Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Virologický a entomologický monitoring katarální horečky ovcí v roce 2012

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2409/2012-ÚVS      
Vyřizuje:   Beňka Martin MVDr.      
Telefon:   + 420 227 010 128      
Počet listů:   2      
V Praze dne:   05. 04. 2012      
 
všechny KVS, MěVS v Praze,
všechny SVÚ, KC Brno,
VÚ Hlučín, KVL Brno,
VFU Brno

Věc: Virologický a entomologický monitoring katarální horečky ovcí v roce 2012

V roce 2012, po skončení období prostého tiplíků, bude na celém území České republiky prováděn monitoring katarální horečky ovcí (dále jen „KHO“).

Ukončení období prostého vektorů a zahájení virologického a entomologického monitoringu bude stanoveno dopisem Ústřední veterinární správou Státní veterinární správy (dále jen „SVS“). Předpokládané období pro uskutečnění monitoringu KHO je období od poloviny dubna až do konce listopadu 2012.

Virologický monitoring

V souladu s přílohou I bodem 2.2.2. nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunu některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke KHO, SVS stanovila rozpis odběru vzorků pro virologický monitoring následovně:

KVS
počet vzorků
měsíčně – skot
počet vzorků
měsíčně – ovce
počet vzorků
měsíčně
(skot + ovce)
maximální počet vzorků za
celé období monitoringu
(8 měsíců)
Hl. město Praha
1 (skot nebo ovce)
1
8
Středočeský
13
3
16
128
Jihočeský
19
3
22
176
Plzeňský
15
3
18
144
Karlovarský
3
1
4
32
Ústecký
3
2
5
40
Liberecký
4
2
6
48
Královéhradecký
9
2
11
88
Pardubický
10
2
12
96
Vysočina
19
2
21
168
Jihomoravský
6
1
7
56
Olomoucký
8
1
9
72
Zlínský
5
3
8
64
Moravskoslezský
7
2
9
72
SPOLU
122
27
149
1 192

Počet vzorků pro jednotlivé krajské veterinární správy Státní veterinární správy a Městskou veterinární správu Praha Státní veterinární správy (dále jen „KVS“) zohledňuje velikost populace skotu a ovcí v jednotlivých krajích.

Odběr vzorků pro virologický monitoring dle výše uvedeného rozpisu zajistí KVS za dodržení těchto podmínek:

1. Na jednom hospodářství je povoleno odebrat max. 10 vzorků.
2. Hospodářství se nesmějí měsíčně opakovat.
3. Vzorky od ovcí se nesmí odebírat ze stejného hospodářství jako vzorky skotu.
4. Je možné využít vývozu, resp. obchodu se zvířaty za splnění podmínky č. 1 a 2.
5. Do monitoringu musí být zařazena vakcinovaná i nevakcinovaná zvířata.

Jako vzorek pro virologický monitoring se odebírá nesrážlivá krev do zkumavky s obsahem EDTA a po odběru musí být vzorek jemně promíchán (netřepat!). Vzorek musí provázet řádně vyplněna objednávka laboratorního vyšetření č. 12. Vyšetření provádí Státní veterinární ústav (dále jen „SVÚ“) Jihlava, Olomouc a Praha.

Zkumavky pro odběr vzorků jsou k dispozici na SVÚ Jihlava, Praha a Olomouc.

Úhrada za odběr krve u prvního zvířete je 150,- Kč a za odběr u dalších zvířat je hrazeno 25,- Kč/kus za podmínky, že se jedná o odběr na jednom hospodářství. V případě, že měsíčný plán odběru vzorků je menší než 10 vzorků z jednoho druhu (skot nebo ovce), tak budou všechny vzorky z daného druhu zvířat odebrány na jednom hospodářství.

KVS zajistí vkládání virologického monitoringu do IS SVS pod kódem EpA652 (skot) a EpC652 (ovce).

Entomologický monitoring

KVS zajistí nejpozději do 16. 4. 2011 instalaci všech 33 pastí na stanoviště a již v 16. týdnu zajistí odběr z uvedených pastí. Před odesíláním vzorků musí být vždy doplněn do vzorkovnice líh. Vzorky analyzuje SVÚ Jihlava.

Na základě výsledků odebraných vzorků z pastí v 16. týdnu a v případě stálých příznivých klimatických podmínek bude oficiálně zrušeno období prosté vektorů dopisem SVS a zahájen virologický a entomologický monitoring v roce 2012.

Entomologický monitoring bude probíhat za stejných podmínek jako v roce 2011 až do opětovného vyhlášení období prostého vektorů.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

SVS.2409.2012 – ÚVS.pdf