Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – salmonelóza drůbeže, Č. j. SVS/2015/055576-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2015/055576-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností VEJCE CZ, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Nedokončená 1618, IČO 27428559, (dále též „chovatel“),

ve věci nálezu původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže – terénního kmene S. enteritidis ve vzorcích z hospodářství reg. č. CZ 53041632 v k. ú. 654299 Chrudim z prostředí hejna reg. č. CZ 53041632-06H3-05/2013,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2015/002201-E ze dne 7. 1. 2015 v hospodářství chovu drůbeže reg. č. CZ 53041632 v k. ú. 654299 Chrudim v prostředí hejna reg. č. CZ 53041632-06H3-05/2013, ve znění rozhodnutí č. j. SVS/2015/021200-E ze dne 3. 3. 2015 se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Dne 23. 12. 2014 v odpoledních hodinách byly správnímu orgánu sděleny výsledky vzorků trusu z hospodářství CZ 53041632, provozovaného v Chrudimi společností VEJCE CZ, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Nedokončená 1618, IČO 27428559, které byly ve Státním veterinárním ústavu Praha vyšetřeny kultivačním vyšetřením na salmonelózu jako pozitivní s izolací terénního kmene Salmonella enteritidis (viz protokol o zkoušce – výsledek laboratorního vyšetření č. BA-5808/14 ze dne 22. 12. 2014). Odebrané vzorky byly odebrány v hospodářství chovatele dne 11. 12. 2014 jako chovatelské vzorky v rámci Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce z hejna reg. č. CZ 53041632-06H3-05/2013 (EpFn74).

Téhož dne byla správním orgánem telefonicky kontaktována Šárka Solilová, která k výše uvedené záležitosti sdělila, že se jedná o halu 2B hospodářství reg. č. CZ 53041632, vzorek byl odebrán jako chovatelský a jako poslední v životě hejna reg. č. CZ 53041632-06H3-05/2013. Přesun hejna k poražení je plánován na 20. 1. 2015. Během telefonického rozhovoru byl mezi Šárkou Solilovou a zástupcem správního orgánu dohodnut termín odběru úředních konfirmačních vzorků na 29. 1. 2015 v 8 hod., dále byl zástupce chovatele poučen o nutnosti provedení důkladné průběžné očisty a dezinfekce, a to jak v hale, tak v ostatních obslužných prostorech a o zákazu přesunu drůbeže z postiženého hejna za účelem jejího dalšího chovu.

Dne 29. 12. 2014 proběhlo v hospodářství reg. č. CZ 53041632 v Chrudimi místní šetření, během něhož bylo zjištěno, že jsou zde chovány nosnice pro produkci konzumních vajec, a to celkem v 6 halách, přičemž v hale č. 1 (přízemí A) je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-01H3-04/2014, ve stáří 40 týdnů, v počtu 17 850 slepic, poslední odběr vzorku v rámci Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce byl proveden dne 11. 12. 2014 (EpFn02) s negativním výsledkem. V hale č. 2 (1. nadzemní podlaží A) je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014, ve stáří 40 týdnů, v počtu 17 853 slepic, poslední odběr vzorku v rámci Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce byl proveden dne 11. 12. 2014 (EpFn02) s negativním výsledkem. V hale č. 3 (2. nadzemní podlaží A) je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-03H3-06/2014, ve stáří 40 týdnů, v počtu 17 867 slepic, poslední odběr vzorku v rámci Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce byl proveden dne 11. 12. 2014 (EpFn02) s negativním výsledkem. V hale č. 4 (přízemí B) je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-04H3-03/2013, ve stáří 72 týdnů, v počtu 17 648 slepic, poslední odběr vzorku v rámci Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce byl proveden dne 12. 12. 2014 (EpFn03) s negativním výsledkem. V hale č. 5 (1. nadzemní podlaží B) je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-05H3-04/2013, ve stáří 72 týdnů, v počtu 17 362 slepic, poslední odběr vzorku v rámci Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce byl proveden dne 11. 12. 2014 (EpFn74) s negativním výsledkem. V hale č. 6 (2. nadzemní podlaží B) je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-06H3-05/2013, ve stáří 72 týdnů, v počtu 17 417 slepic, poslední odběr vzorku v rámci Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce byl proveden dne 11. 12. 2014 (EpFn74) s pozitivním výsledkem.

Jednotlivé haly jsou prostorově i provozně z nákazového hlediska zcela odděleny. Drůbež ve všech halách je bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a bez alterace spotřeby krmiva a vody. Pozitivně vyšetřené hejno je původem z hospodářství reg. č. CZ 42021942, provozovaném chovatelem v Lenešicích, z hejna reg. č. CZ 42021942-13H3, vakcinováno bylo vakcínou Avipro Salmonella Vac E ve dnech 16. 8. 2014, 17. 9. 2014 a 13. 11. 2013, naskladněno bylo ve dnech 11. – 12. 11. 2013. V den kontroly byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. V den kontroly bylo v hejnu reg. č. CZ 53041632-06H3-05/2013 chováno 17 417 slepic. Za poslední měsíc v hejnu uhynulo 266 ks. Průměrná snáška za poslední měsíc činila 84,2 %, což je 2,2 % nad snáškovou křivkou technologického postupu Isa brown. Drůbež nebyla v hospodářství reg. č. CZ 53041632 v Chrudimi léčena antibiotiky nebo chemoterapeutiky. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce nebyly v předmětném hejnu shledány závady ze strany chovatele. Hejno bylo vyšetřeno na bakt. r. Salmonella v rámci programu ve dnech 11. 2. 2014 (EpFn01), 28. 5. 2014 (EpFn02), 22. 9. 2014 (EpFn02), vše s negativními výsledky a dne 11. 12. 2014 (EpFn74) s pozitivním výsledkem.

Téhož dne byly v souladu s čl. 8a) Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce z hejna reg. č. CZ 53041632-06H3-05/2013 úředně odebrány konfirmační vzorky k provedení konfirmačního vyšetření EpFn08. Odebráno bylo 5 vzorků přirozeně smíchaného trusu z trusového pásu (označené T1 z baterie 1, T2 z baterie 2, T3 z baterie 3, T4 z baterie 4 a T5 z baterií 5 a 6) a 2 vzorky prachu (označené P1 a P2) z podklecového prostoru v hale, vzorky byly odeslány do Národní referenční laboratoře pro salmonely ve Státním veterinárním ústavu Praha. Odebrané vzorky doprovázela objednávka laboratorního vyšetření, jejíž stejnopis byl v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), převzat chovatelem.

Nákazová situace v hospodářství na ostatních 5 halách nebyla v době kontroly správním orgánem dále ověřována, protože správnímu orgánu jsou známy výsledky vyšetření (EpFn02, EpFn03 a EpFn74) provedených dne 11. 12. 2014, resp. 12. 12. 2014, kdy byly vzorky z ostatních hal v rámci Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce vyšetřeny s negativními výsledky.

Na základě výše uvedeného zjištění téhož dne veterinární inspektor na místě nařídil kontrolované osobě podle § 13 odst. 3 veterinárního zákona v souladu s § 13 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona opatření, ve kterých bylo správním orgánem chovateli nařízeno provedení důkladné průběžné očisty a dezinfekce a to jak v hale, tak i ostatních obslužných prostorech a zákaz přesunu drůbeže za účelem jejího dalšího chovu. Stejnopis nařízených opatření byl v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) dne 29. 12. 2014 v 10 hod. předán chovateli, za kterého jej převzala Šárka Solilová, technička, zastupující chovatele na základě předložené plné moci.

Při kontrole byla pořízena fotodokumentace fotoaparátem BlackBerry Curve v počtu 8 snímků, dokumentujících vjezd do hospodářství, vstup do hal (poschodí), okolí zásobníků krmiv, asanační box a prostor okolo haly. Fyzická kontrola v hospodářství a kontrola dokumentace (deník léčby, deník vstupu osob, deník vjezdu vozidel, denní záznam o produkci) byla ukončena dne 29. 12. 2014 v 11 hod. Odebrané vzorky ke konfirmačnímu vyšetření byly odeslány dne 29. 12. 2014 svozovou linkou Státního veterinárního ústavu Hradec Králové do Národní referenční laboratoře pro salmonely ve Státním veterinárním ústavu Praha.

Dne 6. 1. 2015 byl správnímu orgánu doručen výsledek konfirmačního vyšetření, které bylo v Národní referenční laboratoři pro salmonely ve Státním veterinárním ústavu Praha uzavřeno s pozitivními výsledky a během něhož byl izolován terénní kmen S. enteritidis ve vzorcích T2, T3 a T4 (viz protokol o zkoušce – výsledek laboratorního vyšetření č. BA-5966/14 ze dne 6. 1. 2015). Téhož dne byla o této skutečnosti správním orgánem telefonicky vyrozuměna Šárka Solilová, se kterou byl dohodnut termín pokračování fyzické kontroly v hospodářství na den 7. 1. 2015 v 10 hod.

Dne 7. 1. 2015 proběhlo v hospodářství reg. č. CZ 53041632 v Chrudimi místní šetření, během něhož bylo zjištěno, že v hejnu reg. č. CZ 53041632-06H3-05/2013 je chovaná drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. V den kontroly bylo v tomto hejnu chováno 17 386 slepic. Rovněž tak v ostatních chovaných hejnech byla drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. Dále bylo zjištěno, že hospodářství je protinákazově úplně zajištěno, při vstupu do hospodářství je zajištěno převlečení a přezutí osob a je umístěna dezinfekční rohož, další dezinfekční rohože jsou umístěny před vstupem do jednotlivých hal. Jednotlivé haly (poschodí) jsou funkčně úplně odděleny, prostorově jsou odděleny částečně, stýkají se v místě nákladního výtahu a schodišťové šachty. Dezinfekce haly, zásobníků krmiv a vodovodního řádu před naskladněním drůbeže byla provedena dne 1. 11. 2013 Lukášem Kubíkem, Choceň, mytím 0,5% roztokem Virocidu a logováním FOGITem, jak vyplývá z protokolu o provedení práce ze dne 1. 11. 2013. Účinnost provedené dezinfekce byla ověřena bakteriologickým vyšetřením dne 4. 11. 2013 vyšetřením 6 stěrů po dezinfekci, vyšetření bylo provedeno ve Státním veterinárním ústavu Hradec Králové, provedená dezinfekce byla vyhodnocena jako účinná (viz protokol o zkoušce 12537/13 vystavený dne 7. 11. 2013). Asanační box je umístěn v oplocení hospodářství, pro službu asanace je přístupný z vnější komunikace. V hospodářství pracuje celkem 17 ošetřovatelů, z nichž 9 (Bláhová Marcela, Klimentová Martina, Moravcová Irena, Buchtelová Lenka, Pecková Iva, Doležalová Jana, Novotný Vladimír, Koreček Zdeněk, Solilová Šárka) od zastavení vstupují k pozitivně vyšetřenému hejnu, a to až do dne provedené kontroly. Chovatel prohlásil, že všichni zaměstnanci byli seznámeni s nutností dodržování zvýšených zoohygienických opatření. V rámci provedeného epizootologického šetření byly téhož dne v souladu s čl. 7.b) Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce odebrány 2 úřední vzorky krmiva k bakteriologickému vyšetření na bakterie Salmonella spp. (kontrolní vzorky krmiva archivované z jednotlivých dodávek chovatelem, dodavatel společnost De Heus, mísírna Běstovice, návoz ze dne 5. 12. 2014 a 15. 12. 2014).

Během provedeného šetření byl správním orgánem kontrolován sanitační řád pro hospodářství ze dne 30. 4. 2009, provozní řád chovu s chovatelskými postupy ze dne 30. 4. 2009, evidence záznamů v hospodářství drůbeže (dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004), deník léčby, schválený vakcinační program ze dne 25. 10. 2007 a registr chovu drůbeže. Provedenou namátkovou kontrolou této dokumentace nebylo zjištěno porušení platné legislativy.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/2015/ 002201-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. Účastník řízení dne 7. 1. 2015 ve 12 hodin na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil místo s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) a (2) zakázal veškeré přesuny drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže. Dále správní orgán (3) nařídil chovateli nejpozději do 31. 1. 2015 ukončit život hejna drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže, a to buď přesunem drůbeže do jatek k poražení, nebo utracením a zajištěním jejího přesunu k neškodnému odstranění do asanačního podniku. Dále správní orgán (4) nařídil chovateli průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a po ukončení života pozitivně vyšetřeného hejna, nejpozději do 28. 2. 2015, provedení důkladné mechanické očisty a závěrečné dezinfekce, dezinsekce a deratizace všech 3 hal části B snáškové stáje v hospodářství, jejíž účinnost bylo nařízeno ověřit bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci. Dále bylo nařízeno trus zkompostovat z hospodářství za předpokladu zajištění řádné fermentace. Dále správní orgán (5) nařídil poučit ošetřovatelský personál o možnosti přenosu nákazy na člověka. Cílem těchto opatření bylo zabránit dalšímu šíření původce nebezpečné nákazy a zajistit jeho bezpečnou likvidaci ve zvířatech infikovaného hejna a v prostředí.

Dne 20. 2. 2015 obdržel správní orgán žádost chovatele o změnu – prodloužení termínu mimořádných veterinárních opatření č. j. SVS/2015/002201-E ze dne 20. 2. 2015, která se týká prodloužení termínu provedení důkladné mechanické očisty a závěrečné dezinfekce, dezinsekce a deratizace všech tří hal části B snáškové stáje v hospodářství reg. č. CZ 53041632, tj. přízemí, 1. patra i 2. patra. Jako důvod této žádosti chovatel uvedl nevhodné klimatické podmínky, které mu znemožnily provedení mechanické očisty mytím hal, které by vedlo k zamrznutí vody a následnému poškození technologie.

Vzhledem ke skutečnosti, že správnímu orgánu byla známa skutečnost, že všechny haly části B snáškové stáje v hospodářství reg. č. CZ 53041632 byly vyskladněny, posoudil správní orgán nákazové riziko spojené s posunutím provedení nařízené důkladné mechanické očisty a závěrečné dezinfekce, dezinsekce a deratizace o jeden měsíc jako minimální a dne 3. 3. 2015 rozhodl rozhodnutím č. j. SVS/2015/021200-E o posunutí termínu provedení opatření bodu č. 4 rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2015/002201-E ze dne 7. 1. 2015 o jeden měsíc, tedy nejpozději do 31. 3. 2015. Tento nový termín stanovil správní orgán s přihlédnutím k návrhu chovatele s tím, že je kompromisem mezi potenciálním nákazovým rizikem a dobou potřebnou k provedení nařízeného opatření.

Drůbež z hejna reg. č. CZ 53041632-06H3-05/2013 byla poražena v jatkách reg. č. CZ 198, provozovaných v Kunštátě společností Drůbež CZ, s. r. o. Před poražením drůbeže byl dne 12. 1. 2015 vystaven Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj souhlas s porážkou č. j. SVS/2015/002070-B. Drůbež z předmětného hejna byla poražena ve třech termínech, konkrétně dne 13. 1. 2015 v počtu 6 480 ks, dne 15. 1. 2015 v počtu 6 480 ks a dne 16. 1. 2015 v počtu 4 376 ks. Celkem tedy bylo poraženo 17 336 ks. Tyto skutečnosti jsou dokladovány dodacími listy č. 0015212 ze dne 13. 1. 2015, č. 0015213 ze dne 15. 1. 2015 a č. 0015214 ze dne 16. 1. 2015, veterinárními osvědčeními k přemístění zvířete č. 0301/15 ze dne 13. 1. 2015, č. 0401/15 ze dne 15. 1. 2015 a č. 0501/15 ze dne 16. 1. 2015, vystavenými MVDr. Lubošem Součkem, reg. č. KVL 0985 a nálezy z prohlídky jatečních zvířat a masa (porážkovými protokoly) č. 150114000001S62134 ze dne 14. 1. 2015, č. 150116000001S62134 ze dne 16. 1. 2015 a č. 150117000001S62134 ze dne 17. 1. 2015, vystavenými Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj. 81 kusů drůbeže z předmětného hejna, uhynulých v období od 29. 12. 2015 do 16. 1. 2015 bylo neškodně odstraněno v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003, provozovaném ve Věži společností ASAP, s. r. o., jak vyplývá z potvrzení o provedení asanačních služeb č. 005854 ze dne 5. 1. 2015, č. 005863 ze dne 8. 1. 2015, č. 005874 ze dne 12. 1. 2015, č. 005888 ze dne 15. 1. 2015 a č. 005897 ze dne 19. 1. 2015.

Rovněž tak 2 zbývající hejna v části B snáškové stáje v hospodářství reg. č. CZ 53041632, tj. hejna reg. č. CZ 53041632-04H3-03/2013 a CZ 53041632-05H3-04/2013, byla poražena ve dnech 26. – 27. 1. 2015 v jatkách reg. č. PL28073901, provozovaných v Zalewu v Polsku společností Zaklad Drobiarski ”Lech Drob”Sp. z. o. o. Zásilky byly doprovázeny osvědčeními pro vnitřní obchod č. INTRA.CZ.2015.0002415, INTRA.CZ.2015.0002416, INTRA.CZ.2015.0002418 a INTRA.CZ.2015. 0002419.

Po odsunu veškeré drůbeže z části B snáškové stáje v hospodářství reg. č. CZ 53041632 byla ve dnech 22. 1. 2015 až 26. 1. 2015 provedena chovatelem svépomocí důkladná mechanická očista hal. Ve dnech 9. 3. 2015 až 27. 3. 2015 bylo provedeno mytí hal a dne 28. 3. 2015 závěrečná dezinfekce, dezinsekce a deratizace přípravkem FOGIT, kterou provedla společnost PCM, s. r. o., IČO 27602249, se sídlem v Praze, Vyšehradská 2, jak vyplývá ze servisního protokolu ze dne 28. 3. 2015. Následně byla dne 30. 3. 2015 provedena zástupci správního orgánu kontrola účinnosti dezinfekce, která byla v hale 2B ve Státním veterinárním ústavu Praha zhodnocena jako účinná, jak vyplývá z protokolu o zkoušce č. SVH 4325/15 ze dne 8. 4. 2015. Podestýlka byla odvezena ke zkompostování společností ZEAS, a. s. Pod Kunětickou horou, IČO 48154954, se sídlem ve Starém Hradišti. O odběru úředních vzorků kontroly účinnosti dezinfekce byl dne 30. 3. 2015 sepsán protokol o kontrole č. j. SVS/2015/031740-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukon-čuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření naří-zená dne 7. 1. 2015 chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2015/002201-E, ve znění rozhodnutí č. j. SVS/ 2015/021200-E ze dne 3. 3. 2015.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

V Pardubicích dne 03.06.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží do datových schránek:

VEJCE CZ, s. r. o., datová schránka: rjy9z64,

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Město Chrudim, datová schránka: 3y8b2pi,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Chrudim, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Chrudim, datová schránka: 73qadir.

283563070_0_SVS_2015_055576_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf