Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2016/057130-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2016/057130-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Miroslavem Faltýnkem, nar. 27. 4. 1960, bytem ve Vranové Lhotě 86, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89778931 ve Vranové Lhotě v k. ú. 785466 Vranová Lhota,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2016/051252-E ze dne 2. 5. 2016 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89778931 ve Vranové Lhotě v k. ú. 785466 Vranová Lhota se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 8. 3. 2016 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. 3 odst. 3 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2015/032353-E ze dne 17. 4. 2015. Zimní měl odebraná ze stanoviště reg. č. CZ 89778931, provozovaném ve Vranové Lhotě chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Jihlava s pozitivními výsledky s izolací spór Paenibacillus larvae (viz zkušební protokol č. 203518/16 ze dne 6. 3. 2016).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 18. 4. 2016 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89778931 ve Vranové Lhotě nachází 28 včelstev. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 32 úlů, z toho 4 úly nebyly obsazeny. V úlech bylo 10 plástů rámkové míry 39 × 30 cm a 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 800 cm2. 24 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 4 chovaná včelstva byla v síle nevyhovující. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvech v úlech č. 6, 7, 21, 24 a 25 (změna barvy larvy, rozpadlé larvy). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89778931 ve Vranové Lhotě dne 18. 4. 2016 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření bylo za účelem potvrzení nákazy odebráno ze včelstev s klinickým nálezem moru včelího plodu 5 plodových plástů k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2015/032353-E ze dne 17. 4. 2015, zejména o zákazu přesunů včelstev a chova-telského materiálu.

Vzorky odebraných plodových plástů byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření ve dvou případech ve včelstvech v úlech č. 21 a 24 izolován dne 28. 4. 2016 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89778931 ve Vranové Lhotě potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o zkoušce č. Vc 453-457/2016 ze dne 28. 4. 2016).

Dne 2. 5. 2016 bylo v hospodářství chovatele provedeno další šetření, během něhož bylo zjištěno, že chovatel provozuje pouze dané stanoviště chovu včel. Hospodářství chovu včel bylo založeno v roce 2004 nákupem z Olomouckého kraje. Správnímu orgánu je známa skutečnost, že stanoviště reg. č. CZ 89778931 ve Vranové Lhotě bylo v roce 2008 úplně likvidováno z důvodu vý-skytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. EPI/3537/2008-14 ze dne 9. 7. 2008). Následné zavčelení bylo provedeno na jaře 2010 nákupem 3 včelstev od místních včelařů, následně byly pořízeny oddělky a na stanoviště byly přesouvány pouze včelí matky ze šlechtitelských chovů. Poslední 2 roky nebyl nákup matek realizován. Současně se zavčelením byly pořízeny nové dřevěné nástavkové úly, a to postupně výrobou svépomocí. Chovatel prohlásil, že v rámci předcházejících mimořádných veterinárních opatření byl důsledně zlikvidován veškerý chovatelský materiál a veškeré chovatelské vybavení. Včelstva jsou dlouhodobě tvořena z vlastních zdrojů. Z hospodářství nebyla přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2016/051252-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; nařídil (2) nejpozději do 10 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení včelstev v úlech č. 21 a 24 benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru úlů, (3) provést likvidaci utracených včelstev, jakož i úlů č. 21 a 24, zásobních plástů a souší v těchto úlech spálením a (4) provést dezinfekci veškerého nespalitelného materiálu. Tato opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména pro-střednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice. Chovatel dne 2. 5. 2016 na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 2. 5. 2016 byly kontrolní úkony ukončeny. O kontrole byl dne 3. 5. 2016 vyhotoven pro-tokol o kontrole č. j. SVS/2016/049881-E, jehož stejnopis správní orgán doručil dne 4. 5. 2016 kontrolované osobě.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2016/049881-E, jehož stejnopis správní orgán doručil dne 4. 5. 2016 kontrolované osobě.

Dne 6. 5. 2016 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89778931 ve Vranové Lhotě provedeno utracení a následná likvidace včelstev v úlech č. 21 a 24, jakož i úlů, zásobních plástů, souší v těchto úlech spálením a dezinfekce veškerého nespalitelného materiálu. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrole č. j. SVS/2016/051974-E ze dne 6. 5. 2016, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukon-čuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2016/ 051252-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veteri-nárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdo-lávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

V Pardubicích dne 18.05.2016

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží doporučeně do vlastních rukou:

Miroslav Faltýnek, nar. 27. 4. 1960
Vranová Lhota 86
571 01 Vranová Lhota

Obdrží do datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9
Obec Vranová Lhota, datová schránka: qi3bn7a
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir

372092109_0_SVS_2016_057130_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterina.pdf