Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2016/056793-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2016/056793-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se Zdeňkem Fikejzem, nar. 24. 5. 1934, bytem v Moravské Třebové, Garážní 12, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 90177015 ve Starém Městě, Petrušov 14, v k. ú. 754463 Petrušov,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2016/045995-E ze dne 20. 4. 2016 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 90177015 ve Starém Městě, Petrušov 14, v k. ú. 754463 Petrušov se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 11. 3. 2016 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. 3 odst. 4 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2015/046929-E ze dne 14. 5. 2015. Zimní měl odebraná ze stanoviště reg. č. CZ 90177015, provozovaném ve Starém Městě, Petrušov 14, chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc s pozitivními výsledky s izolací spór Paenibacillus larvae v počtu 2,15 × 104/g měli (viz protokol o zkoušce č. J 4837-4895/2015 ze dne 4. 3. 2016).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 5. 4. 2016 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 90177015 ve Starém Městě, Petrušov 14, nachází dvě včelstva. V hospodářství byly na včelnici umístěny 2 úly, oba byly obsazeny. V úlech bylo 10 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 600 cm2. Jedno chované včelstvo bylo v síle průměrné, jedno v síle nevyhovující. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvu v úle č. 2 (propadlé víčko, vysušená larva, rozpadlá táhnoucí se larva). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 90177015 dne 5. 4. 2016 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byl za účelem potvrzení nákazy odebrán ze včelstva s klinickým nálezem moru včelího plodu jeden plodový plást k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skuteč-nostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2015/046929-E ze dne 14. 5. 2015, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Vzorky odebraného plodového plástu byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 11. 4. 2016 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 90177015 ve Starém Městě, Petrušov 14, potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o zkoušce č. Vc 336/2016 ze dne 11. 4. 2016).

Dne 20. 4. 2016 bylo v hospodářství chovatele provedeno další šetření, během něhož bylo zjištěno, že chovatel až do roku 2013 provozoval následující stanoviště chovu včel: reg. č. CZ 89687446 v Moravské Třebové, reg. č. CZ 89127748 v Třebařově, reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, a reg. č. CZ 89687457 ve Svojanově u Borušova 49. Stanoviště reg. č. CZ 89127748 v Třebařově a reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, byla v roce 2013 úplně zlikvidována z důvodu výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz rozhodnutí o nařízení mimořádných veterinárních opatření č. j. SVS/2013/030919-E ze dne 3. 5. 2013 a č. j. SVS/2013/ 035908-E ze dne 22. 5. 2013). Stanoviště reg. č. CZ 89687446 v Moravské Třebové a reg. č. CZ 89687457 ve Svojanově u Borušova 49 byla v roce 2014 úplně zlikvidována z důvodu výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz rozhodnutí o nařízení mimořádných veterinárních opatření č. j. SVS/2014/024717-E ze dne 28. 3. 2014 a č. j. SVS/2014/024718-E ze dne 28. 3. 2014). Tato jednotlivá stanoviště byla založena v roce 1958 převzetím od rodičů. Včelstva na stanovištích byla dle sdělení chovatele dlouhodobě tvořena z vlastních zdrojů, ze stanovišť nebyla přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál. V roce 2015 bylo ve Starém Městě, Petrušov 14, založeno nové stanoviště reg. č. CZ 90177015. Toto stanoviště bylo vytvořeno opětovným zavčelením po likvidaci ohniska moru včelího plodu s tím, že chovatel umístil toto stanoviště na jiném místě za-hrady domu čp. 14, oproti původnímu likvidovanému stanovišti reg. č. CZ 89127737. Nové stanoviště bylo vytvořeno dne 10. 4. 2015 přesunem jednoho včelstva ze stanoviště reg. č. CZ 89505063, provozovaném v Potštejně 21 Jaromírem Honzou. Pro tento přesun včelstva do ochranného pásma moru včelího plodu bylo v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2014/ 022952-E ze dne 27. 3. 2014 správním orgánem vystaveno povolení přemístění včel rozhodnutím č. j. SVS/2015/034430-E ze dne 7. 4. 2015. Nákazová situace na stanovišti reg. č. CZ 89505063 byla před přesunem dokladována negativním výsledkem bakteriologického vyšetření moru včelího plodu, provedeném ve Státním veterinárním ústavu Praha (viz protokol o zkoušce č. SVH 4046/15). Dle prohlášení chovatele byl v rámci předchozích mimořádných veterinárních opatření důsledně zlikvi-dován všechen chovatelský materiál, chovatelské vybavení a včelařské příslušenství.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2016/045995-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále správní orgán nařídil (3) nejpozději do 10 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení všech včelstev na stanovišti benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru úlů, (4) provést likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů a souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty spálením a (5) provést dezinfekci veškerého nespalitelného materiálu. Tato opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice. Chovatel dne 20. 4. 2016 na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 20. 4. 2016 byly kontrolní úkony ukončeny. O kontrole byl dne 20. 4. 2016 vyhotoven pro-tokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán doručil dne 22. 4. 2016 kontrolované osobě. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Dne 25. 4. 2016 bylo na stanovišti reg. č. CZ 90177015 ve Starém Městě, Petrušov 14, provedeno utracení a následná likvidace všech včelstev, jakož i úlů, zásobních plástů a souší v těchto úlech spálením a dezinfekce veškerého nespalitelného materiálu. Tyto skutečnosti jsou dokumento-vány v protokolu o kontrole č. j. SVS/2016/046710-E ze dne 25. 4. 2016, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 kontrolního řádu nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukon-čuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2015/045995-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veteri-nárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdo-lávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

V Pardubicích dne 18.05.2016

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží doporučeně do vlastních rukou:

Zdeněk Fikejz, nar. 24. 5. 1934
Garážní 12
571 01 Moravská Třebová

Obdrží do datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9
Obec Staré Město u Moravské Třebové, datová schránka: 46va5ez
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir

372093627_0_SVS_2016_056793_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterina.pdf