Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Veterinární podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu z Ukrajiny na území České republiky z důvodů výjimečné situace

I.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 platí standardně pro vstup psů, koček a fretek z Ukrajiny na území EU následující podmínky

  • identifikace zvířete mikročipem (případně tetováním, pokud bylo provedeno do 2. 7. 2011),
  • platné očkování proti vzteklině (zvíře musí být označeno mikročipem příp. tetováním dříve, než je očkováno proti vzteklině),
  • sérologické vyšetření na vzteklinu (lze ho provést nejdříve za 30 dní od data očkování proti vzteklině a nejméně 3 měsíce přede dnem přesunu zvířete na území EU. Sérologické vyšetření musí být provedeno v EU schválené laboratoři. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek proti vzteklině musí být o hodnotě rovné 0,5 IU/ml nebo vyšší.),
  • harmonizované veterinární osvědčení pro vstup do EU potvrzené úředním veterinárním lékařem.

II.

Státní veterinární správa stanoví z důvodu výjimečné situace na Ukrajině pro vstup psů, koček, fretek v zájmovém chovu, která doprovází své majitele/jiné osoby na útěku z Ukrajiny a nesplňují výše uvedené podmínky platné legislativy, následující požadavky.

Za účelem ochrany území České republiky před zavlečením vztekliny (ČR je prostá vztekliny od roku 2004) se nařizuje majitelům/jiným osobám

  1. zajistit, aby psi, kočky a fretky byli na území České republiky po vstupu umístěni do 10denní karantény (karanténou se rozumí, že zvíře je pod stálým dohledem majitele/jiné osoby) v místě pobytu,
  2.  zajistit do 72 hodin ode dne vstupu na území ČR klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem za účelem zjištění, zda zvíře nevykazuje klinické příznaky vztekliny. Pokud se jedná o zvíře, které není identifikované, provede soukromý veterinární lékař jeho označení mikročipem. Soukromý veterinární lékař zaznamená údaje o zvířeti (nejméně popis a číslo mikročipu) a vystaví doklad o provedeném vyšetření,
  3. zajistit mezi pátým až desátým dnem karantény opětovné klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem. Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky vztekliny, bude provedeno očkování zvířete proti vzteklině a vystaven očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu,
  4. předat prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správě Státní veterinární správy vyplněný formulář s informacemi o zvířeti (viz příloha).

V případě, že zvíře během doby karantény poraní člověka, uhyne nebo se u něj projeví onemocnění s nervovými příznaky, je majitel/jiná osoba povinna neprodleně zajistit vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem.