Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – salmonelóza skotu, Č. j. SVS/2015/102220-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2015/102220-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností Zemědělská společnost Ostřetín, a. s., se sídlem v Ostřetíně 273, IČO 64789462, (dále též „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy salmonelózy v hospodářství reg. č. CZ 53080602 v k. ú. 716332 Ostřetín,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2015/089677-E ze dne 24. 8. 2015 v hospodářství reg. č. CZ 53080602 v k. ú. 716332 Ostřetín se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 20. 8. 2015 od Státního veterinárního ústavu Praha pozitivní výsledek bakteriologické kultivace trusu skotu s izolací S. typhimurium, pocházejícího z krávy s identifikačním číslem CZ 288281953, odebraného dne 10. 8. 2015 v hospodářství reg. č. CZ 53080602, v Ostřetíně provozovaném chovatelem jako hospodářství s tržní produkcí mléka. Mimo výše uvedené izolace S. typhimurium byly z odebraného vzorku během bakteriologického vyšetření izolovány bakterie r. Clostridium a Mannheimia haemolytica. Tato skutečnost vyplývá z protokolu o zkoušce č. SVH 10421/15, vystaveného Státním veterinárním ústavem Praha dne 17. 8. 2015.

Dne 21. 8. 2015 správní orgán telefonicky kontaktoval Vladimíra Kaplana, předsedu představenstva, se kterým byl dohodnut termín místního šetření dne 24. 8. 2015. Zástupce chovatele informoval správní orgán o odběrateli mléka, kterým je mlékárna reg. č. CZ 07, provozovaná v Hlinsku společností Mlékárna Hlinsko, a. s. Správnímu orgánu je známa skutečnost, že minimální pasterační parametry v této mlékárně jsou nastaveny na teplotu 89,5 °C po dobu 5 minut. Dále je správnímu orgánu známa skutečnost, že chovatel nemá vystaveno povolení k prodeji syrového, mlékárensky neošetřeného kravského mléka v místě výroby nebo prostřednictvím prodejního automatu. Dále byl zástupce chovatele správním orgánem poučen o zákazu přesunů skotu z hospodářství za účelem jeho dalšího chovu.

Dne 24. 8. 2015 bylo v hospodářství chovatele reg. č. CZ 53080602 v Ostřetíně provedeno místní šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství je provozováno jako hospodářství s tržní produkcí mléka s chovem holštýnských dojnic s denní dodávkou do mlékárny asi 18 000 l mléka. Přibližně od počátku srpna 2015 byly v hospodářství pozorovány klinické příznaky průjmu s příměsí krve, hlenu a střevní sliznice v kategorii krav po otelení, převážně v kategorii prvotelek. Klinické příznaky se zpravidla objevovaly 5 – 8 dní po porodu. Celkem doposud onemocnělo 10 ks krav. Z důvodu potřeby zajištění etiologické léčby odebral dne 10. 8. 2015 soukromý veterinární lékař MVDr. Otto Filip, reg. č. KVL 2325, vzorek trusu krávy s identifikačním číslem CZ 288281953, ze kterého byly následně izolovány S. typhimurium, bakterie r. Clostridium a Mannheimia haemolytica (viz protokol o zkoušce č. SVH 10421/15). Následně dne 14. 8. 2015 byl odebrán vzorek trusu od krávy s identifikačním číslem CZ 324547953, ze kterého bylo izolováno S. typhimurium (viz protokol o zkoušce č. SVH 10656/15 ze dne 21. 8. 2015, vystavený Státním veterinárním ústavem Praha). Dne 17. 8. 2015 byl odebrán vzorek trusu z krávy s identifikačním číslem CZ 288295953 a sekční materiál (tenké střevo a přilehlé mezenteriální mízní uzliny) z uhynulého telete s identifikačním číslem CZ 745752053. Z obou vzorků byly izolovány S. typhimurium a bakterie r. Clostridium (viz protokol o zkoušce č. SVH 10655/15 ze dne 21. 8. 2015, vystavený Státním veterinárním ústavem Praha). Klinicky nemocné kusy byly dle pokynů soukromého veterinárního lékaře umístěny do izolační části stáje a byly léčeny podle stanovené citlivosti k antibiotikům in vitro parenterální aplikací kombinací antibiotik na bázi penicilinu a streptomycinu a sulfonamidy. Dle sdělení soukromého veterinárního lékaře je registrována odpověď klinického stavu krav na prováděnou léčbu. Dále bylo zjištěno, že chovatel ode dne 21. 8. 2015 zařadil do krmné dávky suchostojných kraj a krav po otelení vyšší dávky vlákniny. Chovatel provozuje mimo toto hospodářství chovu skotu dále hospodářství reg. č. CZ 53080589 v Dolním Jelení, které slouží jako odchovna jalovic. V tomto hospodářství nebyly dosud pozorovány žádné výše uvedené klinické příznaky, nicméně toto hospodářství je nutné považovat ve smyslu § 16 odst. 1 veterinárního zákona za kontaktní hospodářství.

Dne 24. 8. 2015 správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/ 2015/089677-E jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nebezpečné nákazy a (2) zakázal veškeré přesuny skotu z ohniska nákazy s výjimkou přemístění kadáverů do asanačního podniku, přemístění do jatek s tím, že v Informaci o potravinovém řetězci bude uveden výskyt S. typhimurium, a přesunu do jiného hospodářství, povoleného správním orgánem. Dále správní orgán u skotu s klinickým průběhem nebezpečné nákazy nařídil (3) jeho izolaci způsobem, který minimalizuje možnost šíření původce na další zvířata a jeho léčbu podle pokynů soukromého veterinárního lékaře. Dále bylo správním orgánem (4) zakázáno zkrmování mléka telatům, s výjimkou tepelného ošetření mléka nebo jeho ošetření okyselením a (5) nařízeno průběžné provádění mechanického čištění a účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a (6) poučení ošetřovatelského personálu o možnosti přenosu nákazy na člověka.

Současně při kontrole dne 24. 8. 2015 proběhlo v hospodářství chovatele epizootologické šetření, s cílem objasnit zdroj infekce S. typhimurium. V rámci tohoto šetření nebyl v hospodářství chovatele zjištěn výskyt hlodavců. V hale, kde byly uskladněny krmné suroviny, byl zjištěn výskyt volně zalétávajícího ptactva, především vrabců a hrdliček. Při posouzení krmných surovin byl zjištěn výskyt plísní ve vaku s vlhkým zrnem kukuřice. V rámci šetření byly odebrány vzorky krmných surovin (sójového šrotu, řepkového šrotu, pšeničných vloček s močovinou, Amino Plus a vlhkého zrna kukuřice). Současně byl odebrán vzorek separátu, a to s ohledem na jeho použití jako suroviny ke stlaní boxových loží a vzorek prachu s trusem ptáků z haly s uskladněnými krmnými surovinami. V rámci provedeného šetření byla posouzena léčba nemocných kusů, prováděná kombinací antibiotik na bázi penicilinu a streptomycinu a sulfonamidy, vzhledem ke stanovené citlivosti in vitro, jako dostatečná. Chovatel byl ale správním orgánem upozorněn na skutečnost, že průnik účinných látek parenterálně podávaných veterinárních léčivých přípravků do střeva je téměř zanedbatelný a na velmi pravděpo-dobnou možnost osídlení mezenteriálních mízních uzlin původcem, vedoucím ke vzniku intermi-tentních bacilonosičů. V rámci určení krizových bodů pro omezení vylučování původců a snížení infekčního tlaku prostředí bylo chovateli nařízeno provádění průběžného čištění a účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (viz bod 5. výroku rozhodnutí č. j. SVS/2015/089677-E) a podmínky ošetření krmného mléka (viz bod 4. výroku rozhodnutí č. j. SVS/2015/089677-E). Dále bylo chovateli dopo-ručeno realizovat následující chovatelská opatření: (1) neprodlené zahájení vakcinace interkurentní klostridiové infekce v kategorii krav před otelením pro navození imunity před kritickým časovým obdobím klinické manifestace salmonelózy, (2) aplikace probiotik v krmné dávce v kategorii krav před a po otelení pro kompetitivní osazení střeva kulturní mikroflórou, (3) zvýšení objemu vlákniny v krmné dávce v kategorii krav před a po otelení pro rychlejší průchod zažitiny střevem a snížení obsahu substrátu, vhodného k pomnožení původce a (4) změna složení minerální krmné přísady s cílem mobilizace imunitního systému zvířat a zvýšení jejich přirozené obranyschopnosti. Dále byl chovatel správním orgánem upozorněn na potřebu zabránění iatrogenního přenosu infekce měněním jednorázových rukavic po provedení každého jednotlivého vyšetření při všech inseminačních zákrocích a při všech rektálních vyšetřeních.

Chovatel dne 24. 8. 2015 na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2015/087363-E podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 24. 8. 2015 byly kontrolní úkony ukončeny. O kontrole byl dne 27. 8. 2015 vyhotoven protokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán dne 27. 8. 2015 doručil do datové schránky kontrolované osoby. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Vzorky krmných surovin a separátu, odebraných správním orgánem při místním šetření dne 24. 8. 2015 byly vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Praha bakteriologicky s negativními výsledky (viz Protokol o zkoušce č. BA-4575/15 ze dne 1. 9. 2015 a Protokol o zkoušce č. HPK 5838/ 15 ze dne 8. 9. 2015). Chovatel počínaje dnem 24. 8. 2015 realizoval správním orgánem doporučená chovatelská opatření, tj. zahájil vakcinaci interkurentní klostridiové infekce v kategorii krav před otele-ním, zajistil aplikaci probiotik v krmné dávce v kategorii krav před a po otelení, zvýšil objem vlákniny v krmné dávce v kategorii krav před a po otelení a zajistil změnu složení minerální krmné přísady s cílem mobilizace imunitního systému zvířat a zvýšení jejich přirozené obranyschopnosti. Výsledkem těchto opatření je stav, kdy ode dne 10. 9. 2015 nebyly v hospodářství chovatele zaznamenány žádné klinické průběhy nebezpečné nákazy salmonelózy, jak vyplývá ze zdravotní zprávy soukromého vete-rinárního lékaře MVDr. Otto Filipa ze dne 20. 9. 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil nařízená ochranná a zdolávací opatření, a vzhledem ke skutečnosti, že jsou správnímu orgánu známy epizootologické informace, že nařízená opatře-ní již nejsou nezbytná, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2015/089677-E ze dne 24. 8. 2015.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

V Pardubicích dne 29.09.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží do datové schránky:

Zemědělská společnost Ostřetín, a. s., datová schránka: 3ahg5bz,

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Ostřetín, datová schránka: f7ha9q8,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Pardubice, datová schránka: 73qadir.

310917766_0_SVS_2015_102220_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf