2013). V rámci tohoto rozhodnutí bylo provedeno utracení a likvidace spálením u jednoho včelstva v úle č. 8. Dne 9. 5. 2013 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89461840 provedeno utracení a následná likvidace včelstva v úlu č. 8, jakož i úlu, zásobních plástů, souší v tomto úle spálením a dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvem s potvrzeným výskytem nákazy. Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna opatření nařízená dne 2. 5. 2013 rozhodnutím č. j. SVS/ 2013/030913-E, správní orgán dne 21. 5. 2013 nařízená mimořádná veterinární opatření ukončil (viz rozhodnutí č. j. SVS/2013/033440-E ze dne 21. 5. 2013)

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2015/040944-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále správní orgán nařídil (3) nejpozději do 10 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení všech včelstev na stanovišti benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru úlů, (4) provést likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů a souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty spálením a (5) provést dezinfekci veškerého nespalitelného materiálu a včelínu. Tato opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice. Chovatel dne 22. 4. 2015 na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2015/040149-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě.

Dne 24. 4. 2015 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89461840 v Chornici provedeno utracení a následná likvidace všech včelstev, jakož i úlů, zásobních plástů, souší v těchto úlech spálením a dezinfekce veškerého nespalitelného materiálu. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrole č. j. SVS/2015/041561-E ze dne 24. 4. 2015, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/-2015/040944-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

V Pardubicích dne 28.04.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží doporučeně do vlastních rukou:

Miroslav Hýbl, nar. 18. 10. 1935
Jevíčská 27
569 42 Chornice

Obdrží do datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Chornice, datová schránka: azua3ub,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Svitavy, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

274682556_0_SVS_2015_042480_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf