Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Veterinární podmínky pro koně původem z Ukrajiny, kteří vstoupili na území ČR z důvodů výjimečné situace

Státní veterinární správa stanoví z důvodu výjimečné situace na Ukrajině podmínky pro koně původem z Ukrajiny, kteří vstoupili na území České republiky.

Za účelem ochrany území České republiky před zavlečením některých nebezpečných nákaz se určuje osobám zodpovědným za koně původem z Ukrajiny, aby kontaktovali místně příslušnou krajskou veterinární správu, sdělili jí adresu místa ustájení koní a v součinnosti s ní splnili následující požadavky:

  • umístili koně bezprostředně po vstupu na území České republiky do 30denní karantény na hospodářství v místě určení (karanténou se rozumí prostor v rámci hospodářství, který je místně a provozně oddělen od ostatních zvířat a zároveň, že zvíře je pod stálým dohledem majitele/jiné osoby);
  • zajistili v průběhu karantény pravidelnou, každodenní kontrolu zdravotního stavu koní a vedli o této kontrole záznam;
  • zajistili do 72 hodin po ustájení klinické vyšetření zvířat soukromým veterinárním lékařem za účelem zjištění, zda kůň nevykazuje klinické příznaky infekčních onemocnění;
  • předložili místně příslušné krajské veterinární správě dokumenty prokazující původ a nákazový status koní, jsou-li k dispozici;
  • zajistili identifikaci koně dle platných právních předpisů; v případech, kdy není zajištěna identifikace koně, provede se čipování;
  • zajistili nejdříve 14. den a nejpozději 21. den karantény odběr vzorku krve a jeho vyšetření na nakažlivou chudokrevnost koní, vozhřivku a hřebčí nákazu ve Státním veterinárním ústavu; před odběrem vzorku musí být kůň identifikován;
  • zajistili mezi 27. – 30. dnem karantény opětovné klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem. Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky infekčního onemocnění a výsledky provedených vyšetření budou vyhovující, bude karanténa ukončena. O ukončení karantény rozhoduje místně příslušná krajská veterinární správa;
  • zajistili, aby kůň nebyl v průběhu karantény použit pro plemenitbu;
  • provedli před ukončením karantény registraci koně v databázi IZR pro účely jeho evidence; to neplatí pro koně, jejichž pobyt v České republice bude pouze dočasný.

V případě, že se u koně během doby karantény projeví příznaky infekčního onemocnění, je majitel/jiná osoba povinna neprodleně zajistit vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem, nebo informovat krajskou veterinární správu.