Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Ukončení období prostého vektorů

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 2291 / 2011      
Vyřizuje:   Beňka Martin MVDr.      
Telefon:   + 420 227 010 128      
V Praze dne:   27. 04. 2011      
 
všechny KVS, MěVS Praha, KC Brno,
všechny SVÚ, VÚ Hlučín,
KVL Brno, VFU Brno

Věc: Ukončení období prostého vektorů

Státní veterinární správa České republiky informuje, že na základě příznivých klimatických podmínek a výsledků odebraných vzorků z pastí pro záchyt vektorů v 15. a 16. týdnu je od 29. dubna 2011 až do odvolání vyhlášeno období aktivity vektorů katarální horečky ovcí na celém území České republiky v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunu některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (dále jen „nařízení (ES) č. 1266/2007).

Od 27. dubna 2011 je v případě přesunů nevakcinovaných zvířat nebo zvířat, která již nejsou v imunitě mimo uzavřené pásmo, potřebné zajistit ošetření těchto zvířat schválenými insekticidy a/nebo repelenty v místě nakládky a před opuštěním uzavřeného pásma v souladu s článkem 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1266/2007.

S pozdravem

    MVDr. Zbyněk Semerád, v.r.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková