Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – salmonelóza drůbeže, Č. j. SVS/2016/014765-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2016/014765-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností VEJCE CZ, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Nedokončená 1618, IČO 27428559, (dále též „chovatel“),

ve věci nálezu původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže – terénního kmene S. enteritidis ve vzorcích z hospodářství reg. č. CZ 53041632 v k. ú. 654299 Chrudim z prostředí hejna reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2015/033874-E ze dne 1. 4. 2015 v hospodářství reg. č. CZ 53041632 v k. ú. 654299 Chrudim v hejnu reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014 se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán při kontrole v hospodářství reg. č. CZ 53041632 v Chrudimi, provozovaném chovatelem zjistil následující skutečnosti:

Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 1. 4. 2015 od 13:00 hodin do 15:00 hodin.

Dne 31. 3. 2015 v odpoledních hodinách byly správnímu orgánu sděleny výsledky vzorků trusu z hospodářství CZ 53041632, provozovaném v Chrudimi chovatelem, které byly ve Státním veterinárním ústavu Praha vyšetřeny kultivačním vyšetřením na salmonelózu jako pozitivní s izolací terénního kmene Salmonella enteritidis (viz protokol o zkoušce č. SVH-4015/15 ze dne 31. 3. 2015). Odebrané vzorky byly odebrány v hospodářství chovatele dne 23. 3. 2015 jako vzorky úřední (EpFn06) v rámci Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce z hejna reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014, a to vzhledem ke zjištění S. enteritidis v hejnu reg. č. CZ 53041632-06H3-05/2013 dne 23. 12. 2014 (viz rozhodnutí o mimořádných vete-rinárních opatřeních č. j. SVS/2015/002201-E ze dne 7. 1. 2015).

Téhož dne byla správním orgánem telefonicky kontaktována Šárka Solilová, zástupce cho-vatele, které byly sděleny výše uvedené pozitivní výsledky vyšetření a se kterou byl sjednán termín kontroly v hospodářství dne 1. 4. 2015 ve 13 hod. Během rozhovoru byla zástupcem správního orgánu upozorněna na skutečnost, že vejce snesená hejnem reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014 počínaje dnem 23. 3. 2015 jsou považovány dle přílohy II, písm. D nařízení EP a Rady (ES) č. 2160/ 2003 za vejce třídy B, která nelze uvolňovat do tržní sítě.

Dne 1. 4. 2015 proběhlo v hospodářství reg. č. CZ 53041632 v Chrudimi místní šetření, během něhož bylo zjištěno, že jsou zde chovány nosnice pro produkci konzumních vajec, a to celkem v 6 halách, přičemž v hale č. 1 (přízemí A) je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-01H3-04/2014, stáří 54 týdnů, počet 17 692 ks, v hale č. 2 (1. patro A) je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014, stáří 54 týdnů, počet 17 641 ks, v hale č. 3 (2. patro A) je chováno hejno reg. č. CZ 530 41632-03H3-06/2014, stáří 54 týdnů, počet 17 78 ks. Haly č. 4, 5, a 6 (část B snáškové haly) byly v době provedené kontroly vyskladněny. Jednotlivé haly jsou prostorově i provozně z nákazového hlediska zcela odděleny. Drůbež ve všech halách je bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a bez alterace spotřeby krmiva a vody. Pozitivně vyšetřené hejno je umístěno v hale 1A, původ hejna je z odchovny v Chrudimi v rámci téhož hospodářství reg. č. CZ 53041632 z hejna reg. č. CZ 53041632-08H3-01/2014, vakcinováno bylo vakcínou Avipro Salmonella Vac E ve dnech 24. 3. 2015, 25. 4. 2015 a 24. 6. 2014, naskladněno bylo ve dnech 7. – 8. 7. 2014. V den kontroly byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. V den kontroly bylo v hejnu reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014 chováno 17 641 ks slepic. Za poslední měsíc v hejnu uhynulo 79 ks. Průměrná snáška za poslední měsíc činila 91,4 %, což je asi 3,4 % nad snáškovou křivkou technologického postupu Hisex hnědý. Drůbež nebyla v hospodářství v Chrudimi medikována antibiotiky nebo chemotera-peutiky. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce nebyly v předmětném hejnu shledány závady ze strany chovatele. Předmětné hejno bylo vyšetřeno na bakterie rodu Salmonella v rámci NP SAL následovně: 22. 9. 2014 EpFn01, 11. 12. 2014 EpFn02, obojí s negativními výsledky a dne 23. 3. 2015 EpFn06 s pozitivním výsledkem. Dále bylo zjištěno, že hospodářství je protinákazově úplně zajištěno, při vstupu do hospodářství je zajištěno převlečení a přezutí osob a je umístěna dezinfekční rohož, další dezinfekční rohože jsou umístěny před vstupem do jednotlivých hal. Jednotlivé haly (poschodí) jsou funkčně úplně odděleny, prostorově jsou odděleny částečně, stýkají se v místě nákladního výtahu a schodišťové šachty. Dezinfekce haly, zásobníků krmiv a vodovodního řádu před naskladněním byla provedena ve dnech 27. – 28. 6. 2014 společností Servises PCM, s. r. o. mytím 0,5% roztokem Virocidu a logováním FOGITem, jak vyplývá ze servisního protokolu ze dne 28. 6. 2014. Účinnost provedené dezinfekce byla ověřena bakteriologickým vyšetřením dne 29. 6. 2014 vyšetřením 6 stěrů po dezinfekci, vyšetření bylo provedeno ve Státním veterinárním ústavu Praha, provedená dezinfekce byla vyhodnocena jako účinná (viz protokol o zkoušce 8017/14, vystavený dne 7. 7. 2014). Asanační box je umístěn v oplocení hospodářství, pro službu asanace je přístupný z vnější komunikace. V hospodářství pracuje celkem 9 ošetřovatelů, z nichž všichni (Klimentová Martina, Buchtelová Lenka, Pecková Iva, Doležalová Jana, Novotný Vladimír, Koreček Zdeněk, Solilová Šárka, Vrána Oldřich a Srna Jozef) od zastavení vstupují k pozitivně vyšetřenému hejnu, a to až do dne provedené kontroly. Chovatel prohlásil, že všichni zaměstnanci byli seznámeni s nutností dodržování zvýšených zoo-hygienických opatření. V rámci provedeného epizootologického šetření byl dne 1. 4. 2015 v souladu s čl. 8.b). Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzum-ní vejce odebrán jeden úřední vzorek krmiva k bakteriologickému vyšetření na bakterie Salmonella spp. (kontrolní vzorek krmiva archivovaný z jednotlivých dodávek chovatelem, dodavatel společnost VKS Pardubice, návoz ze dne 23. 3. 2015).

V hospodářství byly ke dni provedené kontroly z předmětného hejna umístěny v samostatné chladírně 1 kompletní paleta s 10 00 ks vajec, 1 neúplná paleta s 2 888 ks vajec. Obě palety byly označeny paletovými lístky s informacemi: „Čerstvá vejce třídy A nosnic v klecích, vejce určená k třídění a balení, původ: VEJCE CZ, s. r. o, Dašická 911, Chrudim, kód producenta 3-CZ-1632, registrační číslo CZ 53041632, ident. č. chovu CZ 15042, datum snášky 1. 4. 2015, hmotnostní skupina: NETŘÍDĚNÁ/hala A, počet, skladujte při +5 až +18 °C. V chladírně byla prostorově odděleně skladována na dvou paletách nestandardní vejce (ze všech hal A) v počtu 1 350 ks a 2 700 ks, označená paletovými lístky s informacemi: vejce třídy „B“, nestandard. Veškerá vejce v chladírně pocházela ze snášky dne 1. 4. 2015. Vejce snesená do dne 1. 4. 2015 byla dle sdělení chovatele pravidelně odvážena do třídírny a balírny vajec reg. č. CZ 11880042, provozované v Praze, Nedo-končená 1618, společností Schubert partner, a. s., poslední odvoz byl uskutečněn dne 31. 3. 2015. Do dne provedené kontroly nebylo možné z hal A určit původ vajec z jednotlivých hejn, protože pro-vozovatel eviduje pouze denní množství snesených vajec z celé haly. V přízemí A jsou produkována omega vejce, která jsou evidována samostatně. Vejce z předmětného hejna jsou tedy evidována společně pro haly 1A a 2A, tj. hejna reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014 a CZ 53041632-03H3-06/2014. Celková produkce vajec z hospodářství CZ 53041632 z hal A byla v období od 23. 3. 2015 do 31. 3. 2015 následující: 431 370 ks vajec, z toho bylo 104 880 ks omega vajec. Do třídírny a bal-írny vajec reg. č. CZ 11880042 bylo přesunuto 289 440 ks vajec z hal 1A a 2A a 138 240 ks omega vajec. Tyto skutečnosti byly ověřeny z provozní evidence stavu nosnic a snášky chovatele. Část vajec je prodávána v hospodářství v rámci maloobchodní prodejny přímo konečnému spotřebiteli.

Během provedeného šetření byl správním orgánem kontrolován sanitační řád pro hospo-dářství ze dne 30. 4. 2009, provozní řád chovu s chovatelskými postupy ze dne 30. 4. 2009, evidence záznamů v hospodářství drůbeže (dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, deník léčby, schválený vakcinační program ze dne 25. 10. 2007 a registr chovu drůbeže. Provedenou namátkovou kontrolou této dokumentace nebylo zjištěno porušení platných právních předpisů.

Dále byl dne 1. 4. 2015 diskutován způsob možnosti provedení dezinfekce haly 1A, kde je možné po provedení vyskladnění provést pouze mechanickou očistu. Mytí před provedením dezin-fekce není možné provést z důvodu, že by splaškové vody protekly do přízemí, které bude v danou dobu obsazeno nosnicemi. Tento způsob provedení by přinášel přílišné nákazové riziko pro drůbež umístěnou v hale přízemí A.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2015/033874-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. Účastník řízení dne 1. 4. 2015 v 15 hodin na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

V rozhodnutí č. j. SVS/2015/033874-E správní orgán (1) vymezil místo s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (S. enteritidis) a (2) zakázal veškeré přesuny drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže, s vý-jimkou přesunu drůbeže k poražení v jatkách a přesunu kadáverů drůbeže do asanačního podniku. Dále správní orgán (3) nařídil chovateli nejpozději do 22. 4. 2015 ukončit život hejna drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže, a to buď přesunem drůbeže do jatek k poražení, nebo utracením a zajištěním jejího přesunu k neškodnému odstranění do asanačního podniku. Dále správní orgán (4) nařídil chovateli průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a po ukončení života pozitivně vyšetřeného hejna provedení důkladné mechanické očisty haly 1A suchou cestou, následné skropení technologie dezinfekčním roztokem na bázi aktivního chloru, zaplynování haly formaldehydem a její uzavření a zajištění proti vstupu všech osob. Dále správní orgán (5) nařídil chovateli provést po odsunu veškeré drůbeže z části A snáškové haly hospodářství reg. č. CZ 53041632 důkladnou mechanickou očistu suchou i mokrou cestou a závěrečnou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci všech hal části A snáškové haly hospodářství reg. č. CZ 53041632. Účinnost dezinfekce, provedené v hale 1A, měla být ověřena bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci. Dále bylo nařízeno trus zkompostovat z hospodářství za předpokladu zajištění řádné fermentace. Dále správní orgán (6) nařídil poučit ošetřovatelský personál o možnosti přenosu nákazy na člověka. Cílem nařízených opatření bylo zabránit dalšímu šíření původce nebezpečné nákazy a zajistit jeho bezpečnou likvidaci ve zvířatech infikovaného hejna a v prostředí.

Drůbež z hejna reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014 byla poražena v jatkách reg. č. CZ 198, provozovaných v Kunštátě společností Drůbež CZ, s. r. o. Před poražením drůbeže byl dne 10. 4. 2015 vystaven Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj souhlas s porážkou č. j. SVS/2015/036117-B. Drůbež z předmětného hejna byla přesunuta do jatek k poražení ve třech termínech, konkrétně dne 16. 4. 2015 v počtu 6 480 ks, dne 17. 4. 2015 v počtu 6 480 ks a dne 18. 4. 2015 v počtu 4 600 ks. Celkem bylo přesunuto do jatek k poražení 17 560 ks, z toho bylo poraženo 17 483 ks, 77 ks uhynulo při přepravě do jatek. Tyto skutečnosti jsou dokladovány dodacími listy č. 0015216 ze dne 16. 4. 2015, č. 0015217 ze dne 17. 4. 2015 a č. 0015218 ze dne 18. 4. 2015, veterinárními osvědčeními k přemístění zvířete č. 0104/15 ze dne 16. 4. 2015, č. 0204/15 ze dne 17. 4. 2015 a č. 00304/15 ze dne 18. 4. 2015, vystavenými MVDr. Lubošem Součkem, reg. č. KVL 0985 a nálezy z prohlídky jatečních zvířat a masa (porážkovými protokoly) č. 150417000001S62134 ze dne 17. 4. 2015, č. 150418000001S62116 ze dne 18. 4. 2015 a č. 150419000001S62134 ze dne 19. 4. 2015, vystavenými Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj. 81 kusů drůbeže z předmětného hejna, uhynulých v období od 1. 4. 2015 do 18. 4. 2015 bylo neškodně odstraněno v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003, provozovaném ve Věži společností ASAP, s. r. o., jak vyplývá z potvrzení o provedení asanačních služeb č. 009488 ze dne 2. 4. 2015, č. 009499 ze dne 7. 4. 2015, č. 010263 ze dne 9. 4. 2015, č. 010275 ze dne 13. 4. 2015, č. 10294 ze dne 16. 4. 2015 a č. 010303 ze dne 20. 4. 2015.

Po ukončení života pozitivně vyšetřeného hejna byla chovatelem ve dnech 20. – 27. 4. 2015 provedena svépomocí důkladné mechanické očisty haly 1A suchou cestou, následné skropení technologie dezinfekčním roztokem na bázi aktivního chloru, zaplynování haly formaldehydem a její uzavření a zajištění proti vstupu všech osob. Po provedení odsunu veškeré drůbeže z části A snáš-kové haly hospodářství reg. č. CZ 53041632 byla dne 8. 1. 2016 provedena důkladná mechanická očista a mytí preparátem AMPHOCAL všech 3 hal části A snáškové haly hospodářství reg. č. CZ 53041632, které bylo provedeno společností PCM, s. r. o., IČO 27602249, se sídlem v Praze, Vyšehradská 2, jak vyplývá ze servisního protokolu ze dne 8. 1. 2016. Dne 9. 1. 2016 byla provedena závěrečná dezinfekce, dezinsekce a deratizace přípravkem FOGIT, kterou provedla taktéž společnost PCM, s. r. o. Následně byla dne 11. 1. 2016 provedena zástupcem správního orgánu kontrola účinnosti dezinfekce (EpFn15), která byla v hale 1A ve Státním veterinárním ústavu Jihlava zhod-nocena jako účinná, jak vyplývá ze Zkušebního protokolu č. 101992/16 ze dne 15. 1. 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukon-čuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření naří-zená dne 1. 4. 2015 chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2015/033874-E.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

V Pardubicích dne 22.02.2016

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží do datové schránky:

VEJCE CZ, s. r. o., datová schránka: rjy9z64
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Město Chrudim, datová schránka: 3y8b2pi,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Chrudim, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Chrudim, datová schránka: 73qadir.

347393829_0_SVS_2016_014765_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni (1).pdf