Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – salmonelóza drůbeže, Č. j. SVS/2016/057234-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2016/057234-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností XAVERgen, a. s., se sídlem v Kostelci nad Černými lesy, Kutnohorská 474, IČO 27460363, (dále jen „chovatel“),

ve věci nálezu původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) ve vzorcích z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v k. ú. 755575 Holotín, z prostředí hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2016/039593-E ze dne 4. 4. 2016 v hospodářství chovu drůbeže reg. č. CZ 53086439 v k. ú. 755575 Holotín, z prostředí hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 1. 4. 2016 od Státního veterinárního ústavu Jihlava pozitivní výsledky kultivačního vyšetření (izolace S. enteritidis, terénní kmen) směsných vzorků trusu pocházejících z haly č. 4 hospodářství reg. č. CZ 53086439 z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a z haly č. 6 hospodářství reg. č. CZ 53086439 z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015. Vzorky byly odebrány dne 23. 3. 2016 jako vzorky úřední (EpFr07), byly odebrány v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), zveřejněném v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace nákaz na rok 2016 (viz zkušební protokoly č. 117046/16 a č. 117048/16 vystavené Státním veterinárním ústavem Jihlava dne 31. 3. 2016). Téhož dne byl o této skutečnosti správním orgánem informován Petr Chudomel, vedoucí hospodářství v Holotíně, který byl seznámen se skutečností, že ze vzorků odebraných v hospodářství dne 23. 3. 2016, byly vyšetřeny vzorky z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 s pozitivními výsledky. Dále bylo se zástupcem chovatele sjednáno okamžité pozastavení odsunu vajec z hospodářství z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 z hospodářství a jejich oddělené uskladnění. Tyto skutečnosti vyplývají z úředního záznamu telefonátu č. j. SVS/2016/035805-E.

Dne 4. 4. 2016 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně provedeno místní šetření s ohledem na pozitivní výsledky vzorků EpFr07 v hejnech reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015. Za chovatele se jednání účastnili Ing. Dušan Kaňa, vedoucí výroby rozmnožovacích chovů, MVDr. Karel Kutlvašr, soukromý veterinární lékař, a Petr Chudomel, vedoucí hospodářství Holotín. Ing. Dušan Kaňa před jednáním prohlásil, že je oprávněn jednat za chovatele na základě plné moci, kterou správnímu orgánu předloží dodatečně. Dne 8. 4. 2016 byla správnímu orgá-nu doručena plná moc ze dne 4. 4. 2016, podle které je Ing. Dušan Kaňa za chovatele zplnomocněn k jednání se správním orgánem.

Během provedeného šetření dne 4. 4. 2016 bylo zjištěno, že v halách č. 4 a 6, stejně jako v celém hospodářství, je chován rodičovský komplet slepic masného typu ROSS 308. Stáří chovaných hejn v době kontroly bylo 49 týdnů. Drůbež byla do hospodářství naskladněna ve dnech 24. – 28. 8. 2015 z odchovu z hospodářství reg. č. CZ 41007271, provozovaného v Dolině chovatelem, původ hejno reg. č. CZ 41007271-00H0-06/2015. Drůbež byla vakcinována proti salmonelóze ve dnech 30. 4. 2015 a 14. 5. 2015 vakcínou Gallimune SE v odchovu a ve dnech 24. – 28. 8. 2015 vakcínou Gallimune Se + St v chovu a nebyla v hospodářství reg. č. CZ 53086439 medikována antibiotiky, ani chemoterapeutiky. V době provedené kontroly byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), nebylo zjištěno jeho porušení; předmětná hejna byla vyšetřena před posledními pozitivními výsledky ze dne 23. 3. 2016 na bakterie r. Salmonella ve dnech 5. 10. 2015, 26. 10. 2015, 18. 11. 2015, 9. 12. 2015, 28. 12. 2015, 18. 1. 2016, 8. 2. 2016, a 3. 3. 2016 v rámci NP SAL (EpFr04, EpFr07), vše s negativními výsledky. V hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 bylo v době kontroly chováno 4.648 ks drůbeže, tj. 4.228 ks slepic a 420 ks kohoutů, v hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 bylo v době kontroly chováno 4.641 ks drůbeže, tj. 4.297 ks slepic a 344 ks kohoutů. Hospodářství bylo protinákazově úplně zajištěno, při vstupu do hospodářství bylo zajištěno převlečení a přezutí osob a byla umístěna dezinfekční rohož, další dezinfekční rohože byly umístěny před vstupem do jednotlivých hal. Dezinfekce hal, zásobníků krmiv a vodovodního řádu před naskladněním byla provedena dne 27. 7. 2015 Virkonem S a dne 10. 8. 2015 zaplynováním formaldehydovými parami, obojí bylo provedeno společností ASANA, spol. s r. o., IČO15061817, jak vyplývá z protokolu č. 243/3. Účinnost provedené dezinfekce byla ověřena bakteriologickými vyšetřeními dne 28. 7. 2015 a 11. 8. 2015, během nichž byla tato dezinfekce zhodnocena jako účinná (viz zkušební protokoly č. 147876/15 ze dne 11. 8. 2015 a č. 149108/15 ze dne 18. 8. 2015 vystavené Státním veterinárním ústavem Jihlava). Asanační box je umístěn v oplocení hospodářství, pro službu asanace je přístupný z vnější komunikace. V hospodářství pracuje 6 ošetřovatelů, z nichž 2 (paní Šťastná Jitka a Ouřetská Monika) ode dne 1. 4. 2016 ošetřují pouze pozitivně vyšetřená hejna. Všichni zaměstnanci byli chovatelem seznámeni s nutností dodržování zvýšených zoohygienických opatření. V rámci provedeného epizootologického šetření byl během kontroly v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus) odebrán úřední vzorek krmiva k bakteriologickému vyšetření na bakterie r. Salmonella, a to vzorek krmné směsi NP1 z návozu ze dne 2. 3. 2015, dodavatel společnost DOČEŠ, a. s., se sídlem v Jarošově nad Nežárkou, IČO 13503871.

V době kontroly byl v hospodářství reg. č. CZ 53056439 v Holotíně stav vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015, vyprodukovaných počínaje dnem 23. 3. 2016, 10.896 ks, z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015, vyprodukovaných počínaje dnem 23. 3. 2016, 10.632 ks, obojí mimo sběr dne 4. 4. 2016. Do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech byly uskutečněny přesuny násadových vajec z postižených hejn dne 24. 3. 2016 (dopravní prostředek reg. zn. 3SV 1722), dne 29. 3. 2016 (dopravní prostředek reg. zn. 6S1 6592) a dne 1. 4. 2016 (dopravní prostředek reg. zn. 6S1 6253). Z chovatelské evidence vyplývá, že ode dne 23. 3. 2016 do 1. 4. 2016 odešlo do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech celkem 60.320 ks vajec, z toho 28.400 ks vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a 31.920 ks vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015. Tato skutečnost vyplývá z výdejek č. 35/2016 ze dne 24. 3. 2016, č. 36/2016 a č. 37/ 2016, obojí ze dne 29. 3. 2016 a č. 38/2016 ze dne 1. 4. 2016. Dle sdělení zástupce chovatele byla část vajec snesených postiženými hejny počínaje dnem 23. 3. 2016 v líhních již inkubována. O této skutečnosti správní orgán neprodleně informoval Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro kraj Vysočina.

Během šetření v hospodářství reg. č. CZ 53086439 dne 4. 4. 2016 nebyla ověřována nákazo-vá situace u zbývajících 4 chovaných hejn, a to z důvodu, že tato hejna byla vyšetřena odběrem úřed-ních vzorků EpFr 07 dne 23. 3. 2016 s negativními výsledky, konkrétně hejno reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2015 (viz zkušební protokol č. 117045/16 ze dne 30. 3. 2016), hejno reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2015 (viz zkušební protokol č. 117047/16 ze dne 30. 3. 2016), hejno reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2015 (viz zkušební protokol č. 117050/16 ze dne 30. 3. 2016) a hejno reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2015 (viz zkušební protokol č. 117049/16 ze dne 30. 3. 2016).

Na základě výše uvedených výsledků šetření v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně správní orgán zahájil dne 4. 4. 2016 s chovatelem podle § 46 odst. 1 správního řádu z moci úřední řízení ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/2016/039593-E. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil místo s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) a (2) zakázal veškeré přesuny drůbeže a vajec z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže, s výjimkou přesu-nu drůbeže k poražení na jatkách, s tím, že v tomto případě musí být přemísťovaná drůbež doprovázena „Veterinárním osvědčením k přemístění zvířete“, vystaveným správním orgánem a o přemístění musí být předem ve lhůtě 72 hodin informována místně příslušná krajská veterinární správa. Dále správní orgán v tomto rozhodnutí nařídil (3) nejpozději do 20. 4. 2016 ukončit život hejn drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015, a to buď přesunem k poražení do jatek, nebo utracením a zajištěním jeho přesunu k neškodnému odstranění do asanačního podniku s tím, že chovatel sdělí správnímu orgánu nejpozději 7 dní předem, pro jaký způsob ukončení života hejna se rozhodl, (4) průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a po odsunu veškeré drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže odstranění trusu, provedení důkladné mechanické očisty a závěrečné dezinfekce, dezinsekce a de-ratizace, jejíž účinnost musí být ověřena bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci a zkompostování trusu za předpokladu zajištění řádné fermentace, (5) v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech vyhledat všechna vejce pocházející z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 a tato vejce vyprodukovaná počínaje dnem 23. 3. 2016 neškodně odstranit prostřednictvím asanační-ho podniku, (6) v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně neškodně prostřednictvím asanačního podniku odstranit všechna vejce pocházející z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 a (7) provést poučení veškerého ošetřovatelského personálu o možnosti přenosu nákazy na člověka. Cílem těchto opatření bylo zabránit dalšímu šíření původce nebezpečné nákazy a zajistit jeho bezpečnou likvidaci ve zvířatech infikovaného hejna a v prostředí. Chovatel dne 2. 5. 2016 na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 4. 4. 2016 byly kontrolní úkony ukončeny. O kontrole byl dne 7. 4. 2016 vyhotoven pro-tokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán dne 7. 4. 2016 doručil do datové schránky kontrolované osoby. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Při místním šetření dne 4. 4. 2016 chovatel informoval správní orgán o skutečnosti, že hodlá ukončit život hejn drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 ve dnech 10. – 11. 7. 2013 poražením v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě, provozovaných společností Drůbež CZ, s. r. o.

Hejna drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 byla ve dnech 5. – 6. 4. 2016 přesunuta k poražení v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě v počtu 9 269 ks, z toho 4 638 ks z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a 4 631 ks z reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015. Tato skutečnost vyplývá z dodacích listů ze dne 5. 4. 2016 a ze dne 6. 4. 2016 a z nálezu prohlídky jatečních zvířat a masa (porážkového protokolu) č. PRO160406001S62151 ze dne 6. 4. 2016 a č. PRO 16407001S62116 ze dne 7. 4. 2016. Přesunu drůbeže do jatek předcházel souhlas s porážkou drůbeže č. j. SVS/2016/037325-B, vystavený dne 5. 4. 2016 Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj.

Dle evidence předložené správnímu orgánu chovatelem uhynulo v období od 4. 4. do 6. 4. 2016 v hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 10 ks drůbeže, v hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 taktéž 10 ks drůbeže. Tato drůbež byla přesunuta dne 8. 4. 2016 k neškodnému odstranění do asanačního podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaného společností ASAP, s. r. o. Tato skutečnost je doložena potvrzením o převzetí č. 308244.

Všechna vejce z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015, snesená počínaje dnem 23. 3. 2016, nacházející se v počtu 28 400 ks v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech a všechna vejce z hejna, snesená počínaje dnem 23. 3. 2016 a na-cházející se v počtu 31 920 ks v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech, byla neškodně odstraněna ve dnech 4. 4. 2016, 5. 4. 2016 a 6. 4. 2016 v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaném společností ASAP, s. r. o. Celkem bylo z hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech neškodně odstraněno 60 320 ks násadových vajec. Výše uvedené skutečnosti jsou doloženy potvrzeními o převzetí č. 060691, 60692 a 60693. Současně je tato skutečnost doložena protokolem o kontrolním zjištění č. j. POK160418001S61011, vystaveném dne 18. 4. 2016 Krajskou veterinární správou státní veterinární správy pro kraj Vysočina.

Všechna vejce z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015, snesená v období od 1. 4. 2016 do 6. 4. 2016 nacházející se v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně byla neškodně odstraněna dne 13. 4. 2016 v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži. Celkem bylo z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně neškodně odstraněno 35 358 ks násadových vajec. Výše uvedené skutečnosti jsou doloženy potvrzeními o převzetí č. 308257 a 308258.

Po poražení veškeré drůbeže z místa s potvrzeným výskytem nebezpečné nákazy salmo-nelózy drůbeže bylo započato s mechanickou očistou demontáží technologie místa s potvrzeným výskytem nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže a následným mytím, které proběhly ve dnech 6. – 7. 4. 2016. Tyto činnosti byly provedeny svépomocí chovatelem. Podestýlka byla odvezena ke zkompostování společností PROAGRO Nymburk, a. s. Tato skutečnost vyplývá z potvrzení ze dne 28. 4. 2016. Závěrečná dezinfekce, dezinsekce a deratizace byla provedena dne 8. 4. 2016 společností ASANA, spol. s r. o., se sídlem v Hradci Králové, Věkoše 262, IČO 15081817, jak vyplývá z protokolu o provedení a odevzdání prací č. 47/3.

Dne 4. 5. 2016 proběhlo v hospodářství chovatele šetření, dokumentující přesuny drůbeže do jatek k poražení, drůbeže a vajec do asanačního podniku k neškodnému odstranění, průběhu mecha-nické očisty a mytí a následné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci míst s potvrzeným výskytem ne-bezpečné nákazy salmonelózy drůbeže. V rámci tohoto šetření byly úředně odebrány stěry ke kontrole účinnosti dezinfekce, která byla ve Státním veterinárním ústavu Jihlava zhodnocena jako účinná (viz zkušební protokoly č. 125765/16 a č. 125766/16 ze dne 9. 5. 2016).

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2016/055230-E, jehož stejnopis správní orgán doručil dne 13. 5. 2016 kontrolované osobě.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2016/039593-E ze dne 4. 4. 2016.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

V Pardubicích dne 18.05.2016

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží do datové schránky:

XAVERgen, a. s., datová schránka: izkg3hn

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9
Obec Holotín, datová schránka: rzya4p2
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Pardubice, datová schránka: 73qadir

372095326_0_SVS_2016_057234_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterina.pdf