Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – tularémie zajíců – katastrální území Ruzyně, Č. j. SVS/2021/010223-A

Č. j. SVS/2021/010223-A

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje

ukončení mimořádných veterinárních opatření

nařízených při výskytu nebezpečné nákazy tularémie zajíců v katastrálním území Ruzyně 729710.

Čl. 1

Uplynutí pozorovací doby

V průběhu pozorovací doby stanovené nařízenými mimořádnými veterinárními opatřeními vyhlášenými Nařízením Státní veterinární správy pod č.j. SVS/2020/125690-A ze dne 31.10.2020 nebyl zjištěn žádný nový případ výskytu nákazy ani nebylo vysloveno podezření z ní v ohnisku nákazy a ve vymezeném ochranném pásmu.

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.j:. SVS/2020/125690-A.

Čl. 3

Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů.

V Praze dne 21.01.2021

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel Městské veterinární správy v Praze
Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Obdrží:

1. Magistrát hl. m. Prahy, Odbor hospodářské správy, Mariánské náměstí 2, Praha 110 01, 48ia97h
2. Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6, bmzbv7c
5. Myslivecký spolek Zličín, z.s, Rovná 441, 25267 Tuchoměřice
6. Policie ČR, Správa hl. m. Prahy, Kongresová 2, 140 00, Praha 4, rkiai5y
7. Komora veterinárních lékařů, Palackého 1-3, 612 42 Brno – Královo Pole 73qadir
8. Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1, 110 01, zpqai2i


priloha_864407563_0_Narizeni_Tularemie_ukonceni