Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2015/044398-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2015/044398-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Janem Glocmanem, nar. 27. 12. 1949, bytem v Třebařově 51, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 v k. ú. 769355 Třebařov,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2015/044377-E ze dne 30. 4. 2015 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 v k. ú. 769355 Třebařov se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 9. 3. 2015 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. 3 odst. 3 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2014/022952-E ze dne 27. 3. 2014. Zimní měl odebraná z hospodářství reg. č. CZ 89626472, provozovaném v Třebařově 51 chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc s pozitivním výsledkem s izolací spór Paenibacillus larvae ve vzorku v počtu 2,2 × 103 CFU/g měli (viz protokol o zkoušce č. J6150-6204/2015 ze dne 9. 3. 2015).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 17. 3. 2015 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89626472 nachází 13 včelstev. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 16 úlů, z toho 3 úly nebyly obsazeny. V úlech bylo 22 – 24 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 0 až 1 dm2. 12 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 1 včelstvo v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření nebyly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu v žádném z chovaných včelstev, ačkoli tuto skutečnost nebylo možno spolehlivě posoudit vzhledem k malému množství plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2014/022952-E ze dne 27. 3. 2014, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Vzhledem k malému množství plodu ve včelstvech v době kontroly provedené dne 17. 3. 2015 správní orgán provedl dne 20. 4. 2015 na stanovišti reg. č. CZ 89626472 opakované šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89626472 nachází 13 včelstev. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 16 úlů, z toho 3 úly nebyly obsazeny. V úlech bylo 18 – 22 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 8 dm2. 11 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 2 včelstva v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvu v úle č. 12 (propadlá načernalá víčka, hnědý obsah buněk). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 dne 20. 4. 2015 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byly za účelem potvrzení nákazy odebrány ze včelstva s klinickým nálezem moru včelího plodu dva plodové plásty k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2014/022952-E ze dne 27. 3. 2014, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Vzorky odebraných plodových plástů byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 24. 4. 2015 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu v obou odebraných vzorcích. Na základě tohoto výsledku byl v hospo-dářství reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o zkoušce č. Vc629-630/2015 ze dne 24. 4. 2015).

Dne 30. 4. 2015 bylo v hospodářství chovatele provedeno další šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel bylo založeno před asi 45 lety převzetím stanoviště v Moravské Třebové od otce. Po celou dobu chovatel na tomto stanovišti včelařil, s výjimkou 80. let minulého století, kdy bylo stanoviště likvidováno z důvodu výskytu varroázy včel. Po asi roce bylo stanoviště znovu zavčeleno a v roce 2003 bylo přemístěno na současné stanoviště do Třebařova. Chovatel neprovozuje žádná jiná stanoviště chovu včel. Včelstva jsou dlouhodobě tvořena z vlastních zdrojů. Z hospodářství nebyla přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál. Správnímu orgánu je známa skutečnost, že v hospodářství reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 byl dne 21. 3. 2014 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2014/022149-E ze dne 21. 3. 2014). V rámci tohoto rozhodnutí bylo provedeno utracení a likvidace spálením u dvou včelstev v úlech č. 9 a 11. Dne 25. 3. 2014 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 provedeno utracení a následná likvidace včelstev v úlech č. 9 a 11, jakož i úlů, zásobních plástů, souší v těchto úlech spálením a dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna opatření nařízená dne 21. 3. 2014 rozhodnutím č. j. SVS/2014/022149-E, správní orgán dne 24. 4. 2014 nařízená mimořádná veterinární opatření ukončil (viz rozhodnutí č. j. SVS/2014/029876-E ze dne 24. 4. 2014). Chovatel dle svého sdělení v průběhu léta 2014 vytvořil nové včelstvo v úlu č. 12 smetencem, který umístil do nového úlu. Dílo v jednotlivých úlech nelze identifikovat a rotuje mezi jednotlivými úly.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2015/044377-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále správní orgán nařídil (3) nejpozději do 10 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení včelstva v úlu č. 12 benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru tohoto úlu, (4) provést likvidaci utraceného včelstva, jakož i úlu č. 12, zásobních plástů a souší v tomto úle spálením a (5) provést dezinfekci veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které mohly přijít do styku se včelstvem s potvrzeným výskytem nákazy. Tato opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice. Chovatel dne 30. 4. 2015 na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2015/043194-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě.

Dne 1. 5. 2015 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 provedeno utracení a následná likvidace včelstva v úlu č. 12, jakož i úlu č. 12, zásobních plástů a souší v tomto úle spálením a dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které mohly přijít do styku se včelstvem s potvrzeným výskytem nákazy. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrole č. j. SVS/2015/044142-E ze dne 1. 5. 2015, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/ 2015/044377-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

V Pardubicích dne 05.05.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží doporučeně do vlastních rukou:

Jan Glocman, nar. 27. 12. 1949
Třebařov 51
569 33 Třebařov

Obdrží do datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Třebařov, datová schránka: ijtbuc7,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Svitavy, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

276516417_0_SVS_2015_044398_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoranych_veterinarnich_opatreni.pdf