Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – virová hemoragická septikémie, Č. j. SVS/2015/038581-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2015/038581-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Jiřím Kokorou, zemědělským podnikatelem se sídlem v Sázavě 83, IČO 64770214, (dále jen „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy virové hemoragické septikémie v hospodářství reg. č. CZ 53048932 v Sázavě 83 v k. ú. 746223 Sázava u Lanškrouna,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2014/048064-E ze dne 25. 6. 2014 v hospodářství reg. č. CZ 53048932 v Sázavě 83 v k. ú. 746223 Sázava u Lanškrouna se ukončují.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 2. 6. 2014 výsledky virologického vyšetření na virovou hemo-ragickou septikémii ze dvou směsných vzorků orgánových homogenátů, pořízených z ročka pstruha duhového, odebraného dne 13. 5. 2014 v hospodářství reg. č. CZ 53048932 provozovaném v Sázavě chovatelem. Vzorky odebral chovatel dne 13. 5. 2014 a zaslal k parazitologickému a patologicko-anatomickému vyšetření preventivního charakteru do Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Odtud byly ryby dodány do Národní referenční laboratoře pro virové choroby ryb ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně k provedení virologického vyšetření, v souladu s metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014, zveřejněné v prosinci 2013 v částce 3 Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky, vzhledem k chovu pstruha duhového (EpU210), kde byly metodami izolace viru na tkáňových kulturách a molekulárně biologickým vyšetřením metodou RT-PCR a nested PCR vyšetřeny s pozitivním výsledkem na virovou hemoragickou septi-kémii (viz protokol o zkoušce č. 1896/06 ze dne 29. 5. 2014). Na základě tohoto výsledku vyšetření bylo v hospodářství reg. č. CZ 53048932 v Sázavě 83 vysloveno podezření z nakažení nebezpečnou nákazou virovou hemoragickou septikémií.

Dne 3. 6. 2014 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53048932 v Sázavě provedeno šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu pstruha duhového a kapra obecného sestává ze 4 zem-ních rybníčků, kde v jednom rybníčku je chován kapr a ve 3 rybníčcích je chován pstruh duhový. V jednom z těchto 3 rybníčků je současně chován i jeseter sibiřský. Dále jsou v hospodářství vybudovány 2 betonové sádky, jedna pro pstruha a jedna pro kapra. Chovatel neprovádí vlastní líhnutí, nakupuje ryby v kategorii ročka nebo půlročka, především od Rybářství Litomyšli a od pana Pikny ze Šumperska. Pouze jedenkrát nakoupil jikry v očních bodech. Tyto ryby pak dále dokrmuje a prodává pouze zabité ryby konečnému spotřebiteli v kategorii jatečné hmotnosti. Hospodářství leží na asi 2 km povodí Lesního potoka, což je levostranný přítok Moravské Sázavy. Nad hospodářstvím není žádný produkční podnik akvakultury, ani žádný chov ryb. Voda z hospodářství se vrací zpět do Lesního potoka. Přepravu ryb provádí chovatel sám, svým dopravním prostředkem. Vodu nabírá v místě původu ryb a vypouští společně s nakoupenými rybami do betonové sádky, umístěné v hospodářství na konci toku vody. Chovatelské pomůcky jsou pro celé hospodářství společné, jsou pravidelně dezinfikovány Savem a působení UV slunečního záření. Chovateli není známa skutečnost, že by do povodí Lesního potoka byl v posledních letech ČRS vysazován pstruh obecný, ani žádné jiné ryby. Dále bylo zjištěno, že z hospodářství reg. č. CZ 53048932 v Sázavě nejsou přesouvány ryby k dalšímu chovu, ale je realizován pouze prodej jatečných ryb konečnému spotřebiteli. Během provedeného šetření byl posouzen klinický stav ryb a během tohoto šetření bylo konstatováno, že v žádné z kategorií chovaných Pd v hospodářství reg. č. CZ 53048932 v Sázavě nebyly pozorovány klinické příznaky virové hemoragické septikémie. Z provozní evidence vedené chovatelem v hospo-dářství vyplynulo, že v době uplynulého měsíce nebyl v hospodářství zaznamenán zvýšený úhyn ryb. V hospodářství nebyl doposud prováděn monitoring virové hemoragické septikémie EpU210, a to z důvodu neexistence vyšetřovaných kategorií (plůdek, roček) v hospodářství v době prováděného monitoringu. Do hospodářství reg. č. CZ 53048932 v Sázavě byl v době od 1. 1. 2013 přisunut na jaře 2013 pouze pstruh duhový v kategorii jiker v očních bodech, a to nákupem z hospodářství reg. č. CZ 53047650, provozovaném v Litomyšli, Nedošíně, společností Rybářství Litomyšl, s. r. o., a na vánoce 2013 kapr ze sádek reg. č. CZ 53058753 v Litomyšli, provozovaných také společností Rybářství Litomyšl, s. r. o. Pozitivně vyšetřené ryby pocházejí právě z dodávky z jara 2013. K tomu je třeba dodat, že hospodářství původu ryb reg. č. CZ 53047650 v Nedošíně bylo v roce 2013 monitorováno na VHS dvojím vyšetřením s negativními výsledky z kategorie Pd1 dne 3. 4. 2013 (viz zkušební protokol č. 18953/13 ze dne 10. 5. 2013) a dne 19. 11. 2013 z ovariální tekutiny (viz zkušební protokol č. 65349/13 ze dne 19. 12. 2013). Obojí vyšetření bylo provedeno ve Státním veterinárním ústavu Jihlava.

Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrole č. j. SVS/2014/041285-E ze dne 3. 6. 2014, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odů-vodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Dne 25. 6. 2014 bylo v hospodářství provedeno opakované šetření, během něhož byl posou-zen klinický stav ryb a během tohoto šetření bylo konstatováno, že v žádné z kategorií chovaných Pd v hospodářství reg. č. CZ 53048932 v Sázavě nebyly pozorovány klinické příznaky virové hemo-ragické septikémie. Z provozní evidence vedené chovatelem v hospodářství vyplynulo, že v době od 3. 6. 2014 nebyl v hospodářství zaznamenán zvýšený úhyn ryb.

K situaci v hospodářství chovatel uvedl, že ve 3 zemních rybníčcích je chován pstruh duhový, v jednom společně s jesetery, v jednom kapr obecný a další druhy kaprovitých ryb. Rybníčky jsou označeny č. 1, 2, 3 a 4. Voda z Lesního potoka teče samospádem do rybníčku č. 1, kde je chován roček pstruha duhového, ze kterého byly odebírány vzorky EpU210. Odtud voda teče do rybníčku č. 2, ve kterém je chován pstruh duhový tržní velikosti. Odtud voda teče do rybníčku č. 3, ve kterém je chován kapr a další druhy kaprovitých ryb. Z rybníčku č. 3 teče voda do vybetonované sádky, která je využívána k sádkování ryb před prodejem, především v období předvánočních prodejů. Z rybníčku č. 2 teče voda navíc ještě do rybníčku č. 4, kde jsou chování jeseteři a pstruzi duhoví tržní velikosti. Rybníčky mají oddělené rybářské vybavení pro rybníček č. 1 a společné pro rybníčky č. 2, 3, 4 a pro sádky.

Dále byl při kontrole dne 25. 6. 2014 chovatel seznámen se skutečností, že v § 2 vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatření pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění pozdějších předpisů, je nákaza vodních živočichů definována jako klinická nebo klinicky se neprojevující infekce s jedním nebo více etiologickými činiteli. Jako infekce je definována přítomnost množícího nebo jinak se vyvíjejícího nebo latentního původce v hostiteli nebo na hostiteli. Z tohoto důvodu, bez ohledu na závěry z kontrolního zjištění dne 3. 6. 2014, je tedy hospodářství reg. č. CZ 53048932 v Sázavě považováno za zamořené.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. d) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2014/048064-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy, (2) zakázal veškeré přesuny vnímavých druhů ryb, jiker a mlíčí z nebo do ohniska nebezpečné nákazy s výjimkou přemístění uhynulých ryb k neškodnému odstranění v asanačním podniku a přemístění na místě usmrcených ryb kategorie tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění, určených k prodeji konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení. Dále správní orgán zakázal (3) veškeré přesuny ryb, jiker a mlíčí druhů, které jsou pokládány za přenašeče, z ohniska nebezpečné nákazy s výjimkou přemístění uhynulých ryb k neškodnému odstranění v asanačním podniku, přemístění ryb k prodeji konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení a přemístění ryb do hospodářství, kde nejsou chováni vnímaví živočichové pocházející z akvakultury. Dále v tomto rozhodnutí správní orgán nařídil (4) nejpozději do 31. 12. 2014 utratit ryby v ohnisku nebezpečné nákazy a zajistit jejich přesun k neškodnému odstranění do asanačního podniku nebo je, v případě kategorií tržní hmotnosti bez klinických příznaků onemocnění, na místě usmrtit a prodat konečnému spotřebiteli nebo ke zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení. Pro manipulaci s rybami v ohnisku nebezpečné nákazy bylo chovateli nařízeno (5) používat vyhrazené vybavení a provést označení tohoto vybavení, zajišťujícího nemožnost jeho záměny a provádění jeho průběžné dezinfekce. Dále správní orgán nařídil (6) průběžné provádění účinné dezinfekce. Po splnění bodu 4. výroku rozhodnutí č. j. SVS/2014/048064-E bylo chovateli nařízeno nejpozději do 30. 4. 2015 provést důkladnou mechanickou očistu a závěrečnou dezinfekci všech částí hospodářství, kde bylo s rybami manipulováno, dezinfekčním prostředkem, způsobem a v koncentracích zajišťující virocidní efekt na původce nákazy, a to za podmínky provedení odtěžení sedimentu do hloubky 5 – 10 cm ze dna a stěn všech 4 zemních rybníčků, následované provedením vlastní dezinfekce a ponecháním rybníčků ve vypuštěném stavu po dobu nejméně 14 dní a provedení opakované dezinfekce před opětovným napuštěním zemních rybníčků.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2014/047563-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 kontrolního řádu nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Dne 6. 1. 2015 správní orgán provedl v hospodářství reg. č. CZ 53048932 v Sázavě 83 kontrolu, jejímž cílem bylo zkontrolovat plnění mimořádných veterinárních opatření nařízených dne 25. 6. 2014 rozhodnutím č. j. SVS/2014/048064-E. Během této kontroly bylo zjištěno, že chovatel všechny chované ryby prodal do 31. 12. 2014 konečnému spotřebiteli. V době provedené kontroly nebyla v hospodářství zjištěna přítomnost žádných ryb. Tímto zjištěním bylo doloženo splnění bodu 2, 3 a 4 výroku rozhodnutí č. j. SVS/2014/048064-E. Dále bylo zjištěno, že chovatel prováděl průběžnou dezinfekci veškerého vybavení 10% roztokem chlornanu sodného a toto vybavení používal pouze v daném hospodářství. Tímto zjištěním bylo doloženo splnění bodu 5 výroku rozhodnutí č. j. SVS/ 2014/048064-E. Dále bylo zjištěno, že v době provedené kontroly byly všechny zemní rybníčky a nádrže prázdné, byly odbahněny a byla u nich provedena průběžná dezinfekce 5% roztokem chlornanu sodného.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2015/001672-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 kontrolního řádu nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Dne 15. 4. 2015 provedl správní orgán v hospodářství reg. č. CZ 53048932 v Sázavě 83 kontrolu, jejímž cílem bylo zkontrolovat plnění bodu 6 výroku rozhodnutím č. j. SVS/2014/048064-E ze dne 25. 6. 2014. Při této kontrole bylo zjištěno, že chovatel prováděl průběžně v zemních rybníčcích a nádržích v hospodářství po depopulaci ryb mechanickou očistu oplachem stěn a dna rybníčků tlakovou vodou, spojenou s odstraněním zvířených kalů. Následně byla prováděna průběžná dezinfekce 5% roztokem chlornanu sodného. V průběhu února 2015 bylo provedeno odtěžení sedimentu ze dna a stěn zemních rybníčků do hloubky 10 – 15 cm, které bylo provedeno společností EGEST spol. s r. o., IČO 65682009, se sídlem v Lanškrouně, Dvořákova 998. Ve dnech 27. 2. až 10. 3. 2015 proběhla závěrečná dezinfekce všech zemních rybníčků a nádrží hospodářství reg. č. CZ 53048932 v Sázavě 83, která byla provedena 10% roztokem Savo Originál a 5% roztokem Fogit Pavlem Klabanem, se sídlem v Lanškrouně, Mánesova 451, IČO 65682009. Tyto skutečnosti vyplývají z protokolu o předání asanačních prací č. 15029/1 ze dne 10. 3. 2015. Následně byla ve dnech 26. 3. až 31. 3. 2015 provedena opakovaná dezinfekce před opětovným napuštěním zemních rybníčků a nádrží, která byla provedena opět 10% roztokem Savo Originál a 5% roztokem Fogit Pavlem Klabanem, IČO 65682009. Tyto skutečnosti vyplývají z protokolu o předání asanačních prací č. 15029/2 ze dne 31. 3. 2015. Tímto zjištěním bylo doloženo splnění bodu 6 výroku rozhodnutí č. j. SVS/2014/048064-E.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2015/038585-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. V zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13 kontrolního řádu nebyly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v proto-kolu o kontrole podány písemné a odůvodněné námitky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukon-čuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření nařízená dne 25. 6. 2014 chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2014/048064-E.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

V Pardubicích dne 28.04.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží doporučeně do vlastních rukou:

Jiří Kokora, IČO 64770214
Sázava 83
563 01 Sázava

Obdrží do datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Sázava, datová schránka: 45wbiib,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Ústí nad Orlicí, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Ústí nad Orlicí, datová schránka: 73qadir.

274682146_0_SVS_2015_038581_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf

Komora veterinárních lékařů České republiky