Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Veterinární podmínky pro zvířata v zájmovém chovu původem z Ukrajiny, která z důvodů výjimečné situace vstoupila na území České republiky bez doprovodu svého majitele a jejichž původ nemusí být znám

Veterinární podmínky pro zvířata v zájmovém chovu původem z Ukrajiny, která z důvodů výjimečné situace vstoupila na území České republiky bez doprovodu svého majitele a jejichž původ nemusí být znám

I.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 platí standardně pro vstup psů, koček a fretek z Ukrajiny na území EU následující podmínky:

  • identifikace zvířete mikročipem (případně tetováním, pokud bylo provedeno do 2. 7. 2011),

  • platné očkování proti vzteklině (zvíře musí být označeno mikročipem příp. tetováním dříve, než je očkováno proti vzteklině),

  • sérologické vyšetření na vzteklinu (Lze ho provést nejdříve za 30 dní od data očkování proti vzteklině a nejméně 3 měsíce přede dnem přesunu zvířete na území EU. Sérologické vyšetření musí být provedeno v EU schválené laboratoři. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek proti vzteklině musí být o hodnotě rovné 0,5 IU/ml nebo vyšší.),

  • harmonizované veterinární osvědčení pro vstup do EU potvrzené úředním veterinárním lékařem.

II.

Státní veterinární správa stanoví z důvodu výjimečné situace na Ukrajině veterinární podmínky pro psy, kočky a fretky v zájmovém chovu, která vstoupila na území ČR bez doprovodu svého majitele (včetně zvířat neznámého původu) a nesplňují výše uvedené podmínky platné legislativy, následující požadavky.

Za účelem ochrany území České republiky před zavlečením vztekliny (ČR je prostá vztekliny od roku 2004) se nařizuje osobám zodpovědným za zvířata

  1. zajistit, aby psi, kočky a fretky byli na území České republiky po vstupu umístěni do 10denní karantény (karanténou se rozumí, že zvíře je pod stálým dohledem osoby zodpovědné za zvíře a zvířata nesmí přijít do kontaktu s jinými zvířaty) v místě určení,

  2. neprodleně oznámit prostřednictvím elektronické podatelny místně příslušné krajské veterinární správě Státní veterinární správy adresu místa určení, kde bude karanténa probíhat,

  3. zajistit do 48 hodin ode dne vstupu na území ČR klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem za účelem zjištění, zda zvíře nevykazuje klinické příznaky infekčního onemocnění. Pokud se jedná o zvíře, které není identifikované, provede soukromý veterinární lékař jeho označení mikročipem. Soukromý veterinární lékař zaznamená údaje o zvířeti (nejméně popis a číslo mikročipu), vystaví doklad o provedeném vyšetření a vystaví očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu, ve kterém soukromý veterinární lékař uvede číslo mikročipu,

  4. zajistit mezi pátým až desátým dnem karantény opětovné klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem. Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky vztekliny, bude provedeno očkování zvířete proti vzteklině a zaznamenáno očkování do očkovacího průkazu nebo pasu zvířete v zájmovém chovu,

  5. zajistit vyplnění formuláře s informací o zvířeti (viz. příloha) soukromým veterinárním lékařem a nejpozději do tří pracovních dnů předání vyplněného formuláře místně příslušné krajské veterinární správě Státní veterinární správy,

  6. v případě, že zvíře během doby karantény poraní člověka, uhyne nebo se u něj projeví klinické příznaky onemocnění, neprodleně zajistit vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem.